Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2010. godinu.

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2010. GODINU

ožujak 2011.

 

Pravni položaj, organizacija i zadaci

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) tijekom 2010. godine obavljao je poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Odbor je osnovan temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05), koji je bio na snazi od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine.

Prema odredbama članka 14. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, 109/07; dalje u tekstu: Zakon) Odbor je stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva ili revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine Rješenje o imenovanju članova Odbora koje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 41/08 (dr.sc. Vlado Brkanić, Željko Faber, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Damir Kaufman, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, Ivica Smiljan, prof.dr.sc. Stjepan Tadijančević i prof dr.sc. Lajoš Žager).

13. svibnja 2008. održana je konstituirajuća sjednica Odbora za standarde financijskog izvještavanja sazvana temeljem članka 14. Zakona i Rješenja o imenovanju članova Odbora. Na sjednici je izabran predsjednik Odbora Ivica Smiljan i zamjenik predsjednika mr. sc. Ivica Mladineo, koji je državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave. Poslove tajnice Odbora u 2010. godini obavljale su Branka Augustinović i Martina Kostantinov.

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor je donio Pravilnik o načinu rada na koji je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost (Narodne novine, broj 114/08). Pravilnik sadrži odredbe o ciljevima, pravima i dužnostima članova, načinu rada, poslovima, sjedištu, financiranju i javnosti rada. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:

a) analiza i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja,

b) donošenje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: HSFI),

c) donošenje tumačenja HSFI,

d) priprema za objavu i objavljivanje HSFI,

e) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,

f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja,

g) predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija,

h) obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu.

Aktivnosti Odbora u 2010. godini

Odbor je tijekom 2010. godine održao ukupno 10 sjednica. Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovog izvješća.

Prevođenje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

Odbor je u 2010. godini nastavio kontinuirano pratiti i prevoditi izmjene MSFI, te je postignuta ažurnost s Europskom unijom.

11. siječnja 2010. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama MSFI objavljena u Narodnim novinama, broj 18/10. Izmijenjen je MSFI 1 - Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, MSFI 4 – Ugovori o osiguranju, MSFI 7 – Financijski instrumenti: Objavljivanje, MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje i IFRIC Tumačenje 9 – Ponovna procjena ugrađenih derivativa (usklađivanje s Uredbama Komisije broj 1136/2009, 1165/2009 i 1171/2009 kojima se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) broj 1126/2008 kojom se usvajaju određeni međunarodni računovodstveni standardi u skladu s Uredbom (EZ-a) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća).

Odbor je na sjednici održanoj 1. veljače 2010. zbog usklađivanja s Uredbom Komisije broj 1293/2009 donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI (Narodne novine, broj 27/10), vezano uz MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje.

Nadalje, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. Odbor donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI (Narodne novine, broj 65/10) zbog usklađivanja s Uredbama Komisije broj 243/2010 i 244/2010 kojima su izmijenjeni:

- MSFI 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama,

- MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja,

- MSFI 8 – Poslovni segmenti,

- MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja,

- MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima,

- MRS 17 – Najmovi,

- MRS 36 – Umanjenje imovine,

- MRS 38 – Nematerijalna imovina,

- MRS 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje i

- IFRIC Tumačenje 9 - Ponovna procjena ugrađenih derivativa.

Odbor je na sjednici održanoj 6. listopada 2010. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI (Narodne novine, broj 120/10) kojom su izmijenjeni MSFI 1, MSFI 7, MSFI 8, MRS 24 – Objavljivanje povezanih osoba i IFRIC Tumačenje 14 – MRS 19 – limiti povezani s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija. Izmjene su bile potrebne zbog usklađivanja s Uredbama Komisije broj 550/2010, 574/2010, 632/2010 i 633/2010.

Odluke Odbora daju se u Prilogu II. ovog Izvješća.

Tijekom 2010. raspravljalo se o kontinuiranom ažuriranju prevedene konsolidirane verzije MSFI (Narodne novine, broj 136/09) i objavljivanju na Internet stranici Odbora zbog čestih dodatnih izmjena MSFI. Slijedom navedenog, na sjednice Odbora pozivan je predstavnik društva zaduženog za održavanje Internet stranice Odbora (Utilis d.o.o.).

Prevođenje Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja

Na sjednici održanoj 11. siječnja 2010. Odbor je donio Odluku o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 17 - Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima i 18 - Prijenos imovine s kupaca (Narodne novine, broj 18/2010) zbog usklađivanja s Uredbama Komisije broj 1142/2009 i 1164/2009.

Odbor je na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16 (Narodne novine, broj 65/10). Izmijenjeno je IFRIC Tumačenje 16 - Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje zbog usklađivanja s Uredbom Komisije broj 243/2010.

Tijekom 2010. Odbor je nastavio prevoditi i novo objavljena Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja, te je prevedeno Tumačenje Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 19 (IFRIC 19) - Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima, koje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 120/10 (usklađivanje s Uredbom Komisije broj 662/2010).

Izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

S obzirom na to kako je izmijenjen Međunarodni računovodstveni standard 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja, javila se potreba određivanja nove strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja.

Željko Faber, voditelj radne skupine za izradu Nacrta prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Pravilnik) imenovane od strane Odbora 19. lipnja 2009., dostavio je Odboru Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika, te je Odbor o predmetnom Nacrtu raspravljao na svojim sjednicama tijekom 2010. godine.

Nakon provedene rasprave te uz određene preinake, na dvadeset trećoj sjednici Odbora održanoj 6. listopada 2010. godine, usvojen je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika te je 4. studenoga 2010. upućen Ministarstvu financija na daljnje postupanje.

Odbor je predložio uvođenje novog Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji nije definiran odredbama članka 15. stavka 3. Zakona. Navedeni novi Izvještaj koristiti će samo poduzetnici koji su definirani člankom 13. stavkom 2. Zakona, a to su iznimno oni koji primjenjuju MSFI. Nadalje, Odbor je predložio da obveznici primjene MSFI ne sastavljaju Izvještaj o promjenama kapitala u standardnom obliku, a za obveznike primjene HSFI predložen je minimalni sadržaj ovog Izvještaja.

Na temelju predloženog, ministar financija donio je 12. studenoga 2010. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 130/10.

Sjednicama Odbora u 2010. prisustvovao je i Dragutin Kovačić, voditelj Centra za registre u Financijskoj agenciji koji je sudjelovao u raspravama vezano uz strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja te je izvještavao Odbor o broju zaprimljenih izvještaja za potrebe javne objave i statističke i druge potrebe.

Rasprava o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

Odbor je na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 8. studenoga 2010. raspravljao o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja. Na temelju zaključka sa sjednice, 19. studenoga 2010. zatraženo je očitovanje Hrvatske narodne banke (HNB), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Porezne uprave vezano uz službeno objavljivanje predmetnog Okvira u Narodnim novinama.

HNB dostavila je očitovanje 3. prosinca 2010. kojim podržava objavljivanje jer smatra kako će isto olakšati primjenu MSFi-jeva svih obveznika primjene, a među kojima se nalaze institucije koje su u obvezi dostavljanja različitih izvješća prema HNB-u.

Međunarodna suradnja

Europska komisija provela je javne konzultacije vezane uz MSFI za male i srednje poduzetnike u razdoblju od 11. studenoga 2009. do 12. ožujka 2010. Nastavno na navedeno, Odbor je na sjednici održanoj u siječnju 2010. raspravljao o istome te je predloženo da se uputi dopis prof.dr.sc. Katarini Žager s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc Josipi Mrši s Ekonomskog fakulteta u Rijeci i mag. Tamari Crikveni iz RRiF-a kojim je zatraženo njihovo očitovanje na predloženu tematiku. Odbor je prihvatio očitovanje prof.dr.sc. Katarine Žager koje je dostavljeno Europskoj komisiji.

Odbor je sudjelovao na sastancima EU Odbora za računovodstvenu regulativu („Accounting Regulatory Committee“) održanim u ožujku i svibnju 2010. u Bruxellesu sa svrhom praćenja procesa izmjene Četvrte Direktive Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. (3) (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima određenih vrsta društava i Sedme Direktive Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. (3) (g) Ugovora o konsolidiranim izvještajima, te izmjena u procesu financijskog izvještavanja za mikro subjekte, male i srednje poduzetnike. Odbor je, slijedom navedenog, raspravljao o dokumentu pripremljenom za EU Odbor za računovodstvenu regulativu („Discussion paper for the Accounting Regulatory Committee on the revision of the accounting directives (4th and 7th Company Law Directives)“).

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine iz Mostara, uputio je Odboru molbu za uspostavljanje suradnje oko prijevoda i objave MSFI. Na devetnaestoj sjednici Odbora održanoj 14. travnja 2010. raspravljalo se o upućenoj molbi. Prisustvovao je i predstavnik Saveza, Augustin Mišić. Na temelju zaključka s održane sjednice Odbor je 26. travnja 2010. uputio pismo Savezu kojim je dostavljen prijevod MSFI uz napomenu kako se MSFI u Republici Hrvatskoj prevode i objavljuju u Narodnim novinama na temelju Ugovora sklopljenog s Zakladom Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde iz Londona („The International Accounting Standards Committee Foundation“).

REPARIS program Svjetske banke

REPARIS program Svjetske banke („Road to Europe – Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening“) je program namijenjen za države Jugoistočne Europe, a cilj mu je motivirati i pružiti podršku za provođenje aktivnosti vezanih uz nacionalnu reformu financijskog izvještavanja.

Članovi Odbora sudjelovali su u 2010. godini na video konferenciji, održanoj 10. veljače 2010. te radionicama Svjetske banke održanim 27. i 28. svibnja 2010. u Kišinjevu (Moldovi) i 13. i 14. rujna 2010. u Beču (Austriji).

Izvršenje financijskog plana za 2010. godinu

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.

U slijedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2010. godinu.

 

PRIHODI 

RASHODI  

Prihodi iz proračuna RH

550.000,00

Bruto naknade članovima Odbora za 2010. godinu

327.660, 24

Prihodi od kamata

482,95

Članarina IASCF

29.543,94

 

 

Održavanje Internet stranice

7.380,00

 

 

Troškovi računovodstva i tajništva

66.749,45

 

 

Troškovi prijevoda računovodstvenih standarda i ostalih dokumenata

13.762,31

 

 

Troškovi službenog puta

15.864,87

 

 

Ostali troškovi (troškovi platnog prometa - Hrvatska poštanska banka i Narodne novine)

3.256,18

UKUPNO:

550.482,95

UKUPNO:

464.216,99

Višak prihoda 31.12.2010.

86.265,96

   

 

Višak od 86.265,96 kn vraćen je u proračun 23. veljače 2011.

Za financiranje aktivnosti Odbora u 2011. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.

Planirane aktivnosti u 2011. godini

Odbor je za 2011. godinu planirao provedbu slijedećih aktivnosti:

• Rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu,

• Rasprava o potencijalnim izmjenama HSFI,

• Daljnje aktivnosti u svezi prijevoda i objave MSFI,

• Praćenje novosti iz Europske unije, posebno vezano uz izmjene 4. i 7. Direktive EU i MSFI za male i srednje poduzetnike (IFRS for SMEs),

• Praćenje rada EU Odbora za računovodstvenu regulativu,

• Međunarodna suradnja.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Ivica Smiljan

 

PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2010. GODINI

Usvojeni dnevni red 17. sjednice Odbora od 11. siječnja 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 17. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Odbora, održane 7. prosinca 2009. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te Odluke o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 17 i 18,
4. Informacija s održanog sastanka radne skupine za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (izvjestitelj: Željko Faber),
5. Rasprava o kontinuiranom ažuriranju prevedene konsolidirane verzije MSFI (NN 136/09) i objavljivanju na Internet stranici Odbora,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 18. sjednice Odbora od 1. veljače 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 18. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Odbora, održane 11. prosinca 2010. godine,
3. Rasprava o Prijedlogu izvješća o radu Odbora za 2009. godinu,
4. Rasprava o prijevodu MRS-a 32 „Financijski instrumenti: prezentiranje“,
5. Informacija s održanog sastanka radne skupine za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (izvjestitelj: Željko Faber) - informacija o zaprimljenom upitu Hrvatskih šuma,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 19. sjednice Odbora od 14. travnja 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 19. sjednice Odbora,
2. Zamjena tajnice Branke Augustinović zbog odlaska na porodiljni dopust,
3. Uspostavljanje suradnje s predstavnicima Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH oko prijevoda i objave Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
4. Prezentacija nove Internet stranice Odbora,
5. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Odbora, održane 1. veljače 2010. godine,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 20. sjednice Odbora od 10. svibnja 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 20. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Odbora, održane 14. travnja 2010. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15,16,
4. Izvještaj sa sastanka Odbora za regulaciju računovodstva (Accounting Regulatory Committee) održanog 3. svibnja 2010. u Bruxellesu,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 21. sjednice Odbora od 5. srpnja 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 21. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Odbora, održane 10. svibnja 2010. godine,
3. Rasprava o dokumentu za Odbor za regulaciju računovodstva o reviziji računovodstvenih direktiva (Četvrta i Sedma Direktiva o pravu trgovačkih društava),
4. Informacija o ponudi za redizajn Internet stranice Odbora,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 22. sjednice Odbora od 6. rujna 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 22. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Odbora, održane 5. srpnja 2010. godine,
3. Informacija o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
4. Rasprava o prijevodima Uredbi Europske komisije objavljenih u Službenom glasilu Europske unije (Official Journalu), a vezanih uz MSFI 1, MSFI 7, MSFI 8, MRS 24, IFRIC Tumačenja 14 i 19 (dogovor oko objava istih u Narodnim Novinama),
5. Rasprava o zaprimljenom upitu vezano uz tumačenje HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 3. izvanredne sjednice Odbora od 15. rujna 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 3. izvanredne sjednice Odbora,
2. Rasprava i donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. * * * Usvojeni dnevni red 23. sjednice Odbora od 6. listopada 2010. 1. Usvajanje dnevnog reda 23. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Odbora, održane 6. rujna 2010. godine, te Zapisnika s 3. izvanredne sjednice Odbora, održane 15. rujna 2010.,
3. Rasprava i donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
4. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Odluke o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 19,
5. Uspostavljanje suradnje s Institutom računovođa i revizora Crne Gore,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 24. sjednice Odbora od 8. studenoga 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 24. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Odbora, održane 6. listopada 2010. godine,
3. Rasprava o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja,
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 25. sjednice Odbora od 9. prosinca 2010.

1. Usvajanje dnevnog reda 25. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Odbora, održane 8. studenoga 2010. godine,
3. Informacija vezana uz Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja,
4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju financijskog plana za 2011. godinu,
5. Prijedlog ispravka Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
6. Razno.

* * *

NAPOMENA: Devetnaesta sjednica Odbora, sazvana za 1. ožujak 2010., dvadeset prva, sazvana za 7. lipnja 2010. i dvadeset treća sazvana za 4. listopada 2010., nisu održane budući da nije bio prisutan kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet članova Odbora, te su o tome sastavljene Bilješke.

PRILOG II

 

Odluke OSFI RH

NN

Kratice standarda

Odluke EU

Odluke IASB

Primjena od 01.01.2010.

 

 

Primjena

Uredba EK broj

Primjena

Konsolidirani tekst MSFI/IFRS – koji je objavljen u EU

136/2009

 

Da

1126/2008

 

 Odluke Odbora u 2010. godini:

 

 

 

 

 

 1. Tumačenje 15. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Ugovori o izgradnji nekretnina

 8/2010

 IFRIC 15

 Da

 636/2009

 Da

 2. Tumačenje 16. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje

 8/2010

 IFRIC 16

 Da

 460/2009

 Da

 3. Međunarodni računovodstveni standard 27 – Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji, mijenja se

 8/2010

 MRS 27

 Da

 494/2009

 Da

 4. Međunarodni računovodstveni standard 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, mijenja se

 8/2010

 MRS 39

 Da

 824/2009

 Da

 5. U Međunarodnom računovodstvenom standardu 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, dodaju se točke

 8/2010

 MRS 39

 Da

 839/2009

 Da

 6. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 3 – Poslovna spajanja, mijenja se

 8/2010

 MSFI 3

 Da

 495/2009

 Da

 7. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7 – Financijski instrumenti: Objavljivanje, mijenja se

 8/2010

 MSFI 7

 Da

 824/2009

 Da

 8. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, mijenja se

 8/2010

 MSFI 1

 Da

 1136/2009

 Da

 9. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 4 – Ugovori o osiguranju, točka 39.d), mijenja se

 8/2010

 MSFI 4

 Da

 1165/2009

 Da

 10. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje, mijenja se

 8/2010

 MSFI 7

 Da

 1165/2009

 Da

 11. U Tumačenju 9. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Ponovna procjena ugrađenih derivata, mijenja se

 8/2010

 IFRIC 9

 Da

 1171/2009

 Da

 12. Međunarodni računovodstveni standard 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, mijenja se

 8/2010

 MRS 39

 Da

 1171/2009

 Da

 13. Tumačenje 17. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja - Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima

 8/2010

 IFRIC 17

 Da

 1142/2009

 Da

 14. Tumačenje 18. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Prijenos imovine s kupaca

 8/2010

 IFRIC 18

 Da

 1164/2009

 Da

 15. Međunarodni računovodstveni standard 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje, mijenja se

 27/2010

 MRS 32

 Da

 1293/2009

 Da

 16. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama, mijenja se

 65/2010

 MSFI 2

 Da

 244/2010

 Da

 17. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, dodaju se točke

 65/2010

 MSFI 5

 Da

 243/2010

 Da

 18. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8 - Poslovni segmenti, mijenja se

 65/2010

 MSFI 8

 Da

 243/2010

 Da

 19. Međunarodni računovodstveni standard 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja, mijenja se

 65/2010

 MRS 1

 Da

 243/2010

 Da

 20. Međunarodni računovodstveni standard 7 – Izvještaj o novčanim tokovima, mijenja se

 65/2010

 MRS 7

 Da

 243/2010

 Da

 21. Međunarodni računovodstveni standard 17 – Najmovi, brišu se i dodaju se točke

 65/2010

 MRS 17

 Da

 243/2010

 Da

 22. Međunarodni računovodstveni standard 36 – Umanjenje imovine, mijenja se

 65/2010

 MRS 36

 Da

 243/2010

 Da

 23. Međunarodni računovodstveni standard 38 – Nematerijalna imovina, mijenja se

 65/2010

 MRS 38

 Da

 243/2010

 Da

 24. Međunarodni računovodstveni standard 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, mijenja se

 65/2010

 MRS 39

 Da

 243/2010

 Da

 25. IFRIC Tumačenje 9 – Ponovna procjena ugrađenih derivativa, mijenja se

 65/2010

 IFRIC 9

 Da

 243/2010

 Da

 26. Tumačenje Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje mijenja se

 65/2010

 IFRIC 16

 Da

 243/2010

 Da

 Primjena od 01.01.2011.

 27. Objavljuje se Tumačenje 19 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima.

 120/2010

 IFRIC 19

 Da

 662/2010

 Da

 28. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, dodaju se podnaslov i točke

 120/2010

 MSFI 1

 Da

 550/2010

 Da

 29. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje, mijenja se

 120/2010

 MSFI 7

 Da

 574/2010

 Da

 30. Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8 – Poslovni segmenti, mijenja se

 120/2010

 MSFI 8

  Da

 632/2010

 Da

 31. Međunarodni računovodstveni standard 24 – Objavljivanje povezanih osoba, mijenja se

 120/2010

 MRS 24

 Da

 632/2010

 Da

 32. IFRIC Tumačenje 14 – MRS 19 – limiti povezani s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija, mijenjaju se točke

 120/2010

 IFRIC 14

 Da

 632/2010

 Da