Odluka o dopunama i izmjenama odluke o objavljivanju tumačenja odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15 i 16

 

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

2033

Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 34. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07.) te članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 10. svibnja 2010.

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU TUMAČENJA ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 15, 16

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16 (»Narodne novine«, broj 8/10), u Tumačenju Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje mijenja se točka 14 koja glasi:

»Kao zaštitni instrument u zaštiti neto ulaganja u inozemno poslovanje može biti određen derivativni ili nederivativni instrument (ili kombinacija derivativnog i nederivativnog instrumenta). Zaštitni instrument(i) mogu biti u posjedu subjekta ili subjekata unutar grupe sve dok su ispunjeni zahtjevi iz točke 88. MRS-a 39 koji se odnose na određivanje, dokumentiranje i učinkovitost zaštite neto ulaganja. Grupa osobito jasno treba dokumentirati svoju strategiju zaštite zbog mogućih razlika u određivanju na različitim razinama grupe.«

Članak 2.

Mijenja se točka 18. koja glasi:

»Subjekt je dužan ovo tumačenje primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. listopada 2008. godine. Subjekt je dužan izmjenu i dopunu točke 14. uslijed Dorade MSFI-jeva iz travnja 2009. godine primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. godine. Dopuštena je ranija primjena obiju izmjena i dopuna. Subjekt je dužan objaviti primjenu ovog tumačenja na razdoblje koje započinje prije 1. listopada 2008. godine, odnosno primjenu izmjene i dopune točke 14. prije 1. srpnja 2009. godine.«

Članak 3.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. i nadalje, sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmjenama i dopunama Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja iz članaka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.