Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 19

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

3137

Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07.) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 6. listopada 2010.

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU TUMAČENJA ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 19

Članak 1.

Objavljuje se Tumačenje 19 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2011. i nadalje sastavljaju se i prezentiraju u skladu s Tumačenjem Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Odbora
za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.

TUMAČENJE 19 ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (IFRIC 19)

Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima

REFERENCE

– Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

– MSFI 2 »Plaćanje temeljeno na dionicama«

– MSFI 3 »Poslovna spajanja«

– MRS 1 »Prezentiranje financijskih izvještaja«

– MRS 8 »Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške«

– MRS 32 »Financijski instrumenti: prezentiranje«

– MRS 39 »Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje«

TEMELJI

1. Dužnik i vjerovnik mogu ugovoriti izmjene uvjeta koji vrijede za neku financijsku obvezu na način da dužnik cijelu svoju obvezu ili dio nje zatvori izdavanjem glavničkih instrumenata vjerovniku. Ova vrsta transakcija se ponekad naziva »pretvaranjem dospjelih potraživanja u vlasnički udjel». Odbor za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja je u nekoliko navrata zamoljen da izda upute o načinu obračunavanja takvih transakcija.

DJELOKRUG

2. Ovo tumačenje obrađuje način na koji subjekt obračunava ugovorene izmjene uvjeta za financijsku obvezu po kojima radi zatvaranja svoje cijele financijske obveze ili njenog dijela vjerovniku izdaje svoje glavničke instrumente. Tumačenje ne obrađuje način obračunavanja transakcije kod vjerovnika.

3. Subjekti ovo tumačenje ne smiju primjenjivati na transakcije u okolnostima u kojima:

a) je vjerovnik istovremeno i izravni ili neizravni dioničar, odnosno vlasnik udjela i nastupa u tom svojstvu

b) su vjerovnik i subjekt pod zajedničkom kontrolom iste stranke ili stranaka i prije i nakon transakcije a transakcija je u suštini podjela dionica ili poslovnih udjela ili dodatan unos u kapital subjekta

c) je zatvaranje financijske obveze izdavanjem glavničkih instrumenata u skladu s izvornim uvjetima financijske obveze.

PITANJA

4. Ovo tumačenje obrađuje sljedeća pitanja:

a) jesu li glavnički instrumenti koje subjekt izdaje radi zatvaranja svoje cijele financijske obveze ili njenog dijela »plaćena naknada« u skladu s točkom 41. MRS-a 39

b) kako bi subjekt trebao vrednovati vlasničke instrumente koje je izdao radi zatvaranja takve financijske obveze prilikom prvog priznavanja

c) kako bi subjekt trebao obračunati eventualnu razliku između knjigovodstvene vrijednosti zatvorene financijske obveze i vrijednosti izdanih glavničkih instrumenata prilikom njihovoga prvog priznavanja.

KONSENZUS

5. Izdavanje glavničkih instrumenata subjekta vjerovniku radi zatvaranja cijele financijske obveze subjekta ili njenog dijela je plaćena naknada sukladno točki 41. MRS-a 39. Subjekt je dužan isknjižiti financijsku obvezu ili njen dio iz izvještaja o financijskom položaju onda, i samo onda ako je ona zatvorena sukladno članku 39. MRS-a 39.

6. Subjekt je dužan glavničke instrumente izdane vjerovniku radi zatvaranja cijele ili dijela financijske obveze prilikom prvog priznavanja vrednovati po fer vrijednosti izdanih glavničkih instrumenata, osim ako fer vrijednost nije moguće pouzdano odrediti.

7. Ako fer vrijednost izdanih glavničkih instrumenata nije moguće pouzdano odrediti, onda ih je subjekt dužan vrednovati na način da odražavaju zatvorenu financijsku obvezu. Kod određivanja fer vrijednosti zatvorene financijske obveze koja uključuje obilježje »po viđenju« (npr. depozit po viđenju) ne primjenjuje se točka 49. MRS-a 39.

8. Ako se zatvara samo dio financijske obveze, subjekt je dužan procijeniti da li se određeni dio naknade odnosi na izmijenjene uvjete financijske obveze koja ostaje otvorena. Ako se dio plaćene naknade odnosi na izmjenu uvjeta preostalog dijela financijske obveze, subjekt je dužan plaćenu naknadu rasporediti između zatvorenog dijela i preostaloga otvorenog dijela financijske obveze, pri čemu je dužan razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti povezane s transakcijom.

9. Razlika između knjigovodstvene vrijednosti zatvorene financijske obveze (ili njenog dijela) se priznaje u dobit i gubitak sukladno točki 41. MRS-a 39. Izdani vlasnički instrumenti se prvi puta priznaju i vrednuju na datum na koji je financijska obveza ili dio nje zatvoren.

10. Kod zatvaranja samo dijela financijske obveze, naknada se raspoređuje u skladu s točkom 8. Naknada raspoređena na preostali dio financijske obveze ulazi u procjenu kojom se utvrđuje da li je došlo do značajne promjene uvjeta za preostali dio obveze. Ako su uvjeti za preostali dio obveze značajno promijenjeni, subjekt je promjenu dužan obračunati kao zatvaranje izvorne obveze i priznati novu obvezu kako to nalaže članak 40. MRS-a 39.

11. Subjekt je dužan dobit ili gubitak koje je priznao sukladno točkama 9. i 10. objaviti kao odvojenu stavku dobiti ili gubitka ili u bilješkama uz financijske izvještaje.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

12. Subjekt je dužan ovo tumačenje primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni ovo tumačenje na neko razdoblje koje započinje prije 1. srpnja 2010. godine, dužan je tu činjenicu objaviti.

13. Subjekt je dužan promjenu računovodstvene politike primijeniti sukladno MRS-u 8 od početka najranijega usporednog razdoblja koje prikazuje.

Prilog

MSFI 1 – izmjena i dopuna MSFI-ja 1 »Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja«

Izmjena i dopuna iz ovoga priloga primjenjuje se na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine. Ako subjekt ovo tumačenje primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je na isto to razdoblje primijeniti i ovu izmjenu i dopunu.

U Dodatku D dodaju se podnaslov i točka D.25.

Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima

D.25 Subjekt koji prvi puta primjenjuje MSFI-jeve može primijeniti prijelazne odredbe iz IFRIC-a 19 »Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima«.