Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2009. godinu.

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2009. GODINU

veljača 2010.


UMJESTO PREDGOVORA

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) tijekom 2009. godine obavljao je poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/2007) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine.

PRAVNI POLOŽAJ, ORGANIZACIJA I ZADACI

Odbor je osnovan temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/2005), koji je bio na snazi od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine.
Prema odredbama članka 14. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, 109/2007; dalje u tekstu: Zakon) Odbor je stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva ili revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine (Narodne novine, broj 41/2008) donijela Rješenje o imenovanju novih članova Odbora (dr.sc. Vlado Brkanić, Željko Faber, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Damir Kaufman, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, Ivica Smiljan, prof.dr.sc. Stjepan Tadijančević i prof dr.sc. Lajoš Žager).

13. svibnja 2008. održana je konstituirajuća sjednica Odbora za standarde financijskog izvještavanja sazvana temeljem članka 14. Zakona i Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju članova Odbora. Na sjednici je izabran predsjednik Odbora Ivica Smiljan i zamjenik predsjednika Ivica Mladineo, koji je državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave. Poslove tajnice Odbora obavlja Branka Augustinović.

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor donosi Pravilnik o načinu rada, a suglasnost na Pravilnik daje Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 114/2008). Pravilnik sadrži odredbe o ciljevima, pravima i dužnostima članova, načinu rada, poslovima, sjedištu, financiranju i javnosti rada. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.
Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:
a) analiza i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja,
b) donošenje HSFI,
c) donošenje tumačenja HSFI,
d) priprema za objavu i objavljivanje HSFI,
e) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja,
g) predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija,
h) obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu.

AKTIVNOSTI ODBORA U 2009. GODINI
Odbor je tijekom 2009. godine održao ukupno deset sjednica. Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovog Izvješća.

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI)

Na sjednici Odbora održanoj 8. prosinca 2008., donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju HSFI (Narodne novine, broj 4/2009), a razlozi za izmjenu su objavljene Odluke o izmjenama i dopunama MSFI te Odluke o izmjenama i dopunama MSFI 6 i 7 (Narodne novine, broj 130/2008 i 137/2008).


Prevođenje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

Odbor je na sjednici održanoj 12. siječnja 2009. godine donio Odluku o objavljivanju MSFI 8 – Poslovni segmenti s čijom primjenom Europska unija započinje 1. siječnja 2009. (Narodne novine, broj 29/2009).

Na sjednici Odbora održanoj 5. listopada 2009. donijeta je Odluka o objavljivanju MSFI, te je Odluka sa MSFI-jevima koji su činili njen sastavno dio objavljena u Narodnim novinama, broj 136/09. Riječ je o usklađivanju s konsolidiranom verzijom svih računovodstvenih standarda objavljenoj u Službenom glasilu Europske unije od 29. studenoga 2008. godine (Official Journal of the EU L 320) koja je propisana Uredbom Europske komisije (EC) broj 1126/2008 od 3. studenoga 2008, te novo objavljenim Uredbama Europske komisije u 2009. godini vezanim uz računovodstvene standarde.

Odbor je na sjednici održanoj 7. prosinca 2009. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI, prvenstveno zbog novih Uredbi koje je Europska komisija usvojila u međuvremenu, a vezani su uz računovodstvene standarde. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 8/2010.

Prevođenje Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC)

Odbor je u 2009. godini nastavio prevoditi i novo objavljena Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja, te su tako prevedena sljedeća:
- IFRIC Tumačenje 12 – Sporazumi o koncesijama za usluge,
- IFRIC Tumačenje 13 – Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca,
- IFRIC Tumačenje 14 – MRS 19 - limiti povezani s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija,
- IFRIC Tumačenje 15 – Ugovori o izgradnji nekretnina,
- IFRIC Tumačenje 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje,
- IFRIC Tumačenje 17 – Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima,
- IFRIC Tumačenje 18 – Prijenos imovine s kupaca.

IFRIC Tumačenja 12, 13 i 14 objavljena su Narodnim novinama broj 136/2009, zajedno s konsolidiranom verzijom svih računovodstvenih standarda. Odbor je na sjednici održanoj 7. prosinca 2009. donio Odluku o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15,16 (Narodne novine, broj 8/2010).


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Sukladno Direktivi 2006/43/EC o zakonom propisanoj reviziji godišnjih i konsolidiranih izvještaja, usvojenoj 17. svibnja 2006. od strane Europskog parlamenta i Vijeća EU. ukazala se obveza u bilješkama uz financijske izvještaje objaviti i: ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih. Odbor za standarde financijskog izvještavanja izradio je nacrt izmjena te kao takav predložio ministru financija.

Na temelju predloženog nacrta, ministar financija donio je 19. siječnja 2009. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 12/2009.

Nadalje, obzirom na promjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja, javila se potreba za imenovanjem radne skupine koja bi bila zadužena za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. 19. lipnja Odbor je donio Odluku kojom je imenovano 8 članova radne skupine (voditeljem radne skupine imenovan je Željko Faber, a u radnoj skupini su pored nekih članova Odbora i predstavnik HANFE, HNB-a, FINE, Ministarstva financija, Porezne uprave i Ekonomskog fakulteta Zagreb). U izvještajnom razdoblju održan je inicijalni sastanak radne skupine.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Odbor je sudjelovao i raspravljao o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima na svojim sjednicama. Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Odbora službeno očitovanje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Odbor je 17. rujna 2009. dostavio očitovanje na prijedlog Zakona, te je načelno dao primjedbe vezane uz članak 250.a gdje Odbor smatra potrebnim uskladiti naziv „godišnje izvješće o stanju društva“ s nazivom koji je naveden u Zakonu o računovodstvu članku 18. „godišnje izvješće“, zatim primjedbu na članak 300.d stavak 2. zadnju rečenicu „Nakon što uprava i nadzorni odbor odnosno izvršni direktor i upravni odbori utvrde godišnja izvješća dužni su ih bez odgađanja predati u sudski registar radi upisa, predaje i objave tog upisa.“, Odbor je predložio uskladiti s odredbama članka 20. Zakona o računovodstvu, nadalje prijedlog Odbora bio je zamijeniti naziv „financijsko izvješće“ s nazivom „financijski izvještaj“ što isto vrijedi i za naziv „konsolidirano izvješće“. Stav Odbora bio je i da trenutno nije potrebno mijenjati naziv „Bilanca“ u naziv „Izvještaj o financijskom položaju“.

Međunarodna suradnja

Na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja Kosova u prosincu 2009. održan je sastanak predstavnika dvaju Odbora, na kojem se raspravljalo o uspostavljaju buduće suradnje. Predložena je izrada nacrta Sporazuma o suradnji hrvatskog Odbora za standarde financijskog izvještavanja i kosovarskog Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine iz Mostara, uputio je Odboru molbu za uspostavljanje suradnje oko prijevoda i objave MSFI-jeva. Tijekom 2010. planira se organizirati sastanak u Zagrebu na kojem bi se dogovorili detalji suradnje.

REPARIS program Svjetske banke

REPARIS program Svjetske banke („Road to Europe – Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening“) je program namijenjen za države Jugoistočne Europe, a cilj mu je motivirati i pružiti podršku za provođenje aktivnosti vezanih uz nacionalnu reformu financijskog izvještavanja.
5. i 6. studenoga 2009. u Dubrovniku održana je treća REPARIS radionica za rukovodeće službenike, u organizaciji Svjetske banke uz suradnju Ministarstva financija, Uprave za financijski sustav, s temom “Iskustvo Republike Hrvatske u provođenju reforme u području financijskog izvještavanja“, na kojoj je u ime Odbora, prezentaciju održao predsjednik Odbora, Ivica Smiljan.

30. studenoga i 1. prosinca 2009. u Austriji, u Beču, održana je radionica organizirana sa svrhom razumijevanja pitanja koje je potrebno riješiti prilikom izgradnje temelja za razvoj financijskog izvještavanja, revizije i nadzora.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2009. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda.

U slijedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2009. godinu.  

PRIHODI 

RASHODI 

Prihodi iz proračuna RH

600.000,00 

Bruto naknade članovima Odbora za 2009. godinu

338.830,44 

Prihodi od kamata

 498,49

Naknada članovima stručne skupine za izradu HSFI – bruto 1/2

76.488,30

   

Održavanje Internet stranice

7.345,00

   

Troškovi računovodstva i tajništva

68.382,97

   

Troškovi prijevoda računovodstvenih standarda  

40.942,00

   

Ostali troškovi ( troškovi platnog prometa, Narodne novine, službena putovanja i drugi troškovi)

16.354,66

UKUPNO:

600.498,49

UKUPNO:

576.942,28

Višak prihoda 31.12.2009.

23.556,21

   

Višak od 23.556,21 kn kn vraćen u proračun 9. veljače 2010.

Za financiranje aktivnosti Odbora u 2010. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu 600.000,00 kuna.


PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2010. GODINI

Odbor je za 2010. godinu planirao provedbu slijedećih aktivnosti:

• Priprema nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
• Rasprava o prijedlozima izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu,
• Rasprava o potencijalnim izmjenama HSFI,
• Daljnje aktivnosti u svezi prijevoda i objave MSFI,
• Praćenje novosti iz Europske unije, posebno vezano uz MSFI za male i srednje poduzetnike (IFRS for SMEs),
• Praćenje rada EU Odbora za računovodstvenu regulativu,
• Međunarodna suradnja.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Ivica Smiljan

 

PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2009. GODINI

Usvojeni dnevni red 7. sjednice Odbora od 12. siječnja 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 7. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Odbora, održane 8. prosinca 2008. godine,
3. Rasprava o obliku i sadržaju (primjeni računovodstvenih standarda) financijskih izvještaja poduzetnika za 2008. godinu, kojima poslovna godina završava tijekom 2008. godine u 6. ili 9. mjesecu,
4. Odluka o objavljivanju MSFI 8 (koji je na snazi od 1.1.2009.),
5. Rasprava o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju HSFI 2 – konsolidirani financijski izvještaji (pitanje goodwill),
6. Rasprava o novim prijedlozima MRS-eva i MSFI-ja predloženih od strane Europske unije,
7. Razno.
* * *

Usvojeni dnevni red 8. sjednice Odbora od 2. veljače 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 8. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Odbora, održane 12. siječnja 2009. godine,
3. Objašnjenje Izvještaja o promjenama kapitala,
4. Rasprava o prijedlogu stava Odbora broj 3, radi objave na Internet stranicama Odbora,
5. Iskazivanje gubitka na financijskoj imovini za 2008.,
6. Dopuna Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja,
7. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 9. sjednice Odbora od 2. ožujka 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 9. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Odbora, održane 2. veljače 2009. godine,
3. Objašnjenje Izvještaja o promjenama kapitala,
4. Rasprava o pripremi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (metodologija rada),
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 10. sjednice Odbora od 6. travnja 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 10. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Odbora, održane 2. ožujka 2009. godine,
3. Informacije o dosadašnjem tijeku zaprimanja godišnjih financijskih izvještaja u FINI,
4. Prezentacija MRS 1 (rasprava o metodologiji prijedloga izmjene Pravilnika),
5. Usvajanje Izvješća o radu za 2008. godinu,
6. Usvajanje financijskog plana za 2009. godinu,
7. Izvješće o prijevodima MRS-eva, MSFI-a i Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja,
8. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 11. sjednice Odbora od 4. svibnja 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 11. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Odbora, održane 6. travnja 2009. godine,
3. Informacija o dosadašnjem tijeku zaprimanja godišnjih financijskih izvještaja u FINI,
4. Rasprava o načinu rada imenovane radne skupine o metodologiji prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, te rasprava o vremenskim okvirima,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 12. sjednice Odbora od 6. srpnja 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 12. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Odbora, održane 4. svibnja 2009. godine,
3. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju prijevoda konsolidirane verzije MSFI (Uredba Europske komisije 1126/2008) od 3. studenog 2008.,
4. Informacija o dosadašnjem tijeku zaprimanja godišnjih financijskih izvještaja u FINI,
5. Rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna ZTD,
6. Informacija o novoj direktivi 2009/49/EC usvojenoj 18. lipnja 2009. kojom se mijenjaju 4. i 7. direktiva,
7. Razno.
* * *

Usvojeni dnevni red 13. sjednice Odbora od 7. rujna 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 13. sjednice Odbora,
2. Rasprava o novom prijedlogu izmjena i dopuna ZTD-a,
3. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Odbora, održane 6. srpnja 2009. godine,
4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju prijevoda konsolidirane verzije MSFI (Uredba Europske komisije 1126/2008) od 3. studenog 2008.,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 14. sjednice Odbora od 5. listopada 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 14. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Odbora, održane 7. rujna 2009. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna MSFI (Uredba Europske komisije 1126/2008 od 3. studenog 2008.),
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 15. sjednice Odbora od 2. studenoga 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Odbora, održane 5. listopada 2009. godine,
3. Rasprava o prijevodima Uredbi Europske komisije objavljenih u službenom glasilu (Official Journalu), a vezanih uz MRS 27, MRS 39, MRS 39 i MSFI 7, MSFI 3 te IFRIC 15 i 16 (dogovor oko objava istih u Narodnim novinama),
4. Razno.
* * *


Usvojeni dnevni red 16. sjednice Odbora od 7. prosinca 2009.

1. Usvajanje dnevnog reda 16. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Odbora, održane 2. studenoga 2009. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te Odluke o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15 i 16,
4. Rasprava o zaprimljenoj Molbi Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine za uspostavljanje suradnje oko prijevoda i objave MSFI,
5. Konzultacije u Europskoj uniji vezano uz MSFI za male i srednje poduzetnike (IFRS for SME) – mišljenje Odbora za standarde financijskog izvještavanja,
6. Rasprava o prijedlogu financijskog plana za 2010.,
7. Razno.

* * *

NAPOMENA:
Dvanaesta sjednica Odbora, sazvana za 15. lipanj 2009., nije održana budući da nije bio prisutan kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet članova Odbora, te je o tome sastavljena Bilješka.