Odluka o izmjenama i dopunama odluke o objavljivanju hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 8. prosinca 2008. godine

120

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 30/08), Hrvatski standard financijskog izvještavanja 1 – Financijski izvještaji, dodaje se nova točka 1.20. a koja glasi:

»Tekući i odgođeni porez koji se odnosi na obračunsko razdoblje iskazuje se u računu dobiti i gubitka.«.

Članak 2.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 9 – Financijska imovina, dodaje se nova točka 9.4. f) koja glasi:

»f) vlastite dionice i udjeli«.

Dosadašnji 9.4. f) postaje 9.4. g).

Točka 9.24. mijenja se i glasi:

»9.24. Prilikom naknadnog mjerenja, poduzetnik može reklasificirati sljedeću imovinu u skupinu raspoloživo za prodaju:

– financijsku imovinu (osim derivativa) koja se drži za trgovinu,

– ako fer vrijednost više nije dostupna za vlasnički instrument čija promjena fer vrijednosti se priznaje u računu dobiti ili gubitka (koji se dalje mjere po knjigovodstvenoj vrijednosti).

Prilikom reklasifikacije svi dobici i gubici od 1. srpnja 2008. godine priznaju se u okviru revalorizacijskih rezervi.«.

Članak 3.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 12 – Kapital, točka 12.37 mijenja se i glasi:

»12.37. Ako je smanjenje fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju priznato izravno u kapital i postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti ove imovine kumulativni gubitak koji je izravno priznat u kapital uklanja se iz kapitala i priznaje u računu dobiti i gubitka čak ako se financijska imovina nije prestala priznavati.«.

Članak 4.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 15 – Prihodi, točka 15.39. mijenja se i glasi:

»Kada se zalihe prodaju, knjigovodstvena vrijednost tih zaliha priznaje se u rashod razdoblja u kojem se priznaje i prihod.«.

Točke 15.40. mijenja se i glasi:

»Ako je transakcija prodaje i povratni najam u okviru financijskog najma, višak prihoda od prodaje iznad knjigovodstvenog iznosa, ne treba se odmah priznati kao prihod u financijskim izvještajima najmoprimca – prodavača. Umjesto toga navedeni iznos treba odgoditi i amortizirati tijekom razdoblja najma.«.

Točka 15.41. mijenja se i glasi:

»U poslovne prihode uključuju se i ostali redoviti prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga koji zadovoljavaju kriterije priznavanja iz točke 15.23. ovog standarda.«.

Iznad točke 15.42. dodaje se naslov koji glasi: »Priznavanje financijskih prihoda«. Točka 15.42. mijenja se i glasi:

»Kod obračuna ulaganja prema metodi udjela ulagačev udio u dobiti ili gubitku poduzetnika u koji je obavljeno ulaganje priznaje se kao ulagačev prihod.«.

Iznad točke 15.43. naslov »Priznavanje financijskih prihoda« briše se. Iza točke 15.66. dodaje se nova točka 15.66. a koja glasi:

»15.66. a Ostali izvanredni prihodi uključuju se u prihode koji zadovoljavaju kriterije priznavanja iz točke 15.23. a nisu posebno navedeni u ovom standardu.«.

Članak 5.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 16 – Rashodi, iza točke 16.37. dodaje se točka 16.37. a koja glasi:

»16.37. a Ostali izvanredni rashodi uključuju se u rashode koji zadovoljavaju kriterije priznavanja iz točke 16. 11. do 16.14. a nisu posebno navedeni u ovom standardu.«.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2008. godine.

Predsjednik
Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.