Odluka o dopunama i izmjenama odluke o objavljivanju međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

3859

Na temelju članka 12. stavka 4. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 3. studenog 2008. godine

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 140/06) Međunarodni računovodstveni standard 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, točka 50. mijenja se i glasi:

»50. Subjekt:

(a) neće reklasificirati derivativ izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka dok je u posjedu ili dok je izdan;

(b) neće reklasificirati niti jedan financijski instrument izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ako je kod početnog priznavanja definirana od strane subjekta po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka; i

(c) može, ako financijska imovina više nije držana radi prodaje ili reotkupa u bližoj budućnosti (iako je financijska imovina možda stečena ili se pojavila upravo zbog prodaje ili reotkupa u bližoj budućnosti), reklasificirati tu financijsku imovinu izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ako su zahtjevi iz točaka 50.B i 50.D ispunjeni.

Subjekt neće reklasificirati niti jedan financijski instrument u kategoriju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka nakon početnog priznavanja.«.

Članak 2.

Iza točke 50. dodaju se točke 50.B, 50.C, 50.D, 50.E i 50.F koji glase:

»50.B Financijska imovina na koju se primjenjuje točka 50.(c) (osim financijske imovine opisane u točki 50.D) može biti reklasificirana izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka samo u rijetkim okolnostima.

50.C Ako subjekt reklasificira financijsku imovinu izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka sukladno točki 50.B, financijska će imovina biti reklasificirana po svojoj fer vrijednosti na dan reklasifikacije. Dobitak ili gubitak koji je već priznat u računu dobiti i gubitku neće biti ispravljen (poništen) u računu dobiti i gubitka. Fer vrijednost financijske imovine na datum reklasifikacije postaje njen novi trošak, odnosno amortizirani trošak.

50.D Financijska imovina, na koju se primjenjuje točka 50.(c), koja bi udovoljila definiciji zajmova i potraživanja (ako se ova financijska imovina pri početnom priznavanju nije morala klasificirati kao imovina namijenjena trgovanju) može biti reklasificirana izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ako subjekt ima namjeru i sposobnost zadržati financijsku imovinu u predvidivoj budućnosti ili do dospijeća.

50.E Financijska imovina klasificirana kao raspoloživa za prodaju koja bi udovoljila definiciji zajmova i potraživanja (ako nije bila određena kao raspoloživa za prodaju) može biti reklasificirana izvan kategorije raspoloživa-za-prodaju u kategoriju zajmova i potraživanja ako subjekt ima namjeru i sposobnost zadržati financijsku imovinu u predvidivoj budućnosti ili do dospijeća.

50.F Ako subjekt reklasificira financijsku imovinu izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka sukladno točki 50.D ili izvan kategorije raspoloživo-za-prodaju sukladno točki 50.E, reklasificirati će financijsku imovinu po njenoj fer vrijednost na dan reklasifikacije. Za financijsku imovinu reklasificiranu sukladno točki 50.D, svaki dobitak ili gubitak već prepoznat u računu dobiti i gubitku neće biti ispravljen (poništen) u računu dobiti i gubitka. Fer vrijednost financijske imovine na dan reklasifikacije postaje njen novi trošak, odnosno amortizirani trošak. Kod financijske imovine reklasificirane izvan kategorije raspoloživo-za-prodaju sukladno točki 50.E, sa svakim dobitkom ili gubitkom prethodno priznatim direktno u glavnicu sukladno točki 55.(b) postupa se sukladno točki 54.«.

Članak 3.

Iza točke 103. dodaje se točka 103.G koja glasi:

»103.G Reklasifikacija financijske imovine (izmjene i dopune MRS-a 39 i MSFI-a 7), izdana u listopadu 2008., izmjenjuje i dopunjuje točke 50. i UP8, te dodaje točke od 50.B do 50.F. Subjekt primjenjuje te izmjene i dopune od 1.srpnja 2008. Subjekt neće reklasificirati financijsku imovinu sukladno točkama 50.B, 50.D ili 50.E prije 1. srpnja 2008. Bilo kakva reklasifikacija financijske imovine učinjena za razdoblja počevši od ili nakon 1. studenog 2008. imat će učinak samo od datuma kada je reklasifikacija učinjena. Bilo koja reklasifikacija financijske imovine sukladno točkama 50.B, 50.D ili 50.E neće se primjenjivati retroaktivno za razdoblja izvještavanja koja su završila prije datuma stupanja na snagu navedenog u ovoj točki.«.

Članak 4.

U dodatku A Upute za primjenu, točka UP8. mijenja se i glasi:

»Ako subjekt izmjeni svoje procjene plaćanja ili primitaka, subjekt će uskladiti knjigovodstvenu vrijednost financijske imovine ili financijske obveze (ili grupe financijskih instrumenata) kako bi odražavala stvarnu i izmijenjenu procjenu novčanih tijekova. Subjekt ponovno izračunava knjigovodstvenu vrijednost na temelju izračuna sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova prema originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi financijskog instrumenta. Usklađenje se priznaje kao prihod ili rashod u računu dobiti i gubitka. Ako je financijska imovina reklasificirana sukladno točki 50.B, 50.D ili 50.E, a subjekt naknadno povećava svoje procjene budućih novčanih primitaka kao rezultat povećane nadoknadivosti tih novčanih primitaka, učinak tog povećanja priznat će se kao usklađivanje efektivne kamatne stope od dana izmjene procjene, a ne kao usklađivanje knjigovodstvenog iznosa imovine u trenutku promjene procjene.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v.r.