Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA                   

3312

Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07.) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 5. listopada 2009.

ODLUKU O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

Objavljuju se Međunarodni standardi financijskog izvještavanja koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. godine i nadalje sastavljaju se i prezentiraju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Dana 1. siječnja 2010. prestaje važiti Odluka o odobravanju prijevoda i primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 61/06.), Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 140/06., 130/08. i 137/08.), Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7 (»Narodne novine«, broj 30/08. i 137/08.), Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8 (»Narodne novine«, broj 29/09.), Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (»Narodne novine«, broj 30/08).

Iznimno od prethodnoga stavka, godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2010., a završavaju nakon 1. siječnja 2010., sastavit će se i prezentirati u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi do 1. siječnja 2010.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r. 

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA