Odluka o objavljivanju međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 12. siječnja 2009. godine, donio je

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 8

Članak 1.

Objavljuje se Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8 – Poslovni segmenti.

Članak 2.

Međunarodni standard financijskog izvještavanja iz članka 1. ove Odluke primjenjuje se za razdoblje započeto 1. siječnja 2009. godine i poslije.

Predsjednik Odbora za
standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8

Poslovni segmenti

TEMELJNO NAČELO

1. Subjekt je dužan objaviti informacije koje korisnicima njegovih financijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i financijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te gospodarsko okružje u kojem posluje.


DJELOKRUG

2. Ovaj MSFI se primjenjuje na:

(a) odvojene ili pojedinačne financijske izvještaje subjekta

(i) čijim dužničkim ili vlasničkim instrumentima se trguje na javnom tržištu (tuzemnoj ili inozemnoj burzi vrijednosnica ili na izvanburzovnom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta) ili

(ii) koji podnosi ili je u postupku podnošenja svojih financijskih izvještaja regulatornom tijelu radi izdavanja bilo koje klase instrumenata na javnom tržištu i

(b) konsolidirane financijske izvještaje grupe koja obuhvaća maticu

(i) čijim dužničkim ili vlasničkim instrumentima se trguje na javnom tržištu (tuzemnoj ili inozemnoj burzi ili na izvanburzovnom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta) ili

(ii) koja podnosi ili je u postupku podnošenja svojih konsolidiranih financijskih izvještaja regulatornom tijelu radi izdavanja bilo koje klase instrumenata na javnom tržištu.

3. Ako subjekt koji nije obvezan primjenjivati ovaj MSFI odluči objaviti informacije o segmentima koje nisu u skladu s ovim MSFI-jem, ne smije te informacije nazvati segmentalnim informacijama.

4. Ako neki financijski izvještaj sadrži i konsolidirane financijske izvještaje matice koja potpada u djelokrug ovoga MSFI-ja, kao i zasebne financijske izvještaje matice, segmentalne informacije se objavljuju samo u konsolidiranim financijskim izvještajima.

POSLOVNI SEGMENTI

5. Poslovni segment je sastavni dio subjekta:

(a) koji obavlja poslovne djelatnosti iz kojih može ostvariti prihode i temeljem kojih kod njega nastaju troškovi, uključujući prihode i troškove koji se odnose na transakcije s drugim sastavnim dijelovima istog subjekta

(b) čije rezultate poslovanja redovito pregledava glavni donositelj poslovnih odluka subjekta kako bi donio odluku o resursima koje treba rasporediti na segment i ocijeniti njegovo poslovanje i

(c) za koji postoje zasebne financijske informacije.

Poslovni segment može obavljati poslovne djelatnosti kojima tek treba ostvariti prihode, primjerice, dijelovi poslovanja koji tek započinju svoje poslovanje mogu biti poslovni segment prije nego što ostvare prihode.

6. Nije svaki dio nekog subjekta nužno i poslovni segment ili dio poslovnog segmenta. Primjerice, sjedište poduzetnika ili neki funkcijski odjeli ne moraju ostvarivati prihode ili mogu ostvarivati prihode koji su tek uzgredni u odnosu na djelatnosti, iz kojeg razloga ne bi bili poslovni segmenti. U ovome MSFI-ju, planovi primanja zaposlenih nakon prestanka radnog odnosa nisu poslovni segmenti.

7. Izraz »glavni donositelj poslovnih odluka« označava funkciju, a ne nužno člana uprave. Riječ je o funkciji koja raspoređuje resurse na poslovne segmente subjekta i ocjenjuje njihovo poslovanje. Često je glavni donositelj poslovnih odluka subjekta njegov izvršni direktor ili član uprave, no može biti primjerice i skupina izvršnih direktora ili drugih.

8. Kod mnogih subjekata tri obilježja poslovnih segmenata iz točke 5. nedvojbeno određuju njihove poslovne segmente. Međutim, subjekt može izdavati izvještaje u kojima svoje poslovne djelatnosti prikazuje na razne načine. Ako glavni donositelj poslovnih odluka koristi više od jednog skupa segmentalnih informacija, drugi čimbenici mogu jedan skup sastavnih dijelova odrediti kao poslovne segmente subjekta, uključujući vrstu poslovnih djelatnosti svakog sastavnog dijela, postojanje menadžera odgovornih za njih te informacije koje se prezentiraju upravi.

9. Općenito, poslovni segment ima svog menadžera koji izravno odgovara glavnom donositelju poslovnih odluka i s njim redovito kontaktira radi razgovora o poslovanju, financijskim rezultatima, prognozama ili planovima segmenta. Izraz »menadžer segmenta« označava funkciju a ne nužno člana uprave. Glavni donositelj poslovnih odluka može biti i menadžer nekih poslovnih segmenata. Jedan menadžer može biti menadžer jednog poslovnog segmenta ili više njih. Ako obilježja iz točke 5. vrijede za više skupova sastavnih dijelova neke organizacije, ali su menadžeri segmenta odgovorni za samo jedan skup, taj skup sastavnih dijelova sačinjava poslovne segmente.

10. Obilježja iz točke 5. mogu vrijediti za dva skupa sastavnih dijelova ili više njih koji se preklapaju za koje se menadžeri smatraju odgovornima. Takva struktura se ponekad naziva matričnom organizacijom. Primjerice, neki menadžeri su u nekim subjektima odgovorni za različite skupine proizvoda i usluga u svijetu, dok su drugi menadžeri odgovorni za određena teritorijalna područja. Glavni donositelj poslovnih odluka redovito pregledava rezultate poslovanja obaju skupova sastavnih dijelova i za oba skupa postoje financijske informacije. U takvoj situaciji subjekt određuje skup sastavnih dijelova koji sačinjavaju poslovne segmente primjenom temeljnog načela.

IZVJEŠTAJNI SEGMENTI

11. Subjekt je dužan odvojeno izvještavati o informacijama svakog poslovnog segmenta koji:

(a) je određen u skladu s točkom 5. – 10. ili je nastao objedinjavanjem dvaju ili više poslovnih segmenata u skladu s točkom 12. i

(b) prelazi kvantitativne pragove iz točke 13.

U točkama 14. – 19. su navedene ostale situacije u kojima je obvezno odvojeno izvještavanje o informacijama poslovnog segmenta.

Kriteriji objedinjavanja

12. Poslovni segmenti često imaju slične dugoročne financijske rezultate ako imaju slična ekonomska obilježja. Primjerice, kod dvaju poslovnih segmenata sličnih ekonomskih obilježja se može očekivati slična prosječna bruto marža na dulji rok. Dva poslovna segmenta ili više njih je moguće objediniti u jedan poslovni segment ako je objedinjavanje u skladu s temeljnim načelom ovoga MSFI-ja, ako segmenti imaju slična ekonomska obilježja i ako su slični u svim niže navedenim elementima:

(a) vrsti proizvoda i usluga

(b) vrsti proizvodnog procesa

(c) vrsti ili kategoriji klijenata za svoje proizvode i usluge

(d) metodama koje koriste za distribuciju svojih proizvoda i pružanje svojih usluga i

(e) ako je primjenjivo, po regulatornom okružju, primjerice bankarstvo, osiguranje ili sektor komunalnih usluga.

Kvantitativni pragovi

13. Subjekt je dužan u izvještaju zasebno iznijeti informacije o poslovnom segmentu koji premašuje bilo koji sljedeći kvalitativni prag:

(a) iskazani prihod, uključujući i prihod od prodaje vanjskim kupcima i prihod od intersegmentalne prodaje ili prijenosa, je deset ili više posto veći od ukupnih prihoda, unutarnjih i vanjskih, svih poslovnih segmenata

(b) apsolutni iznos iskazane dobiti ili iskazanog gubitka je deset ili više posto veći od apsolutnog iznosa (i) ukupne iskazane dobiti svih poslovnih segmenata koji nisu iskazali gubitak ili (ii) ukupno iskazanog gubitka svih poslovnih segmenata koji su iskazali gubitak ako je viši.

(c) imovina segmenta je deset ili više posto veća od ukupne imovine svih poslovnih segmenata.

Poslovni segmenti koji ne prelaze ni jedan od navedenih kvantitativnih pragova mogu se smatrati izvještajnim segmentima i o njima se može zasebno izvještavati ako je uprava uvjerena da će informacije o njima biti korisne korisnicima financijskih izvještaja.

14. Subjekt može informacije o poslovnim segmentima koji ne prelaze kvantitativne pragove objediniti s informacijama o drugim poslovnim segmentima koji ne prelaze kvantitativne pragove kako bi imao samo jedan segment samo ako je riječ o poslovnim segmentima sličnih ekonomskih obilježja i kojima je zajednička većina kriterija objedinjavanja iz točke 12.

15. Ako ukupni vanjski prihodi poslovnih segmenata čine manje od 75 posto prihoda subjekta, svi dodatni poslovni segmenti se određuju kao izvještajni segmenti, čak i ako ne udovoljavaju kriterijima iz točke 13., sve dok prihodi izvještajnih segmenata ne dosegnu najmanje 75 posto prihoda subjekta.

16. Informacije o drugim poslovnim djelatnostima i poslovnim segmentima o kojima se ne izvještava se objedinjavaju i objavljuju u sklopu kategorije »svi ostali segmenti« odvojeno od stavki za usklađivanje u sklopu usklađivanja koje nalaže točka 28. Obvezno je opisati izvore prihoda iz kategorije svih ostalih segmenata.

17. Ako uprava procijeni da je neki poslovni segment određen u razdoblju koje je neposredno prethodilo tekućem razdoblju kao izvještajni segment i dalje značajan, informacije o tom segmentu se i u tekućem razdoblju iskazuju odvojeno, čak i ako poslovni segment više ne udovoljava izvještajnim kriterijima iz točke 13.

18. Ako je neki poslovni segment u tekućem razdoblju u skladu s kvantitativnim pragovima određen kao izvještajni segment, segmentalni podaci prethodnog razdoblja se radi usporedbe reklasificiraju na način da novi izvještajni segment bude prikazan kao zaseban segment, čak i ako u prethodnom razdoblju nije udovoljio izvještajnim kriterijima iz točke 13., osim ako sve potrebne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki.

19. Postoji stanovita granica praktičnosti u pogledu broja izvještajnih segmenata o kojima subjekt zasebno izvještava i iznad koje bi segmentalne informacije mogle postati pretjerano detaljne. Iako točna granica nije određena, ako broj segmenata koji su sukladno točki 13. – 18. izvještajni segmenti bude veći od deset, subjekt bi trebao razmotriti mogućnost da je dosegnuta granica praktičnosti.

OBJAVLJIVANJE

20. Subjekt je dužan objaviti informacije koje korisnicima njegovih financijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i financijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te gospodarsko okružje u kojem posluje.

21. Radi provedbe načela iz točke 20. subjekt je dužan objaviti sljedeće informacije za svako razdoblje za koje prezentira račun dobiti i gubitka:

(a) opće informacije navedene u točki 22.,

(b) informacije o iskazanoj dobiti segmenta, odnosno gubicima segmenta, uključujući prihode i rashode uključene u iskazanu dobit segmenta, odnosno iskazani gubitak segmenta, imovinu segmenta, obveze segmenta te osnovu mjerenja kako su opisani u točkama 23. –
27. i

(c) usklađivanje ukupnih prihoda segmenta, iskazane dobiti segmenta, odnosno iskazanog gubitka segmenta, obveze segmenta i druge materijalne stavke segmenta u odnosu na podudarne stavke subjekta kako su opisane u točki 28.

Usklađivanje iznosa iskazanih u bilanci koji se odnose na izvještajne segmente s iznosima iskazanima u bilanci subjekta se obvezno objavljuje za svaki datum bilance koji se prezentira. Informacije prethodnih razdoblja se prepravljaju kako je opisano u točki 29. i 30.

Opće informacije

22. Subjekt je dužan objaviti sljedeće opće informacije:

(a) čimbenike na temelju kojih je subjekt odredio svoje izvještajne segmente, uključujući organizacijsku osnovu (primjerice, da li je uprava odabrala subjekt ustrojiti na temelju razlika u proizvodima i uslugama, teritorijalnih područja, regulatornog okružja ili kombinacije čimbenika te da li su poslovni segmenti objedinjeni) i

(b) vrste proizvoda i usluga temeljem kojih svaki izvještajni segment ostvaruje svoje prihode.

Informacije o dobiti, gubitku, imovini i obvezama

23. Subjekt je dužan iskazati dobit, odnosno gubitak te ukupne imovine svakog izvještajnog segmenta. Subjekt je dužan objaviti i pokazatelj obveza svakog izvještajnog segmenta ako je riječ o iznosu koji se redovito prezentira glavnom donositelju poslovnih odluka. Subjekt je također dužan o svakom izvještajnom segmentu objaviti sljedeće podatke ako je riječ o iznosima koji ulaze u pokazatelj segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka koje pregledava glavni donositelj odluka ili koji mu se redovito podnose iako nisu uključeni u pokazatelj segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka:

(a) prihode od vanjskih kupaca

(b) prihode iz transakcija s drugim poslovnim segmentima istog subjekta

(c) kamatne prihode

(d) kamatne rashode

(e) amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine

(f) materijalno značajne stavke prihoda i rashoda objavljenih sukladno točki 86. MRS-a 1 »Prezentiranje financijskih izvještaja«

(g) udjel subjekta u dobiti ili gubitku pridruženih društava i zajedničkih ulaganja obračunatih metodom udjela

(h) trošak poreza na dobit ili prihode od poreza i

(i) materijalno značajne nenovčane stavke, izuzev amortizacije materijalne i nematerijalne imovine.

Subjekt je dužan kamatne prihode iskazati odvojeno za svaki izvještajni segment, osim ako većinu prihoda segmenta ne sačinjavaju kamate i glavni donositelj poslovnih odluka se prvenstveno oslanja na neto kamatne prihode kako bi ocijenio uspješnost poslovanja segmenta i donosio odluke o resursima koje treba rasporediti na taj segment. U tom slučaju, subjekt može kamatne prihode segmenta iskazati umanjene za kamatne rashode, što je dužan i objaviti.

24. Subjekt je dužan za svaki izvještajni subjekt objaviti sljedeće iznose ako su uključeni u pokazatelj segmentalne imovine koji pregledava glavni donositelj poslovnih odluka ili ako mu se redovito podnose na uvid, čak i ako nisu uključeni u pokazatelj segmentalne imovine:

(a) iznos ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate obračunate metodom udjela i

(b) iznose povećanja dugotrajne imovine[1] izuzev financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, imovine primanja nakon prestanka radnog odnosa (v. točku 54.-58. MRS-a 19 »Primanja zaposlenih«) i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju.

MJERENJE

25. Iznos svake iskazane segmentalne stavke mora biti pokazatelj koji se prezentira glavnom donositelju odluka radi donošenja odluka o raspoređivanju resursa na segment i ocjenjivanja uspješnosti njegovog poslovanja. Usklade i eliminacije provedene prilikom sastavljanja financijskih izvještaja subjekta te raspodjela prihoda, rashoda, dobiti ili gubitaka se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka samo ako ulaze u pokazatelj dobiti, odnosno gubitka toga segmenta kojeg koristi glavni donositelj poslovnih odluka. Slično tomu, u izvještaju o segmentu se iskazuju samo one stavke imovine i obveza koje ulaze u pokazatelje segmentalne imovine i segmentalnih obveza koje koristi glavni donositelj poslovnih odluka. Ako se iznosi raspoređuju na iskazanu segmentalnu dobit, odnosno iskazani segmentalni gubitak, segmentalnu imovinu ili segmentalne obveze, raspoređuju se razumno.

26. Ako glavni donositelj poslovnih odluka u ocjenjivanju poslovanja nekog poslovnog segmenta i odlučivanju o načinu raspoređivanja resursa, segmentalne dobiti ili segmentalnog gubitka koristi samo jedan pokazatelj dobiti ili gubitka, imovine ili obveza toga segmenta, onda se imovina i obveze iskazuju tim pokazateljima. Ako glavni donositelj poslovnih odluka koristi više pokazatelja dobiti ili gubitaka, imovine i obveza nekog poslovnog segmenta, iskazani pokazatelji trebaju biti oni za koje je uprava uvjerena da su određeni u skladu s načelima mjerenja koja su najpodudarnija s načelima mjerenja korištenima pri mjerenju odgovarajućih iznosa u financijskim izvještajima subjekta.

27. Subjekt je dužan obrazložiti pokazatelje segmentalne dobiti ili segmentalnog gubitka, segmentalne imovine i segmentalnih obveza za svaki izvještajni segment i objaviti barem sljedeće:

(a) računovodstvenu osnovu za sve transakcije između izvještajnih segmenata,

(b) prirodu razlika između pokazatelja dobiti, odnosno gubitaka izvještajnog segmenta te dobiti, odnosno gubitka subjekta prije poreza ili prihode i ukinute dijelove poslovanja (ako to nije očigledno iz usklađenih stavki opisanih pod točkom 28.). Razlike mogu biti u računovodstvenim politikama i politikama za raspoređivanje troškova koji terete središnjicu a koje su nužne za razumijevanje iskazanih informacija o segmentu,

(c) prirodu razlika između pokazatelja imovine izvještajnog segmenta i imovine subjekta (ako nije očigledna iz usklađivanja stavki opisanih pod točkom 28.). Razlike mogu biti u računovodstvenim politikama i politikama za raspoređivanje imovine koja se zajednički koristi a koje su nužne za razumijevanje iskazanih informacija o segmentu,

(d) prirodu razlika između pokazatelja obveza izvještajnog segmenta i obveza subjekta (ako nije očigledna iz usklađivanja stavki opisanih pod točkom 28.). Razlike mogu biti u računovodstvenim politikama i politikama za raspoređivanje zajednički iskorištenih obveza a koje su nužne za razumijevanje iskazanih informacija o segmentu,

(e) prirodu razlika u metodama korištenima za određivanje dobiti ili gubitka izvještajnog segmenta u odnosu na prethodna razdoblja te eventualan utjecaj tih promjena na pokazatelj dobiti ili gubitka segmenta,

(f) vrstu i utjecaj svake asimetrično raspoređene stavke na izvještajne segmente. Primjerice, subjekt može trošak amortizacije materijalne imovine rasporediti na segment a da pri tome na njega ne rasporedi i pripadajuće amortizirajuće sredstvo.

Usklađivanje

28. Subjekt je dužan uskladiti svaku sljedeću stavku:

(a) ukupne prihode izvještajnog segmenta s prihodima subjekta

(b) ukupne pokazatelje izvještajnih segmenata s dobiti ili gubitkom subjekta nakon poreza (poreznih prihoda) i ukinutim dijelovima poslovanja. No ako neki subjekt na izvještajne segmente rasporedi stavke kao što su porezni rashod (prihodi od poreza), može uskladiti ukupne pokazatelje dobiti li gubitka segmenata s dobiti ili gubitkom subjekta nakon tih stavki,

(c) ukupnu imovinu izvještajnih segmenata s imovinom subjekta,

(d) ukupne obveze izvještajnih segmenata s obvezama subjekta ako se segmentalne obveze prikazuju u skladu s točkom 23.,

(e) ukupne iznose izvještajnih segmenata koji se odnose na svaku drugu materijalnu informaciju objavljenu uz podudarni iznos iskazan za subjekta.

Sve materijalne stavke za usklađivanje se navode i opisuju odvojeno. Primjerice, iznos svake materijalno značajne usklade koja je potrebna radi usklađivanja dobiti ili gubitka izvještajnog segmenta s dobiti ili gubitkom subjekta ili dobiti ili gubitkom temeljem različitih računovodstvenih politika se navodi i opisuje odvojeno.

Prepravljanje prethodno iskazanih informacija

29. Ako je subjekt promijenio svoj unutarnji organizacijski ustroj na način da to ima za posljedicu promjene u sastavu njegovih izvještajnih segmenata, podudarne informacije za ranija razdoblja, uključujući izvještajna razdoblja unutar izvještajne godine, se prepravljaju, osim ako nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki, pri čemu se dostupnost informacija i procjena troškova određuje za svaku pojedinačnu stavku za objavu. nakon promjene sastava izvještajnih segmenata, subjekt je dužan objaviti da li je prepravio pripadajuće stavke u prethodnim razdobljima.

30. Ako je subjekt promijenio svoj unutarnji organizacijski ustroj na način da to ima za posljedicu promjene u sastavu njegovih izvještajnih segmenata i ako segmentalne informacije za prethodna razdoblja, uključujući izvještajna razdoblja unutar izvještajne godine, nisu prepravljene u skladu s promjenom, subjekt je dužan segmentalne informacije tekućeg razdoblja u godini promjene objaviti i na temelju prethodne i na temelju nove osnove segmentacije, osim ako neophodne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki.

OBJAVLJIVANJE PODATAKA KROZ CIJELI POSLOVNI SEGMENT

31. Točke 32. – 34. se primjenjuju na sve subjekte koji potpadaju u djelokrug ovoga MSFI-ja, uključujući subjekte koji imaju samo jedan izvještajni segment. Poslovne djelatnosti nekih subjekata nisu ustrojene na temelju razlika proizvoda i usluga ili teritorijalnih područja poslovanja. Izvještajni segmenti takvih subjekata mogu iskazivati prihode iz široke palete bitno različitih proizvoda i usluga ili može postojati više izvještajnih segmenata koji proizvode suštinski iste proizvode, odnosno pružaju suštinski iste usluge. Slično tomu, izvještajni segmenti nekog subjekta mogu držati imovinu u različitim teritorijalnim područjima i iskazivati prihode od klijenata iz različitih teritorijalnih područja, ili više izvještajnih segmenata subjekta može poslovati u istom teritorijalnom području. Informacije iz točke 32. – 34. se objavljuju samo ako nisu prezentirane u sklopu informacija izvještajnog segmenta koje nalaže ovaj MSFI.

Informacije o proizvodima i uslugama

32. Subjekt je dužan iskazati prihode vanjskih kupaca za svaki proizvod i svaku uslugu ili svaku skupinu sličnih proizvoda, odnosno usluga, osim ako neophodne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki, u kom slučaju je dužan tu činjenicu i objaviti. Iznosi iskazanih prihoda se obvezno temelje na financijskim informacijama koje se koriste u izradi financijskih izvještaja subjekta.

Informacije o teritorijalnim područjima

33. Subjekt je dužan iznijeti sljedeće informacije o teritorijalnim područjima, osim ako neophodne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki:

(a) prihode vanjskih kupaca raščlanjene na (i) prihode ostvarene u zemlji sjedišta subjekta i (ii) ukupne prihode ostvarene u svim stranim državama u kojima subjekt ostvaruje prihode. Ako su prihodi ostvareni od vanjskih kupaca iz jedne strane države materijalno značajni, objavljuju se odvojeno. Subjekt je dužan objaviti osnovu po kojoj prihode od vanjskih kupaca pripisuje svakoj pojedinoj zemlji.

(b) dugotrajne imovine[2], izuzev financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, imovine primanja nakon prestanka radnog odnosa i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju (i) smještene u zemlji sjedišta subjekta i (ii) ukupno koja je smještena u svim stranim zemljama u kojima subjekt ima imovinu. Ako je imovina u nekoj stranoj zemlji materijalno značajna, objavljuje se odvojeno. Iskazani iznosi se obvezno temelje na financijskim informacijama koje se koriste u izradi financijskih izvještaja subjekta. Ako neophodne informacije nisu dostupne i ako bi troškovi njihove pripreme bili previsoki, to je potrebno objaviti. Pored informacija koje su propisane ovom točkom, subjekt može u sklopu informacija o teritorijalnim područjima objaviti podzbrojeve po skupinama zemalja.

Informacije o značajnim kupcima

34. Subjekt je dužan iznijeti informacije o tome u kojoj mjeri se oslanja na svoje značajne kupce. Ako prihodi od transakcija s jednim vanjskim kupcem sačinjavaju 10 ili više posto prihoda subjekta, subjekt je tu činjenicu dužan objaviti, kao i ukupan prihod od svakog takvog kupca te naziv segmenta, odnosno segmenata koji su ostvarili prihode takvih kupaca. Za potrebe ovoga MSFI-ja, skupina subjekata za koju izvještajni subjekt zna da je pod zajedničkom kontrolom se smatra jednim kupcem a jednim kupcem se smatraju i vlada (nacionalna, državna, pokrajinska, teritorijalna, domaća ili strana) i subjekti za koje izvještajni subjekt zna da su pod kontrolom te vlade.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

35. Subjekti su dužni ovaj MSFI primijeniti u svojim godišnjim financijskim izvještajima za razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. godine. Ranija primjena je dopuštena. Ako subjekt ovaj MSFI primjenjuje u svojim financijskim izvještajima za razdoblje prije 1. siječnja 2009. godine, dužan je tu činjenicu objaviti.

36. Segmentalne informacije prethodnih godina koje se iskazuju kao usporedne informacije prve godine primjene prepravljaju se kako bi bile u skladu sa zahtjevima ovoga MSFI-ja, osim ako neophodne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki.

POVLAČENJE MRS-a 14

37. Ovaj standard zamjenjuje MRS 14 »Izvještavanje po segmentima«.

(1) Ako je imovina razvrstana po načelu likvidnosti, dugotrajna imovina je imovina čija realizacija se očekuje u razdoblju duljem od dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.

(2) Ako je imovina razvrstana po načelu likvidnosti, dugotrajna imovina je imovina čija realizacija se očekuje u razdoblju duljem od dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.

Dodatak A
Definicije pojmova

Ovaj dodatak je sastavni dio MSFI-ja.

poslovni segment – poslovni segment je sastavni dio subjekta:

(a) koji obavlja poslovne djelatnosti iz kojih može ostvariti prihode i temeljem kojih kod njega nastaju troškovi, uključujući prihode i troškove koji se odnose na transakcije s drugim sastavnim dijelovima istog subjekta

(b) čije rezultate poslovanja redovito pregledava glavni donositelj poslovnih odluka subjekta kako bi donio odluku o resursima koje treba rasporediti na segment i ocijeniti njegovo poslovanje i

(c) za koji postoje zasebne financijske informacije.

Dodatak B
Izmjene ostalih MSFI-jeva

Primjena izmjena u ovome dodatku obvezna je za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. godine. Subjekt koji ovaj MSFI primjenjuje na neko ranije razdoblje, dužan je ove izmjene i dopune primijeniti na to razdoblje.

B1 Reference koje upućuju na MRS 14 »Izvještavanje po segmentu« su u MSFI-ju 8 »Poslovni segmenti« izmijenjene i dopunjene u sljedećim točkama:

– točka 20. MRS 27 »Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji«

– točka 130. (d)(i) MRS-a 36 »Umanjenje imovine«.

B2 Točka 41. MSFI-ja 5 »Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja« mijenja se i glasi kako slijedi:

»41. Subjekt je dužan objaviti sljedeće podatke u bilješkama za razdoblje u kojem je dugotrajna imovina (ili grupa za otuđenje) ili klasificirana kao namijenjena prodaji ili prodana:



(d) ako se može primijeniti, izvještajni segment u kojem je dugotrajna imovina (ili grupa za otuđenje) prezentirana u skladu MSFI-jem 8 »Poslovni segmenti.«

B3 Točka 21. MSFI-ja 6 »Istraživanje i procjena mineralnih resursa« mijenja se i glasi kako slijedi:

»21. Subjekt je dužan odrediti računovodstvenu politiku za raspoređivanje imovine povezane s istraživanjem i procjenom na jedinice koje stvaraju novac ili skupine jedinica koje stvaraju novac kako bi procijenio eventualno umanjenje te imovine. Jedinica koja stvara novac ili skupina jedinica na koje je raspoređeno neko sredstvo povezano s istraživanjem i procjenom ne smije biti veća od poslovnog segmenta kako je određen u MSFI-ju 8 »Poslovni segmenti«.

B4 Točka 26. i točka 29. MRS-a 2 »Zalihe« mijenjaju se i glase kako slijedi:

»26. Primjerice, zalihe koje se koriste u jednom poslovnom segmentu subjekt može koristiti u svrhu koja se razlikuje od namjene zaliha iste vrste koje se koriste u nekom drugom poslovnom segmentu. Međutim, različite zemljopisne lokacije zaliha (ili porezna pravila koja se razlikuju ovisno o lokaciji) same po sebi nisu dostatne kao opravdanje za primjenu različitih metoda za utvrđivanje troška zaliha.«

»29. Obično se zalihe do neto utržive vrijednosti otpisuju predmet po predmet. Međutim, u nekim okolnostima može biti primjerenije grupirati slične ili povezane predmete zaliha. To može biti slučaj kod predmeta zaliha koji se odnose na istu liniju proizvodnje slične namjene ili uporabne svrhe i koji se proizvode i prodaju u istom zemljopisnom području te čiju vrijednost nije moguće procijeniti odvojeno od drugih predmeta u toj proizvodnoj liniji. Nije primjereno zalihe otpisivati na temelju klasifikacije zaliha, primjerice gotovu robu, ili sve zalihe u određenom poslovnom segmentu. Pružatelji usluga općenito akumuliraju troškove za svaku uslugu za koju zaračunavaju zasebnu prodajnu cijenu. Prema tome, svaka takva usluga tretira se kao zasebna stavka.«

B5 Točka 50. MRS-a 7 »Izvještaj o novčanom toku« se mijenja i glasi:

»50. Dodatne informacije mogu biti relevantne korisnicima za razumijevanje financijskog položaja i likvidnosti subjekta. Objavljivanje tih informacija se potiče, zajedno s komentarom menadžmenta te može sadržavati:



(d) iznos novčanih tokova koji proizlaze od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti svakog izvještajnog segmenta (vidjeti MSFI 8 »Poslovni segmenti»).

B6 Točka 115. MRS-a 19 »Primanja zaposlenih« u kojoj je iznesen »Primjer koji objašnjava primjenu točke 115.« mijenja se i glasi:

»Primjer koji objašnjava primjenu točke 115.

Subjekt prestaje s poslovanjem poslovnog segmenta, a zaposleni u tom segmentu više neće zarađivati daljnja primanja … «

B7 Točka 2. MRS-a 33 »Zarada po dionici« zamjenjuje se kako slijedi:

»2. Ovaj Standard se primjenjuje na:

(a) odvojene ili pojedinačne financijske izvještaje subjekta

(i) čijim redovnim dionicama ili potencijalno redovnim dionicama se trguje na javnom tržištu (tuzemnoj ili inozemnoj burzi vrijednosnica ili na izvanburzovnom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta) ili

(ii) koji podnosi ili je u postupku podnošenja svojih financijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili nekom drugom regulatornom tijelu radi izdavanja redovnih dionica na javnom tržištu i

(b) konsolidirane financijske izvještaje grupe koja obuhvaća maticu

(i) redovnim dionicama ili potencijalno redovnim dionicama se trguje na javnom tržištu (tuzemnoj ili inozemnoj burzi ili na izvanburzovnom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta) ili

(ii) koja podnosi ili je u postupku podnošenja svojih financijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili nekom drugom regulatornom tijelu radi izdavanja redovnih dionica na javnom tržištu.«

B8 Točka 16. MRS-a 34 »Financijsko izvještavanja za razdoblja tijekom godine« mijenja se i glasi:

»16. Subjekt je dužan u bilješke uz svoje financijske izvještaje za razdoblje u tijeku godine uključiti barem sljedeće informacije ako su značajne i ako još nisu objavljene drugdje u financijskom izvještaju za razdoblje u tijeku godine. Navedene informacije se uobičajeno daju za razdoblje od datuma godišnjih izvještaja do datuma razdoblja u tijeku godine. Međutim, subjekt je dužan također objaviti događaje i transakcije koji su značajni za razumijevanje tekućega razdoblja u tijeku godine:



(g) sljedeće segmentalne informacije (objavljivanje segmentalnih informacija u financijskim izvještajima subjekta za razdoblja u tijeku godine je potrebno samo ako MSFI 8 »Poslovni segmenti« nalaže da subjekt segmentalne informacije objavi u svojim godišnjim financijskim izvještajima):

(i) prihode od vanjskih kupaca ako ulaze u pokazatelj dobiti, odnosno gubitka segmenta kojeg pregledava glavni donositelj poslovnih odluka ili mu se na neki drugi način redovito prezentiraju

(ii) prihode iz transakcija s drugim poslovnim segmentima istog subjekta ako ulaze u pokazatelj dobiti, odnosno gubitka segmenta kojeg pregledava glavni donositelj poslovnih odluka ili mu se na neki drugi način redovito prezentiraju

(iii) pokazatelj segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka

(iv) ukupnu imovinu koja se značajno promijenila u odnosu na iznos objavljen u zadnjim godišnjim financijskim izvještajima

(v) opis razlika u odnosu na zadnje godišnje financijske izvještaje u osnovi segmentacije ili osnovi za mjerenje segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka

(vi) uskladu ukupnih pokazatelja dobiti, odnosno gubitaka izvještajnih segmenata s dobiti, odnosno gubitkom subjekta prije poreznog rashoda (poreznog prihoda) i ukinutih dijelova poslovanja. Međutim, ako subjekt na izvještajne segmente rasporedi stavke kao što su poreznih rashod (porezni prihod), ukupne pokazatelje dobiti, odnosno gubitaka segmenata može uskladiti s dobiti, odnosno gubitkom nakon tih stavki. Značajne stavke za uskladu se prilikom usklade ne prezentiraju niti opisuju odvojeno;

…«

B9 MRS- 36 »Umanjenje imovine« mijenja se kako slijedi:

Točka 80. mijenja se i glasi:

»80. Prilikom testiranja umanjenja imovine, goodwill stečen tijekom poslovnog spajanja se, počevši od datuma stjecanja, raspodjeljuje na sve stjecateljeve jedinice ili grupe jedinica koje stvaraju novac, za koje se očekuju ekonomske koristi od sinergija poslovnog spajanja, neovisno o tome da li su ostala stečena imovina i obveze raspoređeni upravo na te jedinice ili grupe jedinica. Svaka jedinica ili grupa jedinica na koje se goodwill raspodjeljuje na taj način:

...

(b) ne smije biti veća od poslovnog segmenta subjekta određenom u skladu s MSFI-jem 8 »Poslovni segmenti«.

Točka 129. mijenja se i glasi:

»129. Subjekt koji objavljuje segmentalne informacije u skladu s IFRS-om 8 »Poslovni segmenti« objavljuje za svaki izvještajni segment sljedeće:«

U točki 130., alineje (c) (ii) i (d) (ii) mijenjaju se i glase:

»130. (c)(ii) ako subjekt segmentalne informacije iskazuje u skladu s MSFI-jem 8, izvještajni segment kojem to sredstvo pripada«

»130. (d)(ii) iznos priznatog ili poništenog gubitka uslijed umanjenja imovine po skupinama sredstava i, ako subjekt iskazuje segmentalne informacije u skladu s MSFI-jem 8, po izvještajnim segmentima; i«

[1] Ako je imovina razvrstana po načelu likvidnosti, dugotrajna imovina je imovina čija realizacija se očekuje u razdoblju duljem od dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.

[2] Ako je imovina razvrstana po načelu likvidnosti, dugotrajna imovina je imovina čija realizacija se očekuje u razdoblju duljem od dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.