Izvješće o radu Odbora za 2006.

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAVANJA


IZVJEŠĆE O RADU ZA 2006. GODINU


Rujan 2007.

PRAVNI POLOŽAJ, ORGANIZACIJA I ZADACI

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: Odbor) osnovan je temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu, Narodne novine broj 146/05, (u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine. Prema odredbama članka 19. Zakona Odbor je stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva i revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim biti njegovim članom. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine imenovala članove Odbora. Članovi Odbora su: Ivica Mladineo, Ivica Smiljan, Stjepan Tadijančević, Ante Samodol, Vlado Brkanić, Danimir Gulin, Lajoš Žager, Božidar Andrija Lukša i Mijo Jozić.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora. Informacije o radu Odbora dostupne su javnosti na web stranici www.osfi.hr.

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor donosi Pravilnik o načinu rada, a potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske. Pravilnik sadrži odredbe o ciljevima, načinu rada, donošenju odluka, financiranju, naknadama, prevođenju, usklađenju i tumačenju standarda financijskog izvještavanja. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:
a) praćenje razvoja računovodstvene struke u Republici Hrvatskoj
b) praćenje i objašnjavanje primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI) u Republici Hrvatskoj i usklađivanje računovodstvenog sustava Republike Hrvatske s MSFI
c) zauzimanje stavova glede MSFI ako isti nisu dostatni ili konkretni kako bi financijski izvještaji poduzetnika iz Republike Hrvatske bili prihvatljivi na međunarodnim tržištima kapitala
d) udruživanje u svjetska i europska računovodstvena udruženja i povezivanje s takvim udruženjima pojedinih zemalja
e) oblikovanje stavova i provođenje postupaka radi unapređivanja MSFI na svjetskoj razini.
f) unapređivanje i međusobno usklađivanje računovodstvenih načela, pravila i postupaka koji se odnose na financijske izvještaje
g) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima
h) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenoga sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja

Tijekom djelovanja Odbora Republika Hrvatska je započela proces usuglašavanja računovodstvene teorije i prakse s pravnom stečevinom Europske unije u okviru poglavlja 6. Pravo trgovačkih društava. Odbor je aktivno sudjelovao u navedenim aktivnostima.

Pravna stečevina Europske unije koja se odnosi na računovodstvo sadržana je u slijedećim aktima:

1) Četvrta direktiva Vijeća od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki (g) Ugovora o godišnjim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava (78/660/EEZ). Izmjene i dopune četvrte direktive sadržane su u slijedećim aktima:
• Direktiva 2006/46/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. godine koja mijenja Direktivu vijeća 78/660/EEC o godišnjim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava
• Direktiva 2001/65/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 78/660/EEC, 83/349/EEC i 86/635/EEC u pogledu pravila vrednovanja za godišnja financijska i konsolidirana izvješća određenih vrsta trgovačkih društava kao i banaka i drugih financijskih institucija
• Direktiva 2003/51/EZ europskoga parlamenta i vijeća od 18. lipnja 2003. kojom se donose izmjene i dopune direktive 78/660/EEZ, 86/635/EEZ i 91/674/EEZ o godišnjim i konsolidiranim računima određenih vrsta trgovačkih društava, banaka i drugih financijskih institucija te osiguravajućih poduzeća


2) Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983 o konsolidiranim financijskim izvještajima

3) Uredba broj 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. godine o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda

Zakonom je propisano da se u Republici Hrvatskoj primjenjuju MSFI koji se objavljuju u Narodnim novinama.

MSFI se primjenjuju za sljedeće obveznike primjene Zakona:
• velike (prema klasifikaciji koja je navedena u Zakonu)
• obveznike čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzama ili se spremaju za uvrštenje u burzovnu kotaciju u Republici Hrvatskoj na službenim tržištima te na kotaciji za javna dionička društva sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Nadalje je propisano da ostali obveznici dakle svi osim naprijed navedenih, a to su mali i srednji prema klasifikaciji u Zakonu, mogu odabrati primjenu MSFI u cijelosti ili standarde financijskog izvještavanja koje donosi Odbor odnosno Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: HSFI).

Odbor je ovlašten odobravati primjenu, prevoditi i objavljivati MSFI u Republici Hrvatskoj. Prijevode MSFI na hrvatski jezik Odbor može povjeriti trećim osobama koje imaju pravo prijevoda od Međunarodnog odbora za standarde financijskog izvještavanja. Za odobravanje prijevoda Odbor može naplatiti naknadu. Odbor je ovlašten donositi standarde financijskog izvještavanja za potrebe obveznika koji ne primjenjuju MSFI odnosno ovlašten je donjeti HSFI. Oblik i sadržaj financijskih izvještaja donosi Odbor u skladu s MSFI.


AKTIVNOSTI ODBORA U 2006. GODINI

Odbor je tijekom 2006. godine održao 14. sjednica. Dana 23. veljače 2006. održana je prva sjednica Odbora. Na sjednici su izbrani Predsjednik Odbora Ivica Smiljan, Zamjenik Predsjednika Odbora Ivica Mladineo i Tajnik Odbora Mijo Jozić. Nadalje je usvojen predloženi Pravilnik o načinu radu Odbora čime je postignut pravni temelj za funkcioniranje Odbora. Vlada Republika Hrvatske je dana 5. svibnja 2006. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada Odbora. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 52/06.

Odbor je nakon održavanja konstituirajuće sjednice razmotrio hitne aktivnosti koje treba provesti kako bi se u praksi omogućila implemantacija odredbi Zakona. Temeljem navedenog Odbor je utvrdio otvorena pitanja i definirao prioritetne aktivnosti u svezi primjene Zakona o računovodstvu kako slijedi:

• pokretanje postupka odobravanja, prijevoda i objave MSFI sukladno odredbama Zakona

• pokretanje postupka donošenja standarda financijskog izvještavanja za obveznike primjene Zakona koji ne primjenjuju MSFI (odredba članka 18. savak 2. Zakona)

• donošenje Odluke o obliku i sadržaju financijskih izvještaja sukladno odredbama Zakona
Na sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine Odbor je donio Odluku o odobravanju prijevoda i primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Ovom Odlukom odobrava se prijevod i primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja objavljenih u izdanju:
„Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) 2004. uključujući Međunarodne standarde (MRS) i Objašnjenja s 31. ožujka 2004. (prijevod s engleskog jezika), Nakladnik: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
Godina naklade: 2005“.
Ova Odluka donesena je zbog hitnosti postupka kao jedino moguće riješenje budući da Odbor nije posjedovao pravo za prijevod i objavljivanje MSFI na teritoriju Republike Hrvatske te da je poslovna godine u kojoj se primjenjuje Zakon započela 01. siječnja 2006.
Nadalje, budući da Odbor nije imao pravo objavljivanja MSFI na području Republike Hrvatske zatražio je isto od Fondacije Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (izvorno: The International Accounting Standards Committee Foundation), neprofitna organizacija utemeljena u Saveznoj Državi Delaware, SAD, sa sjedištem na adresi 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, Velika Britanija (u daljnjem tekstu: IASCF). Temeljem navedenog zahtjeva dana 1. prosinca 2006. potpisan je Ugovor o odricanju od autorskih prava na ograničenim teritorijima između Odbora i Fondacije IASCF.
Nakon stjecanja navedenog prava Odbor je donio na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine Odluku o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. MSFI objavljeni su u Narodnim novinama broj 140/06.
S obzirom da je Odbor pokrenuo postupak izrade Hrvatskih sandarda financijskog izvještavanja (HSFI) koji nisu mogli objektivno biti izrađeni u 2006. godini Odbor je donio na sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine Odluku o privremenoj primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda i primjeni Službenih stajališta Stalnog odbora za objašnjenje Međunarodnih računovodstvenih standarda. Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama broj 61/06.
Odbor je nadalje na sjednici održanoj 6. studenoga 2006. donio i Odluku o obliku i sadržaju financijskih izvještaja.

Dana 2. listopada 2006. godine nakon obavljenih konzultacija s hrvatskim pregovaračima i preporukama Europske komisije Odbor je donio Odluku o izradi standarda financijskog izvještavanja sukladno članku 18. stavku 2. Zakona (HSFI), te imenovao članove stručne skupine za izradu tih standarda. Za članove stručne skupine za izradu HSFI imenovani su: Stjepan Tadijančevič, Željko Faber, Marina Tonžetić, Ivana Delić, Vladimir Lasić i Ivan Ćevizović.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ODBORA ZA 2006. GODINU

Sukladno Zakonu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.

U slijedećoj tabeli prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2006. godinu.

 

PRIHODI

 

 

RASHODI

 

 

Prihodi iz proračuna RH

 

 

600.000,00

 

 

Bruto naknade članovima Odbora za 2006. godinu

 

 

336.869,50

 

 

 

 

 

 

Naknada članovima stručne skupine za izradu HRS-a –   bruto 1/2

 

 

150.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnja naknada za licencu za IFRS za 2007. godinu

 

 

38.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Projector i prijenosno računalo

 

 

19.953,12

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreiranje internet stranice

 

 

24.398,78

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi računovodstva

 

 

15.180,00

 

 

 

 

 

 

Troškovi prijevoda direktiva i ugovora

 

 

7.869,51

 

 

 

 

 

 

Ostali troškovi ( troškovi platnog prometa- Fina,  Poštanska banka, troškovi izrade pečata, poštanski i administratvni troškovi )

 

 

7.729,09

 

 

UKUPNO

 

 

600.000,00

 

 

UKUPNO

 

 

600.000,00

 

 Za financiranje aktivnosti Odbora u 2007. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu 650.000,00 kuna.


PLANIRANE AKTIVNOSTI ODBORA U 2007. GODINI

Kako bi materija računovodstva bila cjelovito uređena te nadalje usklađena s pravnom stečevinom Europske unije uvažavajući primjedbe Europske komisije koje je ista dala na bilateralnom i multilateralnom screeningu održanim 2006. godine za poglavlje 6. Pravo trgovačkih društava, Računovodstvo, Odbor je za 2007. godinu planirao provedbu slijedećih aktivnosti:
• donošenje, odobravanje i objavljivanje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
• sudjelovanje u izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu sukladno primjedbama Europske komisije
• aktivnosti u svezi prijevoda, odobravanja i objavljivanja novih MSFI-ja (MSFI 6, MSFI 7)