Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2007. godinu

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007. GODINU


listopad 2008.

Umjesto predgovora

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu Odbor) tijekom 2007. godine obavljao je poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, a stavljen je van snage 31. prosinca 2007. godine. Od 1. siječnja 2008. godine na snazi je novi Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) prema kojem je Vlada Republike Hrvatske tijekom 2008. godine imenovala nove članove Odbora. Međutim većina članova Odbora ostala je ista kao i za vrijeme kada je na snazi bio Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05), promijenjena su samo dva člana.

Dakle ovo Izvješće o radu odnosi se na rad Odbora čiji je mandat istekao prema odredbama novog Zakona o računovodstvu, a koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine, ali s obzirom na činjenicu da su članovi Odbora u većini ostali isti, nije došlo do prekida u radu Odbora te je zadržan kontinuitet rada.

Daljnji tekst Izvješća odnosi se na Odbor koji je radio i izvršavao svoje zadatke temeljem Zakona o računovodstvu koji je u 2007. godini bio na snazi, ali u 2008. godini više nije. Iz tog razloga neke aktivnosti Odbora koje su se provodile nisu više relevantne jer nisu više određene odredbama novog Zakona o računovodstvu.


Pravni položaj, organizacija i zadaci

Odbor za standarde financijskog izvještavanja osnovan je temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 146/05), koji je bio na snazi od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine. Prema odredbama članka 19. navedenog Zakona Odbor je stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva i revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim biti njegovim članom. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine imenovala članove Odbora koji su i tijekom 2007. godine obnašali tu dužnost. Članovi Odbora su bili: Ivica Mladineo, Ivica Smiljan, dr.Stjepan Tadijančević, mr.Ante Samodol, dr.Vlado Brkanić, dr.Danimir Gulin, dr.Lajoš Žager, Božidar Andrija Lukša i Mijo Jozić.

Na prvoj sjednici Odbora, održanoj 23. veljače 2006. za predsjednika Odbora izabran je Ivica Smiljan, a za zamjenika predsjednika Odbora Ivica Mladineo te tajnik Odbora Mijo Jozić.

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor donosi Pravilnik o načinu rada, a suglasnost na Pravilnik daje Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 52/06). Pravilnik sadrži odredbe o ciljevima, načinu rada, donošenju odluka, financiranju, naknadama, prevođenju, usklađenju i tumačenju standarda financijskog izvještavanja. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.
Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:

a) praćenje razvoja računovodstvene struke u Republici Hrvatskoj,
b) praćenje i objašnjavanje primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI) u Republici Hrvatskoj i usklađivanje računovodstvenog sustava Republike Hrvatske s MSFI,
c) zauzimanje stavova glede MSFI ako isti nisu dostatni ili konkretni kako bi financijski izvještaji poduzetnika iz Republike Hrvatske bili prihvatljivi na međunarodnim tržištima kapitala,
d) udruživanje u svjetska i europska računovodstvena udruženja i povezivanje s takvim udruženjima pojedinih zemalja,
e) oblikovanje stavova i provođenje postupaka radi unapređivanja MSFI na svjetskoj razini,
f) unapređivanje i međusobno usklađivanje računovodstvenih načela, pravila i postupaka koji se odnose na financijske izvještaje,
g) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
h) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenoga sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja.

Opis zakonodavnih aktivnosti i računovodstvene prakse u Republici Hrvatskoj prije i za vrijeme izvještajnog razdoblja

Od osamostaljenja Republike Hrvatske do pisanja ovog Izvješća Hrvatski Sabor je tri puta donosio Zakone o računovodstvu koji su bili u primjeni od 1993. do kraja 2006. godine, zatim od 2006. do kraja 2007. te zadnji koji je u primjeni od početka 2008. godine.

Prvi Zakon o računovodstvu bio je u primjeni punih 13 godina. Sukladno tome Zakonu u Republici Hrvatskoj primjenjivali su se Međunarodni računovodstveni standardi (dalje u tekstu MRS). Prema odredbama tadašnjeg Zakona bio je formiran Hrvatski odbor za računovodstvene standarde ( HORS ) koji je do 2000. godine ažurno prevodio i objavljivao navedene MRS-ove. Od 2000. godine pa do kraja 2005. godine kada je donijet novi Zakon o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine nisu se prevodili i objavljivali MRS-ovi i to iz prilično bizarnog razloga (nisu imenovani članove novog Odbora za računovodstvene standarde, a starim članovima istekao je mandat).

U tom razdoblju Međunarodni odbor za računovodstvene standarde iz Londona donosio je nove standarde koje je Hrvatska prema odredbama Zakona trebala prevesti i objaviti te primjenjivati, a što nije učinjeno. U tom razdoblju dogodile su se i značajne promjene u poimanju značaja i sadržaja MRS-ova u svijetu. Naime zbog naglog jačanja tržišta kapitala i zahtjeva za potpunom transparentnošću financijskih izvještaja prije svega kompanija čijim se vrijednosnim papirima trguje na burzama, došlo je do promjene ustroja organizacija koje pripremaju MRS-ove kako bi se zadovoljilo zahtjevima ulagača. Zbog toga su se promijenili i nazivi računovodstvenih standarda u Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) s namjerom zamjene postojećih MRS-ova u MSFI-ove. Taj proces je i počeo tako da je do danas izrađeno i objavljeno osam MSFI-ova koji svaki u svom segmentu mijenja u cijelosti ili u dijelovima odgovarajuće MRS-ove.

Zbog velikog obujma i različitih specifičnosti MSFI u primjeni zahtijevaju specijalistička znanja što velikom broju malih tvrtki pričinjava poteškoće i financijske izdatke. Zbog toga se na svjetskom nivou prišlo izradi računovodstvenih standarda za male i srednje tvrtke. Međunarodni odbor za računovodstvene standarde iz Londona radi na izradi navedenih standarda od 2001. godine.

Upravo zbog tih razloga odredbama Zakona o računovodstvu koji je bio na snazi od 2006. do kraja 2007. godine dana je ovlast novom Odboru u Republici Hrvatskoj da izradi računovodstvene standarde za male i srednje tvrtke.
Međutim tijekom 2006. godine Odbor je počeo s izradom navedenih standarda da bi nakon početka pregovora sa Europskom unijom koncepcija i sadržaj tih standarda na preporuku Europske komisije bili znatno izmijenjeni.

Naime, prema preporukama Europske komisije bilo je potrebno izraditi nacionalne računovodstvene standarde koji moraju biti potpuno usklađeni s prvom, četvrtom i sedmom direktivom Europske unije te Uredbom broj 1606/2002 Europske komisije koje definiraju računovodstvene postupke, sastavljanje i javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, primjenu MSFI-ova te sastavljanje, prezentiranje i javnu objavu godišnjih izvještaja o stanju trgovačkih društava.

Odbor je temeljem navedenih preporuka izradio nacionalne računovodstvene standarde pod imenom Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (dalje u tekstu HSFI) koje je radio tijekom 2007. godine, a donio na dan 28. veljače 2008 godine.

Prema odredbama novog Zakona o računovodstvu koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine svi poduzetnici moraju primjenjivati HSFI-ove. Iznimno veliki poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na burzu, moraju primjenjivati MSFI-ove. Prema klasifikaciji poduzetnika koja se određuje u novom Zakonu o računovodstvu u velike poduzetnike spadaju oni poduzetnici koji prelaze dva od sljedećih kriterija:

- ukupne aktive veće od 130.000.000,00 kuna,.
- prihod 260.000.000,00 kuna i
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250 ljudi.

U velike poduzetnike spadaju i banke, društva za osiguranje, leasing društva, brokerske tvrtke te društva za upravljanje fondovima i fondovi.

Nastavno na navedeno u Republici Hrvatskoj će se primjenjivati dvojni sustav standarda financijskog izvještavanja i to, HSFI i MSFI. Takav dvojni sustav praktično se primjenjuje i u zemljama članicama Europske unije s time da je prilično sužen krug onih poduzetnika ili kompanija koji primjenjuju MSFI–ove. Naime, obvezna primjena MSFI-ova u Europskoj uniji je određena za one kompanije koje kotiraju na burzama i koje moraju izrađivati konsolidirane godišnje financijske izvještaje (odredbe Uredbe 1606/2002) s time da svaka država članica može navedenu primjenu proširiti.

Prilikom određivanja tvrtki koje moraju u Republici Hrvatskoj primjenjivati MSFI-ove što je širi krug od onih u Europskoj uniji pozvalo se je na navedene odredbe spomenute Uredbe. Razlog za to je što naše velike tvrtke koje nisu listane na burzi, a od javnog su interesa kao što je to primjerice Hrvatska elektroprivreda primjenjuju MSFI-ove od početka njihove izrade te sukladno tome i godišnje financijske izvještaje a što je sve zahtjev banaka s kojima imaju poslovne odnose.

Aktivnosti Odbora u 2007. godini

Odbor je tijekom 2007. godine održao četrnaest sjednica. Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u prilogu I. ovog izvješća.

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Odluku o izradi Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja Odbor je donio 2. listopada 2006. godine, nakon obavljenih konzultacija s hrvatskim pregovaračima i preporukama Europske komisije.

Bitno je napomenuti da je Odluka o izradi nacionalnih standarda bila logična ali i izuzetno zahtjevna. Naime, izrada računovodstvenih standarda koji moraju biti temelj za novi računovodstveni sustav u Republici Hrvatskoj zahtijeva visokostručni sastav tima. Najveći problem u izradi bilo je vrijeme jer trebalo je za samo godinu dana obaviti cjelokupni posao.

Zbog toga Odbor je imenovao operativnu radnu grupu koja je obavila tehnički dio posla dok je Odbor na svojim sjednicama raspravljao o materijalima te donosio smjernice i odluke o daljnjem radu.

Članovi radne skupine za izradu HSFI bili su dr. Stjepan Tadijančević, Željko Faber, Marina Tonžetić, Ivana Delić, dr.Vladimir Lasić i mr.Ivan Ćevizović.
Nacrt prijedloga HSFI izradila je Radna grupa koju je imenovao Odbor, a temeljni principi prilikom izrade su bili:
- jednostavnost i razumljivost,
- temelj za izradu bili su MRS-ovi jer u nedostatku nacionalnih standarda oni su u Republici Hrvatskoj primjenjivani od 1993. godine,
- puna implementacija prve, četvrte i sedme direktive EU,
- brojevi standarda slijede povezanost s pozicijama financijskih izvještaja posebno bilance i računa dobiti i gubitka.

Treba naglasiti da navedeni standardi nisu izolirani sustav nego oni imaju poveznicu i s ostalim izvorima računovodstvene teorije i prakse ali samo u slučajevima kada poduzetnici koji moraju primjenjivati HSFI imaju transakcije za koje ne postoji odgovarajući HSFI. To se posebno naglašava u HSFI-3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške.

Također, treba staviti poseban naglasak na odredbe HSFI-1 Financijski izvještaji jer su one vezane na Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koju donosi ministar financija a za koju je prijedlog izradilo Odbor. Prilikom izrade navedenih godišnjih financijskih izvještaja morali su se također u cijelosti ispuniti zahtjevi iz četvrte direktive Europske unije koji određuju strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja.

Na dvadesetsedmoj sjednici Odbora, održanoj 3. prosinca 2007., Odbor je održao raspravu o Konačnom prijedlogu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, te je donio Odluku o davanju na javnu raspravu Konačnog prijedloga Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Nakon provedene javne rasprave Odbor je donio odluku o prihvaćanju.

Sudjelovanje u raspravi o izradi novog Zakona o računovodstvu

U nekoliko navrata Odbor je raspravljao o prijedlogu novog Zakona o računovodstvu koji je tijekom 2007. godine bio u izradi. Neke sugestije Odbora su prihvaćene međutim moramo konstatirati da neki prijedlozi nisu. To se posebno odnosi na odredbe o konsolidaciji koje prema stavovima Odbora su trebale biti uvažene, a nisu.

Prevođenje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

S obzirom da je jedan od zadaka Odbora i objavljivanje prijevoda MSFI s engleskog na hrvatski jezik te sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima, Odbor je na 21. sjednici održanoj 2. srpnja 2007., donio Odluku o prijevodu MSFI 6 te MSFI 7.

Izvršenje financijskog plana za 2007. godinu

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.

U slijedećoj tabeli prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2007. godinu.

 

Prihodi

 

Rashodi

 

Prihodi iz proračuna RH

650.000,00

Bruto naknade članovima Odbora za 2007. godinu     

369.468,80

Saldo fonda 31.

 

Naknade članovima stručne ksupine za izradu HSFI - bruto 1/2

150.000,00

   

Godišnja naknada za licencu za IFRS za 2007. godinu

34.616,75

   

Kreiranje internet stranice

24.398,78

   

Troškovi računovodstva

19.175,59

   

Trpškovi prijevoda direktiva i ugovora

37.037,37

   

Ostali troškovi ( troškovi platnog prometa- Fina,  Poštanska banka, troškovi izrade pečata, poštanski i administrativni troškovi )

10.892,87

Ukupno:

673.741,00

Ukupno:


645.590,16

 

Za financiranje aktivnosti Odbora u 2008. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu 650.000,00 kuna.

Planirane aktivnosti u 2008. godini

Kako bi materija računovodstva bila cjelovito uređena te nadalje usklađena s pravnom stečevinom Europske unije uvažavajući primjedbe Europske komisije za Poglavlje 6 - Pravo trgovačkih društava, Računovodstvo, Odbor je za 2008. godinu planirao provedbu slijedećih aktivnosti:

• donošenje, odobravanje i objavljivanje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
• objavljivanje prijevoda MSFI 6 te MSFI 7,
• aktivnosti u svezi prijevoda i tumačenja Međunarodnog financijskog izvještavanja (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), • izrada prijedloga strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja sukladno novom Zakonu o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07).


PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Ivica Smiljan

PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2007. GODINIUsvojeni dnevni red 15. sjednice Odbora od 15. siječnja 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Odbora,
3. Izvještaj voditelja stručne skupine za izradu standarda financijskog izvještavanja sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o računovodstvu o radu stručne skupine,
4. Izvještaj o radu Odbora u 2006. godini,
5. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Odbora za 2006. godinu,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 16. sjednice Odbora od 5. veljače 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 16. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Odbora,
3. Izvještaj voditelja stručne skupine za izradu standarda financijskog izvještavanja sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o računovodstvu o radu stručne skupine,
4. Prijedlog za imenovanje člana Odbora za praćenje razvoja računovodstvene i revizijske prakse u RH,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 17. sjednice Odbora od 5. ožujka 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 17. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora,
3. Izvještaj voditelja stručne skupine za izradu standarda financijskog izvještavanja sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o računovodstvu o radu stručne skupine,
4. Rasprava o nacrtu prijedloga obuhvata i sadržaja standarda financijskog izvještavanja iz 18. stavka 2. Zakona o računovodstvu,
5. Prijedlog za imenovanje člana Odbora za praćenje razvoja računovodstvene i revizijske prakse u RH,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 19. sjednice Odbora od 7. svibnja 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 19. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora,
3. Izvještaj voditelja stručne skupine za izradu standarda financijskog izvještavanja sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o računovodstvu o radu Radne skupine. Plan daljnjih aktivnosti u svezi usvajanja Hrvatskih računovodstvenih standarda,
4. Rasprava u svezi postupka izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 20. sjednice Odbora od 4. lipnja 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 20. sjednice Odbora,
2. Rasprava o Nacrtu prijedloga Hrvatskih računovodstvenih standarda,
3. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Odbora,
4. Razno

* * *

Usvojeni dnevni red 21. sjednice Odbora od 2. srpnja 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 21. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Hrvatskih računovodstvenih standarda,
4. Donošenje Odluke o prijevodu IFRS-a 6 i IFRS-a 7,
5. Informacija o Nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 22. sjednice Odbora od 27. kolovoza 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 22. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu,
4. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za 2006. godinu,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 23. sjednice Odbora od 3. rujna 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 23. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu – primjedbe Odbora
4. Rasprava o Nacrtu prijedloga Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI),
5. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za 2006. godinu,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 24. sjednice Odbora od 10. rujna 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 24. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu – primjedbe Odbora,
4. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za 2006. godinu,
5. Rasprava o Nacrtu prijedloga Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI),
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 26. sjednice Odbora od 6. studenog 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI),
4. Odluka o davanju na javnu raspravu Nacrta prijedloga Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 27. sjednice Odbora od 3. prosinca 2007.

1. Usvajanje dnevnog reda 27. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Odbora,
3. Rasprava o Konačnom prijedlogu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu:HSFI),
4. Odluka o davanju na javnu raspravu Konačnog prijedloga HSFI-ja,
5. Rasprava o Prijedlogu strukture i sadržaja financijskih izvještaja,
6. Rasprava o prijevodu teksta: Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC-a), 7. Razno.

* * *

NAPOMENA:
18. (sazvana za 2. travnja 2008.) i 25. (sazvana za 2. listopad 2008.) sjednica Odbora nisu održane budući da nije bio prisutan kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet članova Odbora, te o tome postoje Bilješke.