Odluka o izmjenama i dopunama odluke o objavljivanju međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja 6 i 7

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

3860

Na temelju članka 34. stavka 3. (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 3. studenog 2008. godine

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 6 I 7

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7 (Narodne novine, broj 30/08) Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7–Financijski instrumenti: objavljivanje, točka 50. mijenja se i glasi:

»12. Ako je subjekt financijsko sredstvo reklasificirao (u skladu s točkama 51.-54. MRS-a 39) u imovinu koja se mjeri:

(a) po trošku ili amortiziranom trošku, umjesto po fer vrijednosti; ili

(b) po fer vrijednosti umjesto po trošku ili amortiziranom trošku;

dužan je objaviti iznos reklasificiran iz svake kategorije i u svaku kategoriju, te razloge za reklasifikaciju.«.

Članak 2.

Iza točke 12. dodaje se točka 12.A koja glasi:

»12.A Ako je subjekt reklasificirao financijsku imovinu iz kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka sukladno točkama 50.B ili 50.D MRS-a 39 ili iz kategorije raspoloživo-za-prodaju sukladno točki 50.E MRS-a 39, objavit će:

(a) iznos reklasificiran iz svake kategorije i u svaku kategoriju;

(b) u svakom razdoblje izvještavanja sve do prestanka priznavanja, knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti za svu financijsku imovinu koja je bila reklasificirana u sadašnjem i prethodnim razdobljima izvještavanja;

(c) ako je financijska imovina bila reklasificirana sukladno točki 50.B, rijetke okolnosti, činjenice i okolnosti koje pokazuju da je situacija bila nesvakidašnja;

(d) za izvještajno razdoblje u kojem je financijska imovina reklasificirana, dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti financijske imovine priznat u računu dobiti i gubitku ili izravno u okviru glavnice u tom razdoblju i u prethodnom razdoblju;

(e) za svako izvještajno razdoblje nakon reklasifikacije (uključujući i razdoblje u kojem je financijska imovina bila reklasificirana) sve do prestanka priznavanja financijske imovine, dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti koji bi bio priznat u računu dobiti i gubitku ili izravno u okviru glavnice da financijska imovina nije bila reklasificirana, te dobitak, gubitak, prihod i rashod priznat u računu dobiti i gubitku; te

(f) efektivnu kamatnu stopu i procijenjene iznose novčanih tokova koje subjekt očekuje nadoknaditi na datum reklasifikacije financijske imovine.«.

Članak 3.

Iza točke 44. dodaje se točka 44.E koja glasi:

»44.E Reklasifikacija financijske imovine (izmjene i dopune MRS-a 39 i MSFI-a 7) izdana u listopadu 2008., izmjenjuje točku 12. i dodaje točku 12.A. Subjekt će primjenjivati ove izmjene i dopune od 1.srpnja 2008.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r