Odluka o izmjenama i dopunama odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

2032

Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 10. svibnja 2010.

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA


Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10), u Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama, točka 2. mijenja se, briše se točka 3. i dodaje točka 3.A. koje glase:

»2. Subjekt je dužan ovaj MSFI primjenjivati kod obračunavanja svih transakcija plaćanja temeljenih na dionicama, bez obzira da li je u mogućnosti konkretno utvrditi sva ili neka primljena dobra ili usluge ili ne, uključivši:

a) plaćanja temeljena na dionicama namirena glavničkim instrumentima

b) plaćanja temeljena na dionicama namirena novcem i

c) transakcije u kojima subjekt prima ili stječe dobra ili usluge i u kojima prema uvjetima sporazuma subjekt ili dobavljač dobara, odnosno davatelj usluga može birati da li da subjekt transakciju namiri u novcu (ili drugoj imovini) ili izdavanjem glavničkih instrumenata,

izuzev kako je spomenuto u točkama 3.A-6. Ako dobra, odnosno usluge nije moguće konkretno odrediti, druge okolnosti mogu ukazivati na to da su dobra ili usluge primljeni, odnosno da će biti primljeni, u kom slučaju se primjenjuje ovaj MSFI.

3. [Briše se.]

3.A Transakciju plaćanja temeljenog na dionicama može namiriti neka druga grupa subjekata ili dioničar bilo koje grupe subjekata u ime subjekta koji prima, odnosno stječe dobra ili usluge. Točka 2. također se primjenjuje na subjekt koji

a) prima dobra ili usluge kad neki drugi subjekt unutar iste grupe ili dioničar bilo kojeg subjekta unutar grupe ima obvezu namiriti transakciju plaćanja temeljenog na dionicama, ili

b) ima obvezu namiriti plaćanje temeljeno na dionicama kad neki drugi subjekt unutar iste grupe primi dobra ili usluge,

osim ako nije riječ o transakciji koja nedvojbeno ima neku drugu svrhu a ne plaćanje za dobra ili usluge isporučene subjektu koji ih prima.«

Članak 2.

Mijenja se točka 5. koja glasi:

»5. Kao što je navedeno u točki 2., ovaj MSFI… No, subjekt ovaj MSFI ne smije primjenjivati na transakcije u kojima stječe dobra u okviru neto stečene imovine u poslovnom spajanju kako je definirana MSFI-jem 3 »Poslovna spajanja« (revidiran 2008.) u okviru spajanja subjekata ili dijelova poslovanja pod zajedničkom kontrolom opisanih u točkama B.1-B.4 MSFI-ja 3 ili unosom dijela poslovanja prilikom osnivanja zajedničkog pothvata kako ga definira MRS 31 »Udjeli u zajedničkim pothvatima«. Prema tome, glavnički instrumenti izdani …. (i prema tome unutar djelokruga ovoga MSFI-ja).«

Članak 3.

Dodaje se točka 13.A, koja glasi:

»13.A Konkretno, ako se utvrdiva protučinidba koju je primio subjekt, ako ju je primio, čini nižom od fer vrijednosti danih glavničkih instrumenata ili nastale obveze, u pravilu je riječ o situaciji koja ukazuje da je subjekt primio ili će primiti neku drugu protučinidbu (tj. neutvrdiva dobra ili usluge). Subjekt je dužan utvrdiva primljena dobra ili usluge vrednovati sukladno ovome MSFI-ju. Subjekt je dužan neutvrdiva dobra ili usluge koje je primio ili će ih primiti vrednovati kao razliku između fer vrijednosti plaćanja temeljenog na dionicama i fer vrijednosti neutvrdivih dobara ili usluga koje je primio ili će ih primiti. Neutvrdiva dobra ili usluge subjekt je dužan vrednovati na datum dodjele. Međutim, kod plaćanja namirenih novcem, obveza se vrednuje na kraju svakog izvještajnog razdoblja dok ne bude namirena sukladno točkama 30-33.«

Članak 4.

Iza točke 43. dodaju se podnaslov i točke 43.A-43.D. koje glase:

»PLAĆANJA TEMELJENA NA DIONICAMA MEĐU SUBJEKTIMA UNUTAR GRUPE (IZMJENE I DOPUNE IZ 2009.)

43.A Kod plaćanja temeljenih na dionicama među subjektima unutar grupe, subjekt je dužan u svojim odvojenim, tj. pojedinačnim financijskim izvještajima primljena dobra ili usluge vrednovati ili kao plaćanja temeljena na dionicama namirom u glavničkim instrumentima, ili kao plaćanja temeljena na dionicama namirom u novcu na način da procijeni:

a) prirodu dodjele i

b) svoja prava i obveze.

Iznos koji subjekt priznaje kao primatelj dobara ili usluga se može razlikovati od iznosa koji priznaje konsolidirana grupa ili neka druga grupa subjekata koja namiruje plaćanje temeljeno na dionicama.

43.B Subjekt primatelj dobara ili usluga dužan je dobra ili usluge primljene u transakciji plaćanja temeljenog na dionicama namirene glavničkim instrumentima priznati kada:

a) je riječ o dodjeli koja obuhvaća njegove vlastite glavničke instrumente ili

b) nema obvezu namiriti transakciju plaćanja temeljenog na dionicama.

Subjekt je dužan takvu transakciju plaćanja temeljenog na dionicama namirom glavničkim instrumentima kasnije ponovno vrednovati samo kod promjene uvjeta stjecanja prava koji nisu tržišni uvjeti, sukladno točkama 19.-21. U svim drugim okolnostima, subjekt primatelj dobara ili usluga dužan je primljena dobra ili usluge vrednovati kao transakciju plaćanja temeljenog na dionicama namirom u novcu.

43.C Subjekt koji namiruje plaćanje temeljeno na dionicama ako neki drugi subjekt unutar grupe prima dobra ili usluga, dužan je takvu transakciju priznati kao transakciju plaćanja temeljenog na dionicama namirom u glavničkim instrumentima samo ako ju namiruje vlastitim glavničkim instrumentima. U suprotnom, transakcija se priznaje kao plaćanje temeljeno na dionicama namirom u novcu.

43.D Neke transakcije unutar grupe obuhvaćaju sporazume o otplati prema kojima je jedan subjekt unutar grupe dužan drugome subjektu unutar iste grupe platiti za izvršenje plaćanja transakcije koje je temeljeno na dionicama prema dobavljačima dobara ili davateljima usluga. U tom slučaju, subjekt koji prima dobra ili usluge dužan je takvu transakciju plaćanja temeljenog na dionicama obračunati sukladno točki 43.B, bez obzira na način otplate ugovoren unutar grupe.«

Članak 5.

Mijenja se točka 61. koja glasi:

»61. Točka 5. izmijenjena je i dopunjena MSFI-jem 3 (revidiranim 2008.) i Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjene i dopune primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. godine. Dopuštena je njihova ranija primjena. Subjekt koji MSFI 3 (revidiran 2008.) primijeni na neko ranije razdoblje dužan je izmjene i dopune također primijeniti i na to ranije razdoblje.«

Članak 6.

Dodaju se točka 63., podnaslov i točka 64. koje glase:

»63. Subjekt je dužan retroaktivno primijeniti sljedeće izmjene i dopune proizašle iz »Transakcija plaćanja unutar grupe temeljenih na dionicama namirom u novcu« iz lipnja 2009. godine, uz primjenu prijelaznih odredaba iz točaka 53.-59., sukladno MRS-u 8 »Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške« u godišnjim razdobljima koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine:

a) kod obračunavanja transakcija među subjektima unutar grupe, izmjene i dopune iz točke 2., brisanje točke 3. te dodavanje točaka 3.A i 43.A-43.D te točaka B.45, B.47, B.50, B.56-B.58 i B.60 iz Dodatka B

b) prerađene definicije sljedećih pojmova iz Dodatka A:

– transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirom u novcu

– transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirom u glavničkim instrumentima

– sporazumi o plaćanju temeljenom na dionicama i

– transakcije plaćanja temeljenih na dionicama.

Ako informacije neophodne za retroaktivnu primjenu nisu dostupne, subjekt je dužan u svojim odvojenim, tj. pojedinačnim financijskim izvještajima iskazati iznose koji su prethodno priznati u konsolidiranim financijskim izvještajima grupe. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje navedene izmjene i dopune za razdoblje koje je započelo prije 1. siječnja 2010. godine, dužan je tu činjenicu objaviti.

POVLAČENJE TUMAČENJA

64. »Transakcije plaćanja unutar grupe temeljenih na dionicama namirom u novcu« iz lipnja 2009. godine zamjenjuju IFRIC br. 8 »Djelokrug MSFI-ja 2« i IFRIC br. 11 »MSFI 2 – Transakcije dionicama grupe i trezorskim dionicama«. S tim dokumentom povezane izmjene i dopune zahtjeva koji su prethodno sadržani u IFRIC-u br. 8 i IFRIC-u br. 11 su kako slijedi:

a) izmjene i dopune točke 2. i dodavanje točke 13.A po pitanju obračunavanja transakcija u kojima subjekt nije u mogućnosti konkretno odrediti neka ili sva primljena dobra ili usluge. Riječ je o zahtjevima koji su bili na snazi za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. svibnja 2006. godine.

b) dodavanje točaka B.46, B.48, B. 49, B.51-B.53., B.55, B.59 i B.61 iz Dodatka B koje se odnose na obračunavanje transakcija među subjektima grupe. Riječ je o zahtjevima koji su bili na snazi za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. ožujka 2007. godine.

Navedeni zahtjevi su se primjenjivali retroaktivno sukladno zahtjevima MRS-a 8, uz primjenu prijelaznih odredaba iz MSFI-ja 2.

DEFINICIJE

U Dodatku A, mijenjaju se i dopunjuju sljedeće definicije i dodaje se fusnota.[1]

 

transakcija plaćanja temeljena na dionicama namirom u novcu Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama u kojoj subjekt stječe dobra ili usluge ili kojom kod subjekta nastaje obveza za prijenosom novca ili druge imovine dobavljaču dobara ili davatelju usluga uz iznosu koji se temelji na cijeni (ili vrijednosti) glavničkih instrumenata, uključivši dionice ili opcije na dionice toga subjekta ili nekog drugog subjekta unutar grupe.
transakcija plaćanja temeljena na dionicama namirom u glavničkim instrumentima Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama u kojoj subjekt

a) prima dobra ili usluge kao naknadu, tj. protučinidbu za svoje vlastite glavničke instrumente (uključivši dionice i opcije na dionice) ili

b) prima dobra ili usluge, ali nema obvezu dobavljaču namiriti transakciju.
sporazum o plaćanju temeljenom na dionicama Sporazum između subjekta (ili nekog drugog subjekta unutar grupe1 ili dioničara bilo kojeg subjekta unutar grupe) i druge strane (uključujući zaposlenog) kojim druga strana ima pravo na primitak

a) novca ili druge imovine subjekta u iznosu koji se temelji na cijeni (ili vrijednosti) glavničkih instrumenata, uključivši dionice ili opcije na dionice toga subjekta ili nekog drugog subjekta unutar grupe

b) glavničkih instrumenata subjekta, uključivši dionice ili opcije na dionice toga subjekta ili nekog drugog subjekta unutar grupe,

uz uvjet da su ispunjeni uvjeti stjecanja prava, ako postoje.
transakcija plaćanja temeljenog na dionicama Transakcija u kojoj subjekt

a) prima dobra ili usluge od dobavljača, odnosno davatelja usluga, uključivši zaposlenog, sporazumom o plaćanju temeljenom na dionicama

b) stvara obvezu namire transakcije dobavljaču sporazumom o plaćanju temeljenom na dionicama kad dobra ili usluge prima neka druga grupa subjekata.»

 Članak 7.

U Dodatku B »Uputa za primjenu« dodaju se podnaslov i točke B.45-B.61 koje glase:

»Transakcije plaćanja temeljenih na dionicama među subjektima unutar grupe (izmjene i dopune iz 2009.)

B.45 Točke 43.A-43.C obrađuju način iskazivanja transakcija plaćanja temeljenih na dionicama među subjektima grupe u odvojenim, tj. pojedinačnim financijskim izvještajima svakog subjekta unutar grupe. U točkama B.46-B.61 opisuje se način primjene zahtjeva iz točaka 43.A-43.C. Kako je navedeno u točki 43.D, do plaćanja temeljena na dionicama u transakcijama između subjekata unutar grupe može doći iz raznih razloga, ovisno o činjenicama i okolnostima. Prema tome, rasprava nije konačna i pretpostavlja da je, kada subjekt koji prima dobra ili usluge i nema obvezu namiriti transakciju, transakcija dodatni ulog matice u kapital ovisnoga društva, bez obzira na eventualne sporazume o otplati unutar grupe.

B.46 Iako je u nastavku težište na razmatranju transakcija sa zaposlenima, ono također vrijedi i za slične transakcije plaćanja temeljenih na dionicama prema dobavljačima dobara, odnosno davateljima usluga koji nisu zaposlenici. Ovisno društvo može temeljem sporazuma s maticom biti dužno matici platiti dodjelu glavničkih instrumenata zaposlenima, ali način obračunavanja takve vrste sporazuma o plaćanju unutar grupe nije opisano u nastavku.

B.47 U transakcijama plaćanja među subjektima grupe koja su temeljena na dionicama se uobičajeno susrećemo s četirima važnim pitanjima. Iz praktičnih razloga, u primjerima koji slijede, ta su pitanja obrađena u odnosu na maticu i njeno ovisno društvo.

Sporazumi o plaćanju temeljenom na vlastitim glavničkim instrumentima subjekta

B.48 Prvo pitanje jest da li vlastite dionice subjekta u sljedećim transakcijama treba, prema ovome MSFI-ju, obračunati kao plaćanja namirom u glavničkim instrumentima ili u novcu:

a) subjekt svojim zaposlenima dodjeljuje pravo na svoje glavničke instrumente (npr. dioničke opcije) i izabire ili je dužan otkupiti glavničke instrumente (tj. trezorske dionice) od neke druge strane da bi ispunio svoju obvezu prema zaposlenima i

b) zaposlenicima je pravo na glavničke instrumente subjekta (npr. dioničke opcije) dodijelio sam subjekt ili su mu ih dodijelili njegovi dioničari, tj. vlasnici, a potrebne glavničke instrumente daju dioničari, tj. vlasnici subjekta.

B.49 Subjekt je dužan transakcije plaćanja temeljenih na dionicama u kojima kao protučinidbu za svoje vlastite glavničke instrumenta prima usluge obračunati kao transakcije namirene glavničkim instrumentima. To vrijedi bez obzira na to da li je subjekt odabrao ili je dužan predmetne glavničke instrumente otkupiti od druge strane kako bi ispunio svoje obveze prema zaposlenima iz sporazuma o plaćanju temeljenom na dionicama. To također vrijedi i bez obzira da li je:

a) pravo zaposleniku na glavničke instrumente subjekta dao sam subjekt ili njegov dioničar, ili više njih, ili

b) sporazum o plaćanju temeljenom na dionicama namirio sam subjekt ili ga je namirio neki njegov dioničar, tj. vlasnik ili više njih.

B.50 Ako dioničar, tj. vlasnik ima obvezu namiriti transakciju u kojoj sudjeluju zaposlenici subjekta u kojem je dioničar imatelj udjela, dioničar daje glavničke instrumente toga subjekta, a ne svoje vlastite. Prema tome, ako je subjekt u kojem dioničar ima udjel član iste grupe subjekata kao i dioničar, dioničar je, sukladno točki 43.C, dužan svoju obvezu u svojim odvojenim financijskim izvještajima vrednovati sukladno zahtjevima koji se primjenjuju na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirene novcem, dok je u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima dužan primijeniti zahtjeve koji se primjenjuju na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirene glavničkim instrumentima.

Sporazumi o plaćanju temeljenom na dionicama glavničkim instrumentima matice

B.51 Drugo pitanje se odnosi na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama između dvaju ili više subjekata unutar iste grupe glavničkim instrumentom nekog drugog subjekta unutar te grupe. Primjerice, zaposlenicima nekog ovisnog društva je dodijeljeno pravo na glavničke instrumente matice kao protučinidba za usluge koje su pružili tom ovisnom društvu.

B.52 Prema tome, drugo pitanje se odnosi na sljedeće sporazume o plaćanjima temeljenima na dionicama:

a) matica izravno daje pravo zaposlenicima svog ovisnog društva na svoje glavničke instrumente: matica, a ne ovisno društvo, dužna je dati te glavničke instrumente zaposlenicima ovisnoga društva i

b) ovisno društvo daje svojim zaposlenicima pravo na glavničke instrumente svoje matice: ovisno društvo dužno je te glavničke instrumente pribaviti za svoje zaposlene.

Matica daje zaposlenicima svog ovisnog društva pravo na svoje glavničke instrumente (točka B.52.a))

B.53 Ovisno društvo nema obvezu svojim zaposlenima dati glavničke instrumente svoje matice. Prema tome, sukladno točki 43.B, ovisno društvo dužno je usluge koje je primilo od svojih zaposlenih vrednovati sukladno zahtjevima koji se primjenjuju na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirom vlasničkim instrumentima i s time povezano povećanje glavnice priznati kao ulog matice.

B.54 Matica je dužna transakciju sa zaposlenima ovisnoga društva namiriti davanjem svojih vlastitih glavničkih instrumenata. Prema tome, sukladno točki 43.C, matica je dužna svoju obvezu vrednovati sukladno zahtjevima koji se primjenjuju na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirene vlasničkim instrumentima.

Ovisno društvo daje svojim zaposlenicima pravo na glavničke instrumente svoje matice (točka B.52.b))

B.55 Budući da ovisno društvo ne ispunjava ni jedan uvjet iz točke 43.B, dužno je navedenu transakciju sa svojim zaposlenicima obračunati kao transakciju namirenu novcem, i to bez obzira na način na koji je dobilo vlasničke instrumente kako bi ispunilo svoju obvezu prema svojim zaposlenima.

Transakcije plaćanja temeljenih na dionicama novčanom namirom prema zaposlenima

B.56 Treće pitanje odnosi se na način na koji subjekt koji prima dobra ili usluge od svojih dobavljača, uključujući zaposlene, treba obračunati sporazume temeljene na dionicama koji se namiruju novcem ako sam subjekt nema obvezu izvršiti plaćanje prema dobavljačima. Razmotrimo kao primjer sljedeće sporazume u kojima matica, a ne sam subjekt, ima obvezu izvršiti plaćanje u novcu prema zaposlenima toga subjekta:

a) zaposlenici subjekta će primiti novčane uplate koje su povezane s cijenom glavničkih instrumenata subjekta

b) zaposlenici subjekta će primiti novčane uplate koje su povezane s cijenom glavničkih instrumenata subjektove matice.

B.57 Ovisno društvo nema obvezu namiriti transakciju sa svojim zaposlenima. Prema tome, ovisno društvo dužno je transakciju sa svojim zaposlenima obračunati kao transakciju namirenu vlasničkim instrumentima i s time povezano povećanje glavnice priznati kao ulog matice. Ovisno društvo dužno je trošak transakcije kasnije ponovno vrednovati samo kod promjene uvjeta stjecanja prava koji nisu tržišni uvjeti, sukladno točkama 19.-21., što se razlikuje od vrednovanja te iste transakcije kao transakcije namirene novcem u konsolidiranim financijskim izvještajima grupe.

B.58 Budući da je matica dužna namiriti transakciju sa zaposlenima isplatom naknade u novcu, matica, i konsolidirana grupa, dužna je svoju obvezu vrednovati sukladno zahtjevima iz točke 43.C koji se primjenjuju na transakcije plaćanja temeljenih na dionicama namirene novcem.

Prelazak zaposlenih iz jednog u drugi subjekt unutar grupe

B.59 Četvrto pitanje odnosi se na sporazume o plaćanjima temeljenima na dionicama unutar grupe u koja su uključeni zaposlenici više subjekata unutar grupe. Primjerice, matica može pravo na svoje glavničke instrumente dati zaposlenima svojih ovisnih subjekata, uz uvjet da navrše određeno razdoblje neprekinutog radnog staža unutar grupe. Zaposlenik jednog ovisnog društva može u utvrđenom razdoblju stjecanja prava preći u neko drugo ovisno društvo bez utjecaja na svoje pravo na glavničke instrumente iz izvornog sporazuma o plaćanju temeljenom na dionicama. Ako ta ovisna društva nemaju obvezu namiriti predmetnu transakciju plaćanja temeljenog na dionicama sa svojim zaposlenima, dužna su ju obračunati kao transakciju namirenu glavničkim instrumentima. Svako ovisno društvo dužno je usluge primljene od zaposlenika koji prelazi iz jednog u drugo ovisno društvo vrednovati na temelju fer vrijednosti glavničkog instrumenta na datum na koji ih je matica prvotno dala, kako je definiran u Dodatku A, te na temelju dijela razdoblja stjecanja prava koje je zaposlenik odradio u svakom od njih.

B.60 Ako je ovisno društvo dužno namiriti takvu transakciju prema svojim zaposlenima glavničkim instrumentima svoje matice, onda transakciju obračunava kao transakciju namirenu novcem. Svako ovisno društvo je usluge dužno vrednovati na temelju fer vrijednosti vlasničkih udjela na datum dodjele za onaj dio razdoblja stjecanja prava koji je zaposlenik odradio u svakom od njih. Nadalje, svako ovisno društvo je dužno priznati promjenu fer vrijednosti vlasničkih instrumenata kroz razdoblje u kojem je zaposlenik svoje usluge pružao u svakom od njih.

B.61 Moguće je da zaposlenik, nakon prijelaza iz jednog u drugi subjekt unutar grupe, ne ispuni neki uvjet stjecanja prava koji nije tržišni uvjet prema definiciji iz Dodatka A, primjerice, zaposlenik je napustio grupu prije nego što je navršio utvrđeno trajanje radnog staža. U tom slučaju, budući da je staž u grupi uvjet za stjecanje prava, svako ovisno društvo dužno je iznos koje je prethodno priznalo s naslova radnog staža, tj. usluga zaposlenika uskladiti primjenom načela iz točke 19. Prema tome, ako pravo na glavničke instrumente koje je dodijelila matica nije stečeno zato što zaposlenik nije ispunio neki uvjet stjecanja prava koji nije tržišni uvjet, ni jedan subjekt unutar grupe ne priznaje u svojim financijskim izvještajima nikakav iznos po kumulativnoj osnovi s naslova usluga primljenih od takvog zaposlenika.«

Članak 8.

U Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, dodaju se točke 5.B i 44.E koje glase:

»5.B Ovaj MSFI određuje podatke koji se objavljuju o dugotrajnoj imovini (ili skupinama za otuđenje) razvrstanoj kao namijenjenoj prodaji ili prestanku poslovanja. Na tu imovinu (ili skupine za otuđenje) se ne primjenjuje objavljivanje podataka koji se objavljuju prema drugim MSFI-jevima, osim ako oni ne nalažu:

a) objavljivanje točno utvrđenih podataka o dugotrajnoj imovini (ili skupinama za otuđenje) namijenjenoj prodaji ili prestanku poslovanja ili

b) objavljivanje podataka o vrednovanju imovine i obveza unutar skupine namijenjene za otuđenje koji nisu iz djelokruga načina mjerenja, tj. vrednovanja iz MSFI-ja 5 niti su objavljeni u nekim drugim bilješkama uz financijske izvještaje.

Može biti neophodno objaviti druge podatke o dugotrajnoj imovini (ili skupinama za otuđenje) namijenjenoj prodaji ili u sklopu prestanka poslovanja radi poštivanja općih zahtjeva MRS-a 1, osobito točke 15. i točke 125. MRS-a 1.

44.E Točka 5.B dodana je Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ovu dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njena ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu dopune na neko ranije razdoblje.«

Članak 9.

U Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 8 - Poslovni segmenti, mijenjaju se točka 23. i točka 36., dodaje se točka 35.A koje glase:

»Informacije o dobiti, gubitku, imovini i obvezama

23. Subjekt je dužan iskazati pokazatelj dobiti, odnosno gubitka svakog izvještajnog segmenta. Subjekt je dužan objaviti i pokazatelj ukupne imovine i ukupnih obveza svakog izvještajnog segmenta ako je riječ o iznosima kojima se redovito izvještava glavni donositelj poslovnih odluka. Subjekt je također dužan o svakom izvještajnom segmentu objaviti sljedeće podatke ako je riječ o iznosima koji ulaze u pokazatelj segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka koje pregledava glavni donositelj odluka ili koji mu se redovito podnose iako nisu uključeni u pokazatelj segmentalne dobiti, odnosno segmentalnog gubitka:

a) prihode od vanjskih kupaca

b) …

35.A Točka 23. izmijenjena je i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ovu izmjenu i dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njena ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjene i dopune na neko ranije razdoblje.

36. Segmentalne informacije prethodnih godina koje se iskazuju kao usporedne informacije prve godine primjene se prepravljaju, uključujući primjenu izmjene i dopune točke 23. iz travnja 2009. godine, sukladno zahtjevima ovoga MSFI-ja, osim ako neophodne informacije nisu dostupne i ako troškovi njihove pripreme ne bi bili previsoki.«

Članak 10.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja, mijenja se točka 69. i dodaje točka 139.D. koje glase:

»STRUKTURA I SADRŽAJ
Izvještaj o financijskom položaju

Tekuće obveze

69. Subjekt je dužan obvezu klasificirati u tekuću kada:

a) očekuje da će obvezu podmiriti unutar svog redovitog poslovnog ciklusa

b) obvezu drži prvenstveno radi trgovanja

c) obveza dospijeva na naplatu unutar dvanaest mjeseci nakon kraja izvještajnog razdoblja ili

d) nema bezuvjetno pravo odgoditi namiru obveze za najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog datuma (v. točku 73.). Na klasifikaciju obveze u tekuću ne utječu uvjeti kojima bi, ovisno o opciji koju odabere druga strana, došlo do namire obveze izdavanjem glavničkih instrumenata

Sve druge obveze subjekt je dužan klasificirati kao netekuće obveze.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

139.D Točka 69. je izmijenjena i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ovu izmjenu i dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njena ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjene i dopune na neko ranije razdoblje.«

Članak 11.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 7 - Izvještaj o novčanim tokovima, mijenja se točka 16. i dodaje točka 56. koje glase:

»16. Važno je odvojeno objaviti novčane tokove iz ulagačkih aktivnosti jer oni prikazuju veličinu nastalih izdataka za resurse koji su namijenjeni stvaranju buduće dobiti i novčanih tokova. U ulagačke aktivnosti se razvrstavaju samo oni izdaci koji dovode do priznavanja imovine u izvještaju o financijskom položaju. Primjeri novčanih tokova iz ulagačkih aktivnosti:

a) …

DATUM STUPANJA NA SNAGU

56. Točka 16. izmijenjena je i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ovu izmjenu i dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njena ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjene i dopune na neko ranije razdoblje.«

Članak 12.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 17 - Najmovi, brišu se točka 14. i točka 15 i dodaju se točke 15.A, 68.A i 69.A., koje glase:

»KLASIFIKACIJA NAJMOVA

14. [brisano]

15. [brisano]

15.A Ako najam obuhvaća i zemljište i građevinski objekt, subjekt razmatra klasifikaciju svakog elementa u financijski, odnosno poslovni najam odvojeno, sukladno točkama 7.-13.. Kod utvrđivanja da li je zemljište u poslovnom ili financijskom najmu, važno je razmotriti da li zemljište ima neodređeni ekonomski vijek, kao što je uobičajeno.

PRIJELAZNE ODREDBE

68.A Subjekt je dužan provjeriti klasifikaciju zemljišta u sklopu važećeg najma s datumom na koji usvaja izmjene i dopune iz točke 69.A na temelju informacija koje su postojale na početku najma i najam koji je nakon provjere reklasificiran u financijski najam priznati retroaktivno sukladno MRS-u 8 »Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške«. No ako nema informacije koje su neophodne za retroaktivnu primjenu izmjena i dopuna, dužan je:

a) na takav najam primijeniti izmjene i dopune na temelju činjenica i okolnosti koje postoje na datum usvajanja izmjena i dopuna i

b) imovinu i obveze koje se odnose na zemljište u najmu reklasificirano nakon provjere u financijski najam priznati po njihovim fer vrijednostima na taj datum, a svaku razliku između njihove fer vrijednosti u zadržanu dobit.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

69.A Točka 14. i točka 15. su brisane, a točka 15.A i 68.A dodatne u sklopu Dorade MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ove izmjene i dopune primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njihova ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjena i dopuna na neko ranije razdoblje.«

Članak 13.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 36 - Umanjenje imovine, mijenja se točka 80. i dodaje točka 140.E koje glase:

»JEDINICE KOJE STVARAJU NOVAC I GOODWILL

Nadoknadivi iznos i knjigovodstvena vrijednost jedinice koja stvara novac

Goodwill

Raspodjela goodwilla na jedinice koje stvaraju novac

80. Za potrebe provjere umanjenja, goodwill stečen poslovnim spajanjem se, počevši od datuma stjecanja, raspoređuje na sve stjecateljeve jedinice ili grupe jedinica koje stvaraju novac za koje se očekuju ekonomske koristi od sinergija takvog stjecanja, neovisno o tome da li su ostala stečena imovina i obveze raspoređeni upravo na te jedinice ili grupe jedinica. Svaka jedinica ili grupa jedinica na koje se goodwill raspoređuje na taj način:

a) predstavlja najnižu razinu subjekta na kojoj se goodwill nadzire za potrebe internog upravljanja i

b) ne smije prije agregacije biti veća od poslovnog segmenta kako je definiran točkom 5. MSFI-ja 8 »Poslovni segmenti«.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

140.E Točka 80.b) izmijenjena je i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjenu i dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njihova ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjena i dopuna na neko ranije razdoblje.«

Članak 14.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 38 - Nematerijalna imovina, mijenjaju se točke 36., 37., 40., 41. i 130.C, dodaje se točka 130.E, koje glase:

»PRIZNAVANJE I MJERENJE

Stjecanje kao dio poslovnog spajanja

Određivanje fer vrijednosti nematerijalnog sredstva stečenog poslovnim spajanjem

36. Nematerijalno sredstvo stečeno poslovnim spajanjem može biti odvojivo, ali samo zajedno s povezanim ugovorom, utvrdivom imovinom ili obvezom. U tom slučaju subjekt priznaje nematerijalno sredstvo odvojeno od goodwilla, ali zajedno povezanom stavkom.

37. Stjecatelj može priznati skupinu komplementarnih nematerijalnih sredstava kao jedno sredstvo, uz uvjet da pojedinačna sredstva u skupini imaju sličan koristan vijek trajanja. Primjerice, izrazi kao što su »marka« (»brand«) i »ime marke« (»brand name«) se često koriste kao sinonimi za robne i druge žigove. Međutim, riječ je o općim marketinškim izrazima koji se u pravilu koriste za označavanje skupine komplementarnih sredstava kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost.

40. Ako ne postoji aktivno tržište za neko nematerijalno sredstvo, njegova fer vrijednost jest iznos koji bi subjekt za njega platio na datum stjecanja u transakciji pred pogodbom između obaviještenih i voljnih strana na temelju najboljih raspoloživih informacija. U određivanju ovog iznosa razmatra se ishod posljednjih transakcija za slična sredstva. Primjerice, subjekt može primijeniti koeficijente koji odražavaju tekuće tržišne transakcije na faktore koji utječu na rentabilnost imovine (kao što su prihodi, dobit iz redovnog poslovanja ili dobit prije kamata, poreza i amortizacije).

41. Moguće je da subjekti koji sudjeluju u kupoprodaji nematerijalne imovine imaju izrađene metode za neizravno procjenjivanje njezine fer vrijednosti. Ove se metode mogu koristiti kod prvog vrednovanja nematerijalnog sredstva stečenog poslovnim spajanjem ako je njihov cilj procjena fer vrijednosti te ako one odražavaju tekuće transakcije i uobičajene postupke u sektoru kojem to sredstvo pripada. U ove se metode ubrajaju primjerice:

a) diskontiranje procjene budućih neto novčanih priljeva po sredstvu

b) procjenjivanje troškova koje subjekt izbjegava ako predmetno nematerijalno sredstvo ima u vlasništvu i nema potrebu:

i) koristiti ga pod licencijom neke druge strane u transakciji pred pogodbom (kao što je slučaj u pristupu »bez tantijema«, koristeći diskontirane neto novčane tokove) ili

ii) ponovno ga stvoriti ili zamijeniti (kao što je slučaj u troškovnom pristupu).

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

130.C MSFI-jem 3 (revidiranim 2008.) izmijenjene su i dopunjene točka 12. 33-35., 68., 69., 94. i 130., brisane točke 38. i 129. i dodana je točka 115.A. Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine su izmijenjene i dopunjene točka 36. i točka 37. Subjekt je dužan izmjene i dopune primijeniti prospektivno na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. godine. Sukladno tomu, ne usklađuju se iznosi koje je subjekt priznao s naslova nematerijalne imovine i goodwilla iz prethodnih poslovnih spajanja. Subjekt koji primjenjuje MSFI 3 (revidiran 2008.) na neko ranije razdoblje, dužan je izmjene i dopune primijeniti također na to razdoblje, kao i tu činjenicu objaviti.

130.E Točka 40. i točka 41. izmijenjene su i dopunjene Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjene i dopune primijeniti prospektivno na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. godine. Dopuštena je njihova ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjena i dopuna na neko ranije razdoblje.«

Članak 15.

U Međunarodnom računovodstvenom standardu 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, mijenjaju se točke 2.g), 80., 97., 100. i 108.C i dodaje se točka 103.K., koje glase:

»DJELOKRUG

2. Ovaj standard primjenjuju svi subjekti na sve vrste financijskih instrumenata, osim na:

a) …

g) forward ugovore između stjecatelja i dioničara kao prodavatelja o kupoprodaji stečenika kojim će na neki budući datum stjecanja doći do poslovnog spajanja. Razdoblje forward ugovora ne smije biti dulje od razdoblja koje je realno potrebno za pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i okončanje transakcije.

h) …

ZAŠTITA

Zaštićene stavke

Prihvatljive zaštićene stavke

80. Za potrebe računovodstva zaštite, samo imovina, obveze, čvrste ugovorne obveze ili prognozirane transakcije visoke vjerojatnosti koje uključuju stranu izvan subjekta, mogu se definirati kao zaštićena stavka. Iz toga slijedi da se računovodstvo zaštite može primijeniti na transakcije između subjekata ili segmenata unutar iste grupe samo u pojedinačnim ili odvojenim financijskim izvještajima tih subjekata, a ne u konsolidiranim financijskim izvještajima grupe. Kao iznimka, …

Računovodstvo zaštite

Zaštita novčanih tokova

97. Ako zaštita prognozirane transakcije naknadno rezultira priznavanjem financijske imovine ili financijske obveze, povezani dobici ili gubici koji su sukladno točki 95. bili iskazani u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti se preknjižuju s glavnice na dobit ili gubitak kao reklasifikacijska usklada (v. MRS 1, revidiran 2007.) u istom razdoblju, odnosno razdobljima u kojima zaštićeni prognozirani novčani tokovi utječu na dobit i gubitak (primjerice u razdobljima u kojima je priznat prihod ili rashod od kamata). Međutim, ako subjekt ne očekuje da će cijeli ili dio gubitka priznatog u sklopu ostalih sveobuhvatnih prihoda biti nadoknađen unutar jednog ili više budućih razdoblja, dužan je iznos koji očekuje da neće biti nadoknađen preknjižiti na dobit i gubitak kao reklasifikacijsku uskladu.

100. Kod zaštite novčanih tokova, osim kod zaštite iz točke 97. i 98., iznosi koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti se preknjižuju s glavnice na dobit i gubitak kao reklasifikacijska usklada (v. MRS 1, revidiran 2007.) u istom razdoblju, odnosno razdobljima u kojima zaštićeni prognozirani novčani tokovi utječu na dobit i gubitak (primjerice, po nastanku prognozirane prodaje).

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

103.K Točke 2.g), 97., 100. i UP.30.g) izmijenjene su i dopunjene Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjene i dopune točke 2.g), 97. i 100. primijeniti prospektivno na sve važeće ugovore u godišnjim razdobljima koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Subjekt je dužan izmjenu i dopunu točke UP.30.g) primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2010. godine. Dopuštena je njezina ranija primjena. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjene i dopune na neko ranije razdoblje.

108.C Točke 9., 73. i UP.8. izmijenjene su i dopunjene i točka 50.A je dodana Doradom MSFI-jeva iz svibnja 2008. godine. Točka 80. je izmijenjena i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan ove izmjene i dopune primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjene i dopune točke 9. i 50.A primijeniti od datuma i na način kako je primijenio izmjene i dopune iz 2005. godine koje su opisane u točki 105.A Dopuštena je ranija primjena svih navedenih izmjena i dopuna. Subjekt je dužan objaviti primjenu izmjena i dopuna na neko ranije razdoblje.

Članak 16.

Mijenja se točka UP.30.g) koja glasi:

»UGRAĐENI DERIVATIVI (točka 10.-13.)

UP.30 Ekonomska obilježja i rizici ugrađenog derivativa nisu usko povezani s osnovnim ugovorom (točka 11.a)) u sljedećim primjerima. U tim primjerima, pod pretpostavkom da su zadovoljeni uvjeti iz točke 11.b) i c), subjekt obračunava računovodstveno priznaje ugrađene derivative odvojeno od osnovnog ugovora. …

g) opcija kupnje, prodaje ili prijevremenog plaćanja ugrađena u osnovni ugovor o zaduženju ili osiguranju nije usko povezana s osnovnim ugovorom, osim ako:

i) izvršna cijena opcije na svaki datum izvršenja nije približno jednaka amortiziranom trošku instrumenta u osnovnom ugovoru o zaduženju ili knjigovodstvenoj vrijednosti osnovnog ugovora o osiguranju, ili

ii) se izvršnom cijenom opcije prijevremenog plaćanja vjerovniku ne naknađuje razlika do približne sadašnje vrijednosti izgubljenih kamata za preostalo razdoblje osnovnog ugovora. Izgubljena kamata je umnožak otplaćene glavnice i kamatnog diferencijala. Kamatni diferencijal je razlika u visini efektivne kamate osnovnog ugovora i efektivne kamate koju bi subjekt ostvario na datum prijevremenog plaćanja kad bi iznos prijevremeno otplaćene glavnice ponovno uložio po sličnom ugovoru kroz preostalo razdoblje osnovnog ugovora.

Provjera da li je kupovna ili prodajna opcija usko povezana s osnovnim ugovorom o zaduženju se provodi prije odvajanja glavničkog elementa konvertibilnog dužničkog instrumenta u skladu s MRS-om 32.

(h) …«

Članak 17.

U IFRIC Tumačenju 9 - Ponovna procjena ugrađenih derivativa, mijenja se točka 5. i dodaje točka 11. koje glase:

»5. Ovo tumačenje se ne primjenjuje na ugrađene derivative u ugovorima preuzetim:

a) poslovnim spajanjem, kako je ono definirano u MSFI-ju 3 »Poslovna spajanja« revidiranom 2008. godine,

b) spajanjem subjekata ili dijelova poslovanja pod zajedničkom kontrolom opisanog u točkama B.1-B.4 MSFI-ja 3 revidiranog 2008. godine,

c) osnivanjem zajedničkog pothvata kako je definiran u MRS-u 31 »Udjeli u zajedničkim pothvatima«,

kao ni na njihovu moguću ponovnu procjenu na datum stjecanja[2].«

11. Točka 5. je izmijenjena i dopunjena Doradom MSFI-jeva iz travnja 2009. godine. Subjekt je dužan izmjenu i dopunu primijeniti prospektivno na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. godine. Subjekt koji primijeni revidirani MSFI- 3 iz 2008. godine na neko ranije razdoblje, dužan je ovu izmjenu i dopunu primijeniti na to ranije razdoblje, kao i tu činjenicu objaviti.«

Članak 18.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. godine i nadalje, sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmjenama i dopunama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sadržanim u članku 1. do članka 17. ove Odluke.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.

[1]Grupa je definirana u točki 4. MRS-a 27 »Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji« kao »matica i njena ovisna društva« sa stajališta krajnje matice izvještajnog subjekta.

[2] MSFI 3, revidiran 2008. godine, obrađuje preuzimanje ugovora s ugrađenim derivativima prilikom poslovnog spajanja.