Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2008. godinu.

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008. GODINU

ožujak 2009.


Umjesto predgovora

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) tijekom 2008. godine obavljao je poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine, a stavljen je van snage Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05). Prema odredbama novog Zakona o računovodstvu Vlada Republike Hrvatske tijekom 2008. godine imenovala je nove članove Odbora. Međutim većina članova Odbora ostala je ista kao i za vrijeme kada je na snazi bio Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05), promijenjena su samo dva člana.

Pravni položaj, organizacija i zadaci

Odbor je osnovan temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj, 146/05), koji je bio na snazi od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine.
Prema odredbama članka 14. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, 109/07; dalje u tekstu: Zakon) Odbor je stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva ili revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine (Narodne novine, broj 41/08) donijela Rješenje o razrješenju dosadašnjih članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja (dr.sc. Vlado Brkanić, prof.dr.sc. Stjepan Tadijančević, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Mijo Jozić, Božidar Andrija Lukša, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, Ivica Smiljan i prof dr.sc. Lajoš Žager).

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je i Rješenje o imenovanju novih članova Odbora (Narodne novine, broj 41/08) (dr.sc. Vlado Brkanić, Željko Faber, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Damir Kaufman, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, Ivica Smiljan, prof.dr.sc. Stjepan Tadijančević i prof dr.sc. Lajoš Žager).

13. svibnja 2008. održana je konstituirajuća sjednica Odbora za standarde financijskog izvještavanja sazvana temeljem članka 14. Zakona i Rješenja o imenovanju članova Odbora koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine. Na sjednici je izabran predsjednik Odbora Ivica Smiljan i zamjenik predsjednika Ivica Mladineo, koji je državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave.

Poslove tajnice Odbora obavlja Branka Vujanović, dok Mijo Jozić prestaje biti tajnikom Odbora.

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor donosi Pravilnik o načinu rada, a suglasnost na Pravilnik daje Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 114/08). Pravilnik sadrži odredbe o ciljevima, pravima i dužnostima članova, načinu rada, poslovima, sjedištu, financiranju i javnosti rada. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:

a) analiza i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja,
b) donošenje HSFI,
c) donošenje tumačenja HSFI,
d) priprema za objavu i objavljivanje HSFI,
e) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja
g) predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija,
h) obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu.

Opis zakonodavnih aktivnosti i računovodstvene prakse u Republici Hrvatskoj prije i za vrijeme izvještajnog razdoblja

Od osamostaljenja Republike Hrvatske do pisanja ovog Izvješća Hrvatski Sabor je tri puta donosio Zakone o računovodstvu koji su bili u primjeni od 1993. do kraja 2006. godine, zatim od 2006. do kraja 2007. te zadnji koji je u primjeni od početka 2008. godine.

U tom razdoblju Međunarodni odbor za računovodstvene standarde iz Londona donosio je nove standarde koje je Hrvatska prema odredbama Zakona trebala prevesti i objaviti te primjenjivati, a što nije učinjeno. U tom razdoblju dogodile su se i značajne promjene u poimanju značaja i sadržaja MRS-ova u svijetu. Naime zbog naglog jačanja tržišta kapitala i zahtjeva za potpunom transparentnošću financijskih izvještaja prije svega kompanija čijim se vrijednosnim papirima trguje na burzama, došlo je do promjene ustroja organizacija koje pripremaju MRS-ove kako bi se udovoljilo zahtjevima ulagača. Zbog toga su se promijenili i nazivi računovodstvenih standarda u Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) s namjerom zamjene postojećih MRS-ova u MSFI-ove. Taj proces je i počeo tako da je do danas izrađeno i objavljeno osam MSFI-ova koji svaki u svom segmentu mijenja u cijelosti ili u dijelovima odgovarajuće MRS-ove.

Prema preporukama Europske komisije bilo je potrebno izraditi nacionalne računovodstvene standarde koji moraju biti potpuno usklađeni s prvom, četvrtom i sedmom direktivom Europske unije te Uredbom broj 1606/2002 Europske komisije koje definiraju računovodstvene postupke, sastavljanje i javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, primjenu MSFI-ova te sastavljanje, prezentiranje i javnu objavu godišnjih izvještaja o stanju trgovačkih društava.

Odbor je temeljem navedenih preporuka izradio nacionalne računovodstvene standarde pod imenom Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: HSFI) koje je radio tijekom 2007. godine, a donio na dan 28. veljače 2008 godine.

Prema odredbama novog Zakona o računovodstvu koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine svi poduzetnici moraju primjenjivati HSFI-ove. Iznimno veliki poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na burzu, moraju primjenjivati MSFI-ove. Prema klasifikaciji poduzetnika koja se određuje u novom Zakonu o računovodstvu u velike poduzetnike spadaju oni poduzetnici koji prelaze dva od sljedećih kriterija:

- ukupne aktive veće od 130.000.000,00 kuna,
- prihod 260.000.000,00 kuna i
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250 ljudi.

U velike poduzetnike spadaju i banke, društva za osiguranje, leasing društva, brokerske tvrtke te društva za upravljanje fondovima i fondovi.

Nastavno na navedeno u Republici Hrvatskoj se primjenjuje dvojni sustav standarda financijskog izvještavanja i to, HSFI i MSFI. Takav dvojni sustav bilo je potrebno maksimalno ujednačiti s ciljem da temeljna računovodstvena pravila budu kod svih poduzetnika identična. Slično našemu računovodstvenom sustavu primjenjuje se i u zemljama članicama Europske unije s time da je prilično sužen krug onih poduzetnika ili kompanija koji primjenjuju MSFI–ove. Naime, obvezna primjena MSFI-ova u Europskoj uniji je određena za one kompanije koje kotiraju na burzama i koje moraju izrađivati konsolidirane godišnje financijske izvještaje (odredbe Uredbe 1606/2002) s time da svaka država članica može navedenu primjenu proširiti.

Prilikom određivanja tvrtki koje moraju u Republici Hrvatskoj primjenjivati MSFI-ove što je širi krug od onih u Europskoj uniji pozvalo se je na navedene odredbe spomenute Uredbe. Razlog za to je što naše velike tvrtke koje nisu listane na burzi, a od javnog su interesa kao što je to primjerice Hrvatska elektroprivreda primjenjuju MSFI-ove od početka njihove izrade te sukladno tome i godišnje financijske izvještaje a što je sve zahtjev banaka s kojima imaju poslovne odnose.

Aktivnosti Odbora u 2008. godini

Odbor je tijekom 2008. godine održao ukupno trinaest sjednica (četiri sa starim i devet sa novim članovima Odbora). Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u prilogu I. ovog izvješća.

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Odbor je na sjednici održanoj 28. veljače 2008., donio Odluku o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, a objavljeni su u Narodnim novinama, broj 30/08.

Članovi Odbora na prvoj sjednici održanoj 3. lipnja 2008. donijeli su Odluku o načinu donošenja tumačenja HSFI. Za svaku sjednicu predsjednik i tajnik Odbora će pripremiti kratko objašnjenje tumačenja HSFI koje se traži i koje je zaprimljeno. Nakon toga će se odlučiti da li je takav upit prihvatljiv, ako nije odbacuje se. Ako je upit prihvatljiv, odnosno ako ima pravni interes, imenuje se tzv. izvjestitelj (voditelj radne skupine) i ako je potrebno radna skupina za potencijalno tumačenje. Na svakoj sljedećoj sjednici imenovani izvjestitelj s prethodne sjednice predlaže nacrt tumačenja ili stava, koji donosi Odbor. Stavovi se objavljuju na Internet stranici Odbora (www.osfi.hr).

Na sjednici Odbora održanoj 2. rujna 2008. godine raspravljalo se o pitanjima i komentarima Europske komisije koja se odnose na primjenu 4. i 7. direktive i HSFI, a koje je dana 23. srpnja 2008. Ministarstvo financija zaprimilo slijedom dostave paketa propisa iz računovodstva upućenog 27. lipnja 2008. Nakon rasprave jednoglasno su prihvaćeni prethodno pripremljeni odgovori, te ih je Ministarstvo financija proslijedilo Europskoj komisiji na odobrenje.

Na sjednici Odbora održanoj 8. prosinca 2008., donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, a razlozi za izmjenu su objavljene Odluke o izmjenama i dopunama MSFI te Odluke o izmjenama i dopunama MSFI 6 i 7 (Narodne novine, broj 130/08 i 137/08).
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljena je u 2009. godini (Narodne novine, broj 4/09).


Prevođenje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

Odbor je na sjednici održanoj 14. siječnja 2008. donio Odluku o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7, koji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 30/08.

Europska komisija usvojila je 15. listopada 2008. godine Uredbu (EZ) broj 1004/2008 kojom izmjenjuje i dopunjuje Uredbu (EZ) broj 1725/2003 koja uvodi određene međunarodne računovodstvene standarde u skladu s Uredbom (EZ) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća koja se tiče Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 i Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 7.

Obzirom na navedeno, Odbor je na sjednici održanoj 3. studenog 2008. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7, a objavljena je u Narodnim novinama, broj 137/08 (izmjene i dopune odnose se na MSFI 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje).

Također su članovi Odbora donijeli dvije Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, koje su objavljene u Narodnim novinama, broj 130/08 i 137/08. Razlozi za izmjenu su pogrešan prijevod MRS-a 21 te MRS-a 39, objavljenih u Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine, broj 140/06).

Ujedno se raspravljalo i o donošenju Odluke o objavljivanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8 – Poslovni segmenti, s čijom primjenom Europska unija započinje 1. siječnja 2009., te je odlučeno da se i prethodno pripremljena Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8 objavi u Narodnim novinama s primjenom od 1. siječnja 2009.

Prevođenje Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 14. siječnja 2008. godine Odluku o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a objavljena su u Narodnim novinama, broj 30/08.

Izrada nacrta pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Tijekom 2008. članovi Odbora izradili su nacrt, raspravljali su i predlagali potencijalne izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Ministar financija donio je 28. ožujka 2008. na temelju prijedloga Odbora (članak 15. stavak 4. Zakona o računovodstvu, Narodne novine, broj 109/07), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 38/08.

Sukladno 8. direktivi o zakonom propisanoj reviziji godišnjih i konsolidiranih izvještaja (2006/43/EC) iz svibnja 2006. godine, ukazala se obveza u bilješkama uz financijske izvještaje objaviti i: ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih. Odbor za standarde financijskog izvještavanja izradio je nacrt izmjena te kao takav predložio ministru financija.

Na temelju predloženog nacrta, ministar financija donio je 19. siječnja 2009. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 12/09.

Objavljivanje Stavova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Sukladno odredbama članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor oblikuje i objavljuje stavove glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja.

Odbor je u 2008. godini objavio ukupno dva Stava.
Stav Odbora broj 1. prihvaćen je na sjednici 3. studenog 2008., a vezan je uz postupanje kada se spajaju dva ili više poduzetnika (subjekta) pod zajedničkom kontrolom.
Stav Odbora broj 2. prihvaćen je na sjednici 17. studenog 2008., a vezan je uz iskazivanje otkupa vlastitih dionica odnosno vlastitih udjela.

Izvršenje financijskog plana za 2008. godinu

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.

U slijedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2008. godinu.

 

PRIHODI 

RASHODI 

Prihodi iz proračuna RH

650.000,00 

Bruto naknade članovima Odbora za 2008. godinu

395.047,65 

   

Naknada članovima stručne skupine za izradu HSFI – bruto 1/2

50.975,19

   

Održavanje Internet stranice

44.879,46

   

Troškovi računovodstva i tajništva

44.879,46

   

Troškovi prijevoda direktiva i računovodstvenih standarda

7.909,30

   

Ostali troškovi ( troškovi platnog prometa- Fina, Hrvatska poštanska banka i drugi troškovi)

1.621,73

UKUPNO:

650.000,00

UKUPNO:

507.753,33

Višak prihoda 31.12.2008.

142.246,67

   

 

Višak od 142.246,67 kn vraćen u proračun 19. ožujka 2009.

Za financiranje aktivnosti Odbora u 2009. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu 700.000,00 kuna.

Planirane aktivnosti u 2009. godini

Kako bi materija računovodstva bila cjelovito uređena te nadalje usklađena s pravnom stečevinom Europske unije, Odbor je za 2009. godinu planirao provedbu slijedećih aktivnosti:

• objavljivanje prijevoda MSFI 8 (objavljeno u Narodnim novinama, broj 29/09),
• objavljivanje konsolidirane verzije Tumačenja 13 i 14 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 13 i 14),
• aktivnosti u svezi prijevoda i objave izmjena Međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 23, 27 i 32 te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 1 i 2,
• rasprava o prijedlozima izmjene Zakona o računovodstvu i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Ivica Smiljan

PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2008. GODINI

Usvojeni dnevni red s 28. sjednice Odbora od 14. siječnja 2008.


1. Usvajanje dnevnog reda 28. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Odbora,
3. Rasprava o ovlastima Odbora u 2008. godini,
4. Rasprava o usklađenosti MSFI-a koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja s MSFI koje je usvojila Europska komisija,
5. Informacija o izvršenju financijskog plana Odbora za 2007. godinu,
6. Rasprava o Prijedlogu strukture i sadržaja financijskih izvještaja,
7. Donošenje Odluke o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC-a) i MSFI-a kako slijedi:
• Tumačenje 1 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 1)
Promjene postojećih obveza za dekomisijom, obnovom i sličnih obveza
• Tumačenje 2 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 2)
Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti
• Tumačenje 4 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 4)
Utvrđivanje da li sporazum sadrži najam
• Tumačenje 5 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 5)
Pravo na udjele temeljem uloga u fondovima za stavljanje izvan pogona, obnovu i
sanaciju okoliša
• Tumačenje 6 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 6)
Osnove proizašle iz sudjelovanja na specifičnim tržištima – otpad električne i
elektroničke opreme
• Tumačenje 7 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 7)
Primjena prepravljanja prema MRS-u 29 „Financijsko Izvještavanje u uvjetima
hiperinflacije“
• Tumačenje 8 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 8)
Djelokrug MSFI-a 2
• Tumačenje 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 9)
Ponovna procjena ugrađenih derivativa
• Tumačenje 10 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC 10)
Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i umanjenje
8. Rasprava o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koje propisuju tijela ovlaštena za njihov nadzor te prijedlog organiziranja zajedničkog sastanka članova Odbora, predstavnika HNB-a i HANFE,
9. Rasprava o obvezi obavljanja konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja za 2007. godinu,
10. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red s 29. sjednice Odbora od 4. veljače 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 29. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Odbora,
3. Rasprava o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
4. Informacija o provedbi javne rasprave o HSFI
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red s 30. sjednice Odbora od 20. veljače 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 30. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Odbora,
3. Donošenje Odluke o usvajanju strukture i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
4. Donošenje Odluke o usvajanju HSFI,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red s 31. sjednice Odbora od 28. veljače 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 31. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Odbora,
3. Usvajanje Odluke o donošenju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red s konstituirajuće sjednice Odbora od 13. svibnja 2008.

1. Konstituiranje Odbora,
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora,
3. Rasprava o tajništvu Odbora,
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 1. sjednice Odbora od 3. lipnja 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 1. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Odbora, održane 13. svibnja 2008. godine,
3. Formalno imenovanje tajnika Odbora,
4. Imenovanje osobe za plaćanje po računu HPB (3 osoba po potpisnom kartonu),
5. Ažuriranje ugovora za obavljanje stručnih knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova,
6. Utvrđivanje financijskog plana za 2008. godinu,
7. Donošenje Pravilnika o načinu rada Odbora,
8. Rasprava o predloženoj listi projekata,
9. Rasprava o načinu donošenja tumačenja HSFI
Dva prijedloga:
a) Imenovanje osobe (tzv. izvjestitelja) po pojedinim područjima HSFI
b) Imenovanje uže radne skupine za tumačenja HSFI
10. Rasprava o formi financijskih izvještaja za velike tvrtke koje kotiraju na burzama u
službenim kotacijama,
11. Rasprava o primjeni standarda financijskog izvještavanja (MSFI, HSFI) prilikom
konsolidacije,
12. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 2. sjednice Odbora od 8. srpnja 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 2. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s prve sjednice Odbora, održane 3. lipnja 2008. godine
3. Donošenje Pravilnika o načinu rada Odbora,
4. Utvrđivanje financijskog plana za 2008. godinu,
5. Rasprava o predloženoj listi projekata,
6. Tumačenja HSFI
Zaprimljena su dva upita:
a) Primjena HSFI na pripajanje subjekata pod zajedničkom imovinom (TPA HORWATH) – zahtjev za tumačenjem pripajanja dva ili više poduzetnika (subjekta) pod zajedničkom kontrolom.
b) Primjedba na HSFI (LJEKARNE JOUKHADAR) – zahtjev za preispitivanjem i izmjenom HSFI 2 – Konsolidacija financijskih izvješća t.2. 72, da goodwill nastao pripajanju, bude riješen kao i kod velikih poduzetnika koji primjenjuju MSFI-e, kako bi svi poduzetnici bili u ravnopravnom položaju na tržištu.
7. Rasprava o formi financijskih izvještaja za velike tvrtke koje kotiraju na burzama u službenim kotacijama,
8. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 3. sjednice Odbora od 2. rujna 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 3. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s druge sjednice Odbora, održane 8. srpnja 2008. godine,
3. Donošenje Pravilnika o načinu rada Odbora,
4. Rasprava o predloženoj listi projekata ,
I. Projekcija mogućnosti za formiranje ustanove za računovodstvo i reviziju,
II. Korporativno upravljanje i regulative financijskog izvještavanja,
III. Profesija računovođa,
IV. Organizacija konferencije.
5. Rasprava o donošenju tumačenja HSFI,
6. Rasprava o zaprimljenim pitanjima i komentarima Europske komisije koja se odnose na primjenu 4. i 7. direktive i HSFI,
7. Odluka o visini naknada za članove Odbora,
8. Rasprava o formi financijskih izvještaja za velike tvrtke koje kotiraju na burzama u službenim kotacijama,
9. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 4. sjednice Odbora od 6. listopada 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 4. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s treće sjednice Odbora, održane 2. rujna 2008. godine,
3. Rasprava o formi financijskih izvještaja za velike tvrtke koje kotiraju na burzama u službenim kotacijama,
4. Rasprava o zaprimljenim upitima od TEB-a i FINE,
5. Rasprava o Izvješću o radu Odbora za 2007. godinu,
6. Razno

* * *

Usvojeni dnevni red 5. sjednice Odbora od 3. studenog 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 5. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice Odbora, održane 6. listopada 2008. godine
3. Donošenje Odluke o objavi prijevoda izmijenjenih MRS 39 i MSFI 7 (Uredba EK br. 1004/2008) od 15. listopada 2008.),
4. Donošenje Odluke o izmjenama MRS 21 i 39 zbog pogrešnog prijevoda,
5. Rasprava o pripremljenim odgovorima izvjestitelja na zaprimljene upite od TEB-a, FINE i TPA Horwath,
6. Rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
7. Usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2007. godinu,
8. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red druge izvanredne sjednice Odbora od 17. studenog 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda druge izvanredne sjednice Odbora,
2. Rasprava o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
3. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 6. sjednice Odbora od 8. prosinca 2008.

1. Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s pete sjednice Odbora, održane 6. listopada 2008. godine, te usvajanje Zapisnika s druge izvanredne sjednice Odbora, održane 17. studenog 2008. godine,
3. Donošenje Odluke o objavljivanju MSFI 8 (koji je na snazi od 1.1.2009.)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju HSFI,
5. Rasprava o prijedlogu stava Odbora broj 2., te prijedlogu stava Odbora broj 3. zbog objave na internet stranicama Odbora,
6. Rasprava o upitima koji su zaprimljeni tijekom studenog,
a) suglasnost Odbora na prijedlog standardiziranog dopisa,
7. Razno.

* * *

NAPOMENA:
Prva izvanredna sjednica Odbora, sazvana za 15. rujna 2008. sa svrhom rasprave o formi financijskih izvještaja za velike tvrtke koje kotiraju na burzama u službenim kotacijama, nije održana budući da nije bio prisutan kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet članova Odbora, te je o tome sastavljena Bilješka.