Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA


662


Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07.) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 1. veljače 2010.

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA


Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 136/2009, 8/2010 i 18/2010), u Međunarodnom računovodstvenom standardu 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje, mijenjaju se točka 11. i točka 16., te se dodaje točka 97.E, i glase:

»DEFINICIJE (VIDI I TOČKE VP3.-VP23.)

11. U ovom se Standardu koriste sljedeći izrazi s točno određenim značenjem:

...

Financijska obveza je svaka obveza koja je:

a) ...

b) ugovor koji će se namiriti ili se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta i predstavlja:

i) nederivativni instrument temeljem kojeg subjekt jest ili može biti obvezan isporučiti promjenjiv broj vlastitih vlasničkih instrumenata, ili

ii) derivativ koji će se namiriti ili se može namiriti na način drugačiji od razmjene fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata drugog subjekta. U tu svrhu, prava, opcije ili varanti kojima se stječe fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta za fiksni iznos bilo koje valute su vlasnički instrumenti ako subjekt svim svojim postojećim vlasnicima ponudi prava, opcije ili varante iste klase razmjerno svojim vlastitim neizvedenim vlasničkim instrumentima. Također u tu svrhu, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta...

PREZENTIRANJE

Obveze i kapital (vidi i točke VP13.-VP14J i VP25.-VP29A)

16. Ako izdavatelj primjenjuje definicije iz točke 11. kako bi utvrdio da li financijski instrument predstavlja vlasnički instrument, a ne financijsku obvezu, instrument je vlasnički instrument onda, i samo onda ako ispunjava oba dolje navedena uvjeta pod (a) i (b).

a) ...

b) Ako će instrument biti ili može biti namiren vlastitim vlasničkim instrumentima izdavatelja, klasificira se kao:

i) nederivativni instrument koji ne uključuje ugovornu obvezu izdavatelja da isporuči promjenjiv broj vlastitih vlasničkih instrumenata ili

ii) derivativ koji će biti namiren isključivo razmjenom fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine od strane izdavatelja za fiksni broj njegovih vlastitih vlasničkih instrumenata. U tu svrhu, prava, opcije ili varanti kojima se stječe fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta za fiksni iznos bilo koje valute su vlasnički instrumenti ako subjekt svim svojim postojećim vlasnicima ponudi prava, opcije ili varante iste klase razmjerno svojim vlastitim neizvedenim vlasničkim instrumentima. Također u tu svrhu, vlastiti vlasnički instrumenti izdavatelja ne uključuju instrumente koji imaju sva obilježja i ispunjavaju uvjete opisane u točki 16.A ili 16.B ili točki 16.C i 16.D, kao ni instrumente koji samostalno predstavljaju ugovore o budućem primitku ili isporuci vlastitih vlasničkih instrumenata izdavatelja.

Ugovorna obveza...

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

97.E Točke 11. i 16. su izmijenjene temeljem dopune pod naslovom »Klasifikacija stavki koje se tiču prava« koja je objavljena u listopadu 2008. godine. Subjekt je spomenutu izmjenu i dopunu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. veljače 2010. godine. Dopuštena je njezina ranija primjena. Subjekt koji ovaj standard primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu i objaviti.«

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. godine i nadalje, sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmjenama i dopunama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sadržanim u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.