Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

432

Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 10. siječnja 2012.

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11 i 140/11), u Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje iza točke 42. dodaju se točke 42.A-42.H koje glase:

»PRIJENOS FINANCIJSKE IMOVINE

42.A Zahtjevi za objavljivanjem iz točke 42.B-42.H koji se odnose na prijenos financijske imovine nadopuna su drugim zahtjevima za objavu iz ovoga MSFI-ja. Subjekt je dužan podatke propisane točkama 42.B-42.H objaviti u jednoj bilješci uz svoje financijske izvještaje. Subjekt je dužan objaviti tražene podatke o svoj prenesenoj financijskoj imovini koju nije prestao priznavati i svakom nastavku svog sudjelovanja u prenesenoj imovini na izvještajni datum, neovisno o tome da li je došlo do transakcije prijenosa. U smislu primjene zahtjeva za objavljivanjem iz navedenih točaka, subjekt prenosi cijelu financijsku imovinu ili njegov dio (prenesenu financijsku imovinu) onda, i samo onda ako je time:

a) prenio ugovorna prava na primitak novčanih priljeva po toj financijskoj imovini, ili

b) zadržao ugovorna prava na primitak novčanih priljeva po toj financijskoj imovini, ali i preuzeo ugovornu obvezu plaćanja odljevom novca prema jednom primatelju ili više njih u sklopu nekog posla.

42.B Subjekt je dužan objaviti informacije koje korisnicima njegovih financijskih izvještaja omogućuju:

a) da razumiju odnos između prenesene financijske imovine koja se nije potpuno prestala priznavati te s tim povezane obveze i

b) da ocijene prirodu nastavka sudjelovanja subjekta u financijskoj imovini koja se prestala priznavati, zajedno s tim povezanim rizicima.

42.C U smislu primjene zahtjeva za objavljivanjem iz točaka 42.E–42.H subjekt nastavlja sudjelovanje u prenesenoj financijskoj imovini ako je prijenosom zadržao ugovorna prava ili obveze svojstvene prenesenoj financijskoj imovini ili stekao nova ugovorna prava ili obveze u vezi s prenesenom financijskom imovinom. U smislu primjene zahtjeva za objavljivanjem iz točaka 42.E–42.H, sljedeće ne predstavlja nastavak sudjelovanja:

a) uobičajene izjave i jamstva povezana s prijenosom i načelima opravdanosti, dobre vjere i poštenog postupanja koje su prijevarne naravi i zbog kojih prijenos može biti proglašen ništavnim kao posljedica sudskog postupka

b) forward ugovori, opcijski i drugi ugovori o ponovnom stjecanju prenesene financijske imovine čija ugovorena ili izvršna cijena predstavlja fer vrijednost prenesene financijske imovine ili

c) posao kojim subjekt zadržava ugovorna prava na primitak novčanih priljeva po financijskoj imovini, ali preuzima ugovornu obvezu plaćanja odljevom novca prema jednom subjektu ili više njih i ispunjeni su uvjeti iz točke 19.(a)-(c) MRS-a 39.

Prenesena financijska imovina koja se nije u cijelosti prestala priznavati

42.D Moguće je da je subjekt financijsku imovinu prenio na način da sva prenesena financijska imovina ili dio nje ne ispunjava kriterije prestanka priznavanja. Radi ispunjenja ciljeva iz točke 42.B(a), subjekt je dužan na svaki izvještajni datum objaviti za svaku klasu prenesene financijske imovine koja se nije u cijelosti prestala priznavati:

a) prirodu prenesene imovine

b) prirodu rizika i nagrada povezanih s vlasništvom kojima je subjekt izložen

c) opis prirode odnosa između prenesene imovine i pripadajućih obveza, uključujući ograničenja koja proizlaze iz prijenosa nakon što je subjekt koristio prenesenu imovinu

d) kad druga ugovorna strana ili više njih u pripadajućim obvezama ima, odnosno imaju pravo regresa samo na prenesenu imovinu, tablični pregled fer vrijednosti prenesene imovine, fer vrijednost pripadajućih obveza i neto položaj (kao razliku između fer vrijednosti prenesene imovine i pripadajućih obveza)

e) kad subjekt nastavlja priznavati svu prenesenu imovinu, knjigovodstvene vrijednosti prenesene imovine i pripadajućih obveza

f) kad subjekt nastavlja priznavati imovinu u mjeri u kojoj je zadržao svoje sudjelovanje u njoj (v. točku 20.(c) (ii) i točku 30. MRS-a 39), ukupnu knjigovodstvenu vrijednost prvobitne imovine prije prijenosa, knjigovodstvenu vrijednost imovine koju nastavlja priznavati te knjigovodstvenu vrijednost pripadajućih obveza.

Prenesena financijska imovina koja se u cijelosti prestala priznavati

42.E Radi ispunjenja ciljeva iz točke 42.B(b), kad subjekt prestaje priznavati svu prenesenu financijsku imovinu (v. točku 20.(a) i (c) (i) MRS-a 39), ali zadržava sudjelovanje u njoj, dužan je na svaki izvještajni datum za svaku vrstu nastavka sudjelovanja objaviti barem sljedeće:

a) knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza iskazanih u svom izvještaju o financijskom položaju i koje predstavljaju nastavak njegovog sudjelovanja u financijskoj imovini koju je prestao priznavati te stavke unutar kojih su iste priznate

b) fer vrijednost imovine i obveza koje predstavljaju nastavak sudjelovanja subjekta u financijskoj imovini koja se prestala priznavati

c) iznos koji najbolje odražava najveću izloženost subjekta gubitku na temelju njegovog nastavka sudjelovanja u financijskoj imovini koju je prestao priznavati te informacije o načinu utvrđivanja najveće izloženosti gubitku

d) nediskontirane odljeve novca koji bi bili ili mogu biti potrebni za otkup financijske imovine koja se prestala priznavati (npr. izvršna cijena u opcijskom ugovoru) ili druge iznose plative primatelju prenesene imovine. Ako je odljev novca promjenjiv, onda je potrebno objaviti iznos u odnosu na uvjete koji postoje na svaki izvještajni datum.

e) analizu dospijeća nediskontiranog odljeva novca koji bi bio ili može biti potreban za otkup financijske imovine koju je prestao priznavati ili druge iznose plative primatelju prenesene financijske imovine, zajedno s prikazom preostalog razdoblja do ugovornog dospijeća nastavka sudjelovanja

f) kvalitativne informacije kojima se obrazlažu i podupiru kvantitativni podaci objavljeni sukladno podtočkama (a) do (e).

42.F Subjekt ima pravo objediniti informacije propisane točkom 42.E koje se odnose na određenu imovinu ako ima više od jedne vrste nastavka sudjelovanja u financijskoj imovini koju je prestao priznavati i istu iskazati unutar jedne vrste nastavka sudjelovanja.

42.G Nadalje, subjekt je dužan za svaku vrstu nastavka sudjelovanja objaviti:

a) dobit ili gubitak koje je prestao priznavati s datumom prijenosa imovine

b) priznate prihode i rashode, i u izvještajnom razdoblju i ukupno, od nastavka sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati (npr. promjene fer vrijednosti derivativnih instrumenata)

c) ako ukupan iznos priljeva ostvarenih u poslu prijenosa (koji ispunjava kriterije prestanka priznavanja) u nekom izvještajnom razdoblju nije ravnomjerno raspoređen kroz cijelo izvještajno razdoblje (npr. veći dio poslova povezanih s prijenosom odvija se zadnjih dana izvještajnog razdoblja):

(i) kad se veći dio posla povezanih s prijenosom odvijao u predmetnom izvještajnom razdoblju (npr. zadnjih pet dana prije kraja izvještajnog razdoblja)

(ii) iznos (npr. pripadajuće dobitke ili gubitke) priznat na temelju posla prijenosa u tom dijelu izvještajnog razdoblja i

(iii) ukupan iznos prihoda ostvarenih poslom prijenosa u tom dijelu izvještajnog razdoblja.

Subjekt je navedene informacije dužan navesti za svako razdoblje za koje prikazuje izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

Dopunske informacije

42.H Subjekt je dužan objaviti sve dodatne informacije za koje smatra da su neophodne u smislu ispunjavanja ciljeva prestanka priznavanja iz točke 42.B.«

Članak 2.

Iza točke 44.L dodaje se točka 44.M koja glasi:

»DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

44.M Izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 »Objavljivanje prijenosa financijske imovine« objavljenima u listopadu 2010. godine briše se točka 13. i dodaju se točke 42.A–42.H i B.29–B.39. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2011. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni spomenute izmjene i dopune na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti. Subjekt nije dužan objaviti podatke propisane izmjenama i dopunama za bilo koje prikazano razdoblje koje započinje prije datuma prve primjene izmjena i dopuna.«

Članak 3.

U Dodatku B iza točke B.28 dodaju se naslovi i točke B.29-B.39. koje glase:

»PRESTANAK PRIZNAVANJA (TOČKE 42.C-42.H).

Nastavak sudjelovanja (točka 42.C)

B.29 Za potrebe objavljivanja podataka propisanih točkama 42.E-42.H, nastavak sudjelovanja u prenesenoj financijskoj imovini procjenjuje se na razini izvještajnog subjekta. Primjerice, ako ovisni subjekt trećoj nepovezanoj osobi prenosi financijsku imovinu u kojoj njegova matica nastavlja sudjelovanje, on u svojim odvojenim financijskim izvještajima, tj. kad je on sam izvještajni subjekt, u procjenu postojanja njegovog nastavka sudjelovanja u prenesenoj imovini ne uključuje sudjelovanje matice. Međutim, matica bi nastavak svog sudjelovanja ili sudjelovanja nekog drugog člana grupe u financijskoj imovini koju je prenio njen ovisni subjekt uključila u procjenu nastavka svog sudjelovanja u prenesenoj imovini za potrebe svojih konsolidiranih izvještaja, tj. kad je grupa izvještajni subjekt.

B.30 Subjekt ne nastavlja sudjelovanje u prenesenoj financijskoj imovini ako prijenosom nije zadržao ni jedno od svojih ugovornih prava ili obveza svojstvenih prenesenoj financijskoj imovini niti stekao nova ugovorna prava ili obveze u vezi s prenesenom financijskom imovinom. Subjekt ne nastavlja sudjelovati u prenesenoj financijskoj imovini ako nema ni udjel u budućim rezultatima ostvarenima po prenesenoj financijskoj imovini niti u bilo kakvim okolnostima snosi odgovornost za buduća plaćanja na temelju prenesene financijske imovine.

B.31 Nastavak sudjelovanja u prenesenoj financijskoj imovini može proizaći iz odredaba ugovora o prijenosu ili zasebnog ugovora zaključenog s primateljem ili nekom trećom osobom u vezi s predmetnim prijenosom.

Prenesena financijska imovina koja se nije u cijelosti prestala priznavati

B.32 Točka 42.D propisuje obvezu objavljivanja kad sva prenesena financijska imovina ili dio nje ne ispunjava kriterije prestanka priznavanja. Ove se informacije obvezno objavljuju svakog izvještajnog datuma na koji subjekt nastavlja priznavati prenesenu financijsku imovinu, bez obzira na vrijeme prijenosa.

Vrste nastavka sudjelovanja (točke 42.E-42.H)

B.33 Točkama 42.E-42-H propisani su kvalitativni i kvantitativni podaci koji se obvezno objavljuju za svaku vrstu nastavka sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati. Subjekt je dužan objediniti nastavak sudjelovanja po vrstama koje su reprezentativne za rizike kojima je subjekt izložen. Primjerice, subjekt može svoj nastavak sudjelovanja objediniti po vrstama financijskih instrumenata (npr. jamstva ili kupovne opcije) ili vrsti prijenosa (npr. faktoring potraživanja, sekuritizacija i posuđivanje vrijednosnih papira).

Analiza dospijeća nediskontiranih odljeva novca radi otkupa prenesene imovine (točka 42.E(e)).

B.34 Točka 42.E propisuje subjektima obvezu objavljivanja analize dospijeća nediskontiranog odljeva novca za otkup financijske imovine koja se prestala priznavati ili po drugim iznosima plativima primatelju u vezi s financijskom imovinom koja se prestala priznavati, zajedno s prikazom preostalog razdoblja do ugovornog dospijeća nastavka sudjelovanja. U spomenutoj analizi treba razlikovati novčane odljeve na temelju obveznih plaćanja (npr. po forward ugovorima), novčane odljeve po mogućim plaćanjima (npr. upisane prodajne opcije) i novčane odljeve po plaćanjima za koja subjekt može birati da li da ih izvrši ili ne (npr. kupljene kupovne opcije).

B.35 Subjekt je dužan prosudbom odrediti prikladna vremenska razdoblja po kojima će izraditi analizu dospijeća propisanu točkom 42.E(e). Primjerice, subjekt može kao prikladna odrediti sljedeća razdoblja do dospijeća:

a) do jednog mjeseca

b) od jednog do tri mjeseca

c) od tri do šest mjeseci

d) od šest mjeseci do jedne godine

e) od jedne do tri godine

f) od tri do pet godina i

g) nakon pet godina.

B.36 Ako postoji nekoliko mogućih razdoblja do dospijeća, odljev novca prikazuje se računajući od najranijeg datuma na koji se od subjekta može zatražiti da izvrši plaćanje ili mu je plaćanje dopušteno.

Kvalitativne informacije (točka 42.E(f)

B.37 Kvalitativne informacije propisane točkom 42.E(f) obuhvaćaju opis financijske imovine koja se prestala priznavati te prirodu i svrhu zadržavanja sudjelovanja nakon njenog prijenosa. Također obuhvaćaju opis rizika kojima je subjekt izložen, uključujući:

a) opis načina na koji subjekt upravlja rizicima povezanima s nastavkom sudjelovanja u financijskoj imovini koju je prestao priznavati

b) obvezu subjekta da preuzme gubitke prije drugih osoba, kao i razinu prvenstva i iznose gubitaka koje snose druge osobe s udjelima nižeg prvenstva od onog koji vrijedi za udjel subjekta u toj imovini, tj. njegovom nastavku sudjelovanja u njoj

c) opis svih okidača povezanih s obvezom davanja financijske potpore ili otkupa prenesene financijske imovine.

Dobit ili gubitak kod prestanka priznavanja (točka 42.G.(a))

B.38 Točka 42.G(a) propisuje subjektima obvezu objavljivanja dobiti ili gubitka ostvarenog prestankom priznavanja financijske imovine u kojem subjekt zadržava svoje sudjelovanje. Subjekt je dužan objaviti da li je dobit ili gubitak prilikom prestanka priznavanja posljedica toga što su se fer vrijednosti komponenata ranije priznatog sredstva, tj. udjela u imovini koju je prestao priznavati i udjela koji je subjekt zadržao razlikovale od fer vrijednosti ranije priznatog cijelog sredstva. U tom slučaju subjekt je također dužan objaviti da li su u određivanje fer vrijednosti ulazili važni podaci koji se nisu zasnivali na dostupnim tržišnim podacima, kao što je navedeno u točki 27.A.

Dopunske informacije (točka 42.H)

B.39 Propisane objave iz točaka 42.D-42.G ne moraju udovoljiti ciljevima objavljivanja iz točke 42.B. Ako je to slučaj, subjekt je dužan objaviti sve dodatne informacije koje su neophodne da bi se ispunio cilj objavljivanja. Subjekt, prema vlastitim okolnostima, odlučuje koliko dodatnih informacija treba dati da bi zadovoljio potrebe korisnika za informacijama, kao i o tome koje će aspekte dodatnih informacija naglasiti. Neophodno je naći mjeru između pretrpavanja financijskih izvještaja suvišnim pojedinostima koje korisnicima financijskih izvještaja ne moraju biti od pomoći i prikrivanja informacija pretjeranim objedinjavanjem.«

Članak 4.

U Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja iza točke 39.E dodaje se točka 39.F koja glasi:

»DATUM STUPANJA NA SNAGU

39.F Izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 »Objavljivanje prijenosa financijske imovine« objavljenima u listopadu 2010. godine, dodaje se točka E.4. Subjekt je navedenu izmjenu dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2011. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni spomenutu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.«

Članak 5.

U Dodatku E dodaju se točka E.4 i fusnota koje glase:

»Kratkoročna izuzeća od primjene MSFI-jeva

Objavljivanje financijskih instrumenata

E.4 Subjekt koji prvi puta primjenjuje MSFI-jeve ima pravo primijeniti prijelazne odredbe iz točke 44.M MSFI-ja 7([1]*).

Članak 6.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2012. i nadalje, sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmjenama i dopunama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sadržanim u ovoj Odluci.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.


[1](*) Točka E.4 dodana je kao posljedica izmjena i dopuna MSFI-ja 7 pod naslovom »Objavljivanje prijenosa financijske imovine« objavljenih u listopadu 2010. godine. Da bi se izbjegnulo moguće korištenje retroaktivnog sagledavanja i zajamčilo da subjekti koji prvi puta primjenjuju MSFI-jeve ne budu stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na postojeće sastavljače izvještaja sukladno MSFI-jevima, Odbor je odlučio da bi onima koji prvi puta primjenjuju MSFI-jeve trebalo dopustiti primjenu istih prijelaznih odredaba koje važe za postojeće subjekte koji svoje financijske izvještaje sastavljaju sukladno MSFI-jevima obuhvaćenima izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 pod naslovom »Objavljivanje prijenosa financijske imovine«.