Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Odbor za standarde financijskog izvještavanja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Odboru za standarde financijskog izvještavanja:

- putem telefona na broj 01 4591437

- putem faxa na broj 01 4591101

- putem elektroničke pošte: info@osfi.hr 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Službenik za informiranje: Kristina Cigula

e-pošta: kristina.cigula@mfin.hr
tel: 01 4591437
fax: 01 4591101

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dopuna ili ispravak informacije

Odbor za standarde financijskog izvještavanja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Povjerenica za informiranje donijela je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/2014).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.