Odluka o obliku i sadržaju financijskih izvještaja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

2704

Na temelju članka 19. stavka 9. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 146/05.) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 6. studenoga 2006. donio je privremenu

ODLUKU

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 1.

Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 2. i članka 18. stavka 1. Zakona o računovodstvu osim institucija financijskog sektora sastavljaju bilancu s minimalnim pozicijama kako slijedi:


AKTIVA

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. osnivački izdaci

2. izdaci za istraživanje i razvoj

3. patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava

4. goodwill

5. predujmovi za nematerijalna sredstva

II. MATERIJALNA IMOVINA

1. zemljište i šume

2. građevinski objekti

3. postrojenja i oprema (strojevi)

4. alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)

5. predujmovi za materijalna sredstva

6. materijalna sredstva u pripremi

7. stambene zgrade i stanovi

8. ostala materijalna imovina

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima

2. zajmovi povezanim poduzećima

3. sudjelujući interesi (participacije)

4. ulaganja u vrijednosne papire

5. dani krediti, depoziti i kaucije

6. obvezna dugoročna ulaganja

7. otkup vlastitih dionica

8. ostala dugoročna ulaganja

IV. POTRAŽIVANJA

1. potraživanja od povezanih poduzeća

2. potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. ostala potraživanja

C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)

I. ZALIHE

1. sirovine i materijal

2. proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)

3. trgovačka roba

4. gotovi proizvodi

5. predujmovi

II. POTRAŽIVANJA

1. potraživanja od povezanih poduzeća

2. potraživanja od kupaca

3. potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti

4. potraživanja od zaposlenih

5. potraživanja od države i drugih institucija

6. ostala potraživanja

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima

2. zajmovi povezanim poduzećima

3. vrijednosni papiri

4. dani krediti, depoziti i kaucije

5. otkup vlastitih dionica

6. ostala kratkoročna ulaganja

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

F. UKUPNA AKTIVA

G. IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A. KAPITAL I REZERVE

I. UPISANI KAPITAL

II. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)

III. REVALORIZACIJSKA REZERVA

IV. REZERVE

1. zakonske rezerve

2. rezerve za vlastite dionice

3. statutarne rezerve

4. ostale rezerve

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

1. rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)

2. rezerviranja za poreze i doprinose

3. ostala rezerviranja

C. DUGOROČNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduzećima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove

5. obveze prema dobavljačima (vjerovnici s osnove poslovanja)

6. obveze po vrijednosnim papirima

7. ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje

D. KRATKOROČNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduzećima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove, depozite i jamstva

5. obveze prema dobavljačima

6. obveze prema mjenicama i čekovima

7. obveze prema zaposlenima

8. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

9. obveze po osnovi udjela u rezultatu

10. ostale kratkoročne obveze

E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

F. UKUPNO PASIVA

G. IZVANBILANČNI ZAPISI.


Članak 2.

Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o računovodstvu sastavljaju skraćenu bilancu tako da popunjavaju pozicije označene slovima i rimskim brojevima.

Članak 3.

Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 2. i članka 18. stavka 1. Zakona o računovodstvu osim institucija financijskog sektora sastavljaju račun dobiti i gubitka minimalno s ovim pozicijama:

1. prihodi od prodaje

2. prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga

3. ostali poslovni prihodi

4. promjena vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

5. materijalni troškovi

a) troškovi sirovina i materijala

b) troškovi prodane robe

c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

6. troškovi osoblja

a) nadnice i plaće

b) troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo

7. amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine

8. vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine

9. rezerviranja troškova i rizika

10. ostali troškovi poslovanja

11. a) prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima

b) prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima

12. a) prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduzećima

b) prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima

13. a) prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima

b) prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima

14. a) kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima

b) kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovezanim poduzećima

15. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja,

16. porez na dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja

17. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja poslije oporezivanja

18. izvanredni prihodi

19. izvanredni rashodi

20. dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

21. porez na izvanrednu dobit i gubitak

22. ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama

23. dobit ili gubitak financijske godine.

Članak 4.

Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o računovodstvu sastavljaju skraćeni račun dobiti i gubitka minimalno s ovim pozicijama:

1. prihodi iz osnovne djelatnosti

2. rashodi osnovne djelatnosti

3. prihodi iz drugih aktivnosti

4. rashodi drugih aktivnosti

5. izvanredni prihodi

6. izvanredni rashodi

7. dobit ili gubitak prije oporezivanja

8. porez na dobit ili gubitak

9. dobit ili gubitak financijske godine.

Članak 5.

(1) Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 2. i članka 18. stavka 1. Zakona o računovodstvu sastavljaju izvještaj o novčanom toku sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 7.

(2) Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 2. i članka 18. stavka 1. Zakona o računovodstvu sastavljaju izvještaj o promjenama kapitala minimalno sa ovim pozicijama:

1. Upisani kapital

2. Premije na emitirane dionice

3. Rezerve

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Dividende (Udjeli u dobiti)

7. Ukupno uloženi i zarađeni kapital

8. Revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme

9. Revalorizacija ulaganja

10. Ostala revalorizacija

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Ukupno izravno povećanje – smanjenje glavnice

13. Promjene računovodstvenih politika

14. Ispravak temeljnih pogrešaka

15. Ukupno izravno povećanje – smanjenje zadržane dobiti

16. Ukupno kapital.

Članak 6.

Obveznici primjene iz članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o računovodstvu nisu obvezni sastavljati izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom toku.

Članak 7.

Svi financijski izvještaji sadrže podatke za tekuću i prethodnu godinu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik

Odbora za standarde

financijskog izvještavanja

Ivica Smiljan, v. r.