Odluka o privremenoj primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1478

Na temelju članka 18. stavka 2. i članka 19. stavak 7. Zakona o računovodstvu (»»Narodne novine««, broj 146/05) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine

ODLUKU

O PRIVREMENOJ PRIMJENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Članak 1.

Odobrava se primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda kao standarda financijskog izvještavanja za obveznike koji sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o računovodstvu ne primjenjuju ili ne odaberu primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kako slijedi:

   1. MRS 1  – Prezentiranje financijskih izvještaja (»Narod­ne novine«, broj 3/99.);
   2. MRS 2  – Zalihe (»Narodne novine«, broj 47/95.);
   3. MRS 7  – Izvještaj o novčanim tijekovima (»Narodne novine«, broj 47/95.);
  4. MRS 8   –  Neto dobit ili gubitak razdoblja, temeljne pogreške i promjena računovodstvenih politika (»Narodne
                        novine«, broj 2/00.);
  5. MRS 10 – Događaji nakon datuma bilance (»Narodne novine«, broj 2/00.);
  6. MRS 11 – Ugovori o izgradnji (»Narodne novine«, broj 65/96.);
  7. MRS 12 – Porez na dobit (»Narodne novine«, broj 2/00.);
  8. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (»Narodne novine«, broj 2/00.);
  9. MRS 17 – Najmovi (»Narodne novine«, broj 2/00.);
10. MRS 18 – Prihodi (»Narodne novine«, broj 2/00.);
11. MRS 19 – Primanja zaposlenih (»Narodne novine«, broj 2/00.);
12. MRS 20 – Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći (»Narodne novine«, broj 2/00.);
13. MRS 21 – Učinci promjene tečaja stranih valuta (»Narod­ne novine«, broj 2/00.);
14. MRS 22 – Poslovna spajanja (»Narodne novine«, broj 2/00.);
15. MRS 23 – Troškovi posudbe (»Narodne novine«, broj65/96.);
16. MRS 24 – Objavljivanje povezanih stranaka (»Narodne novine«, broj 39/97.);
17. MRS 25 – Računovodstvo ulaganja (»Narodne novine«, broj 39/97.);
18. MRS 26 – Računovodstvo i izvješćivanje o mirovinskim planovima (»Narodne novine«, broj 39/97.);
19. MRS 27 – Konsolidirani financijski izvještaji i računovodstvo ulaganja u povezana društva (»Narodne novine«,
                        broj 2/00.),
20. MRS 28 – Računovodstvo ulaganja u ovisna društva (»Narodne novine«, broj 2/00.);
21. MRS 29 – Međunarodni računovodstveni standard 29
                        Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim privredama
22. MRS 30 – Objavljivanja u financijskim izvještajima banaka i sličnim financijskim institucijama (»Narodne
                        novine«, broj 2/00.);
23. MRS 32 – Financijski instrumenti: objavljivanje i pre-zentiranje (»Narodne novine«, broj 65/96.);
24. MRS 33 – Zarade po dionici (»Narodne novine«, broj105/97.);
25. MRS 34 – Financijsko izvješćivanje u toku godine (»Narodne novine«, broj 3/99.);
26. MRS 35 – Prestanak poslovanja (»Narodne novine«, broj 148/99.);
27. MRS 36 – Smanjenje imovine (»Narodne novine«, broj 148/99.);
28. MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepred-­viđena imovina (»Narodne novine«, broj 148/99.);
29. MRS 38 – Nematerijalna imovina (»Narodne novine«, broj 148/99.);
30. MRS 39 – Financijski instrumenti priznavanje i mjerenje (»Narodne novine«, broj 148/99.).

Članak 2.

Odobrava se primjena Službenih stajališta Stalnog odbora za objašnjenje Međunarodnih računovodstvenih standarda kako slijedi:

Službeno stajalište broj 1          Dosljednost – različite metode utvrđivanja zaliha (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 2          Dosljednost – kapitalizacija troškova posudbi (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 3          Eliminiranje nerealizirane dobiti i gubitaka kod transakcija s ovisnim društvima   
                                                (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 5          Razvrstavanje financijskih instrumenata – rezerviranje za nepredviđeno podmirenje
                                                (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 6          Troškovi prilagodbe postojećeg soft­vera (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 7          Uvođenje EUR-a (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 8          Prva primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda kao primarna osnova
                                                računovodstva (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 9          Poslovna spajanja – razvrstavanje kao stjecanje ili kao udruživanje interesa
                                                (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 10        Državna potpora – nema posebnih odnosa poslovnim aktivnostima (»Narodne
                                                novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 11        Tečajne razlike – kapitalizacija gubitaka proizašlih iz velike devalvacije valute
                                                (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 12        Konsolidacija – jedinice za posebne namjene (»Narodne novine«, broj 148/1999)
                                                Dodatak uz službeno stajalište broj 12
Službeno stajalište broj 13        Zajednički kontrolirani subjekti – nenovčani doprinosi pothvatnika (»Narodne
                                                novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 14        Nekretnine, postrojenja i oprema – na­knada za umanjenje vrijednosti ili gubitak
                                                predmeta (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 15        Poslovni najmovi – poticaji (»Narodne novine«, broj 148/1999)
Službeno stajalište broj 16        Dionički kapital – ponovno stjecanje glavničkih instrumenata (»Narodne novine«,
                                                broj 148/1999)

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.