Odluka o izmjenama odluke o objavljivanju međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja

 

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

3732

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 3. studenoga 2008. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine broj 140/2006) Međunarodni računovodstveni standard 21 – Učinci promjene tečaja stranih valuta, točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Ako je dobit ili gubitak od nemonetarne stavke priznat direktno u rezerve, svaka komponenta promjene stranih valuta te dobiti ili gubitka treba se priznati direktno u rezerve. Suprotno tome, ako je dobit ili gubitak od nemonetarne stavke priznat u računu dobiti i gubitka, svaka komponenta promjene stranih valuta dobiti ili gubitka treba se priznati u računu dobiti i gubitka.«

Članak 2.

Međunarodni računovodstveni standard 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, točka 67. mijenja se i glasi:

»67. Ako je smanjenje fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju priznato direktno u glavnici i postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti imovine (vidi točku 59), kumulativni gubitak koji je priznat direktno u glavnici uklanja se iz glavnice i priznaje u računu dobiti i gubitka, čak i ako se financijska imovina nije prestala priznavati.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.