Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2011. godinu.

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAVANJA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2011. GODINU

veljača 2012.

Pravni položaj, organizacija i zadaci

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) tijekom 2011. godine obavljao  je poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) koji je stupio na
snagu 1. siječnja 2008. godine.

Odbor je osnovan temeljem članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05), koji je bio na snazi od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine.

Prema odredbama članka 14. novog Zakona o računovodstvu (Narodne novine, 109/07; dalje u tekstu: Zakon) kojeg je donio Hrvatski Sabor zbog usklađivanja europske pravne stečevine s hrvatskim
zakonodavstvom Odbor je definiran kao stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

Mandat članova Odbora traje pet godina. Za člana Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja
financija, računovodstva ili revizije što ga čini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine Rješenje o imenovanju članova Odbora koje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 41/08 (dr.sc. Vlado Brkanić, Željko Faber, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Damir Kaufman, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, Ivica Smiljan, prof.dr.sc. Stjepan Tadijančević i prof dr.sc. Lajoš Žager).

Predsjednika Odbora imenovali su članovi na svojoj konstituirajućoj sjednici. Predsjednik Odbora je Ivica Smiljan.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. kolovoza 2011. razriješen je dužnosti člana Odbora mr.sc. Ivica Mladineo te je za novog člana Odbora imenovan Josip Lozanćić (Narodne novine, broj
133/11).

Unutarnji ustroj te način rada Odbora uređuje se Pravilnikom. Odbor je donio Pravilnik o načinu rada na koji je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost (Narodne novine, broj 114/08). Pravilnik sadrži
odredbe o ciljevima, pravima i dužnostima članova, načinu rada, poslovima, sjedištu, financiranju i javnosti rada. Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:

a) analiza i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja,
b) donošenje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: HSFI),
c) donošenje tumačenja HSFI,
d) priprema za objavu i objavljivanje HSFI,
e) objavljivanje prijevoda MSFI i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene
te sastavljanja financijskih izvještaja,  
g) predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija,
h) obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu.

Aktivnosti Odbora u 2011. godini

Odbor je tijekom 2011. godine održao ukupno 11 sjednica. Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovog izvješća.

Prevođenje i objavljivanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

Prema odredbama članka 34. Zakona o računovodstvu Odbor je ovlašten do stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja
utvrditi i objaviti u Narodnim novinama.

Nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije utvrđivanje i objavljivanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja obavljat će Komisija i Parlament Europske unije.

U vezi s navedenim potrebno je napomenuti kako je Odbor dana 17. srpnja 2006. potpisao Ugovor s Odborom za međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IASB) prema kojim odredbama je
ovlašten prevoditi i objavljivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja. Naime prema pravilima navedena institucije nije dozvoljeno prevođenje i objavljivanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja bez ugovorne dozvole i plaćanja naknade.

Godišnja obveza plaćanja za licencu prevođenja i objavljivanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja je 3.500 GBP (slovima: triipoltisućafunti). Iznos naknade sastavni je dio proračuna Odbora.

Sukladno stajalištima Europske unije koja su propisana Poglavljem 6. - Pravo trgovačkih društava, a koje je zatvoreno u pregovorima još u listopadu 2009. godine Odbor je zauzeo stajalište prevođenja i
objavljivanja (utvrđivanja) onih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koje usvoji i objavi Europska unija. Na taj način postigli smo punu usklađenost s računovodstvenim standardima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Vremenski razmak u objavljivanju je najviše mjesec dana.

Na sjednici Odbora održanoj 18. travnja 2011. zbog usklađivanja s Uredbom Komisije (EZ) broj 149/2011 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) broj 1126/2008 kojom se usvajaju određeni međunarodni računovodstveni standardi u skladu s Uredbom (EZ-a) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s doradom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI (Narodne novine, broj 58/11).

Izmijenjeni su i dopunjeni:
· MSFI 1 - Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
· MSFI 3 – Poslovna spajanja,
· MSFI 7 – Financijski instrumenti: Objavljivanje,
· MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja,
· MRS 21 - Učinci primjena tečaja stranih valuta,
· MRS 28 – Udjeli u zajedničkim pothvatima,
· MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje
· MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine,
· MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje i
· IFRIC Tumačenje 13 – Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca.

Odbor je na sjednici održanoj u studenome 2011. donio Ispravak Odluke o objavljivanju MSFI vezano uz MSFI 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (Narodne novine, 140/11). 

Obzirom kako je u studenome 2011. objavljena Uredba Komisije (EZ) broj 1205/2011 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) broj 1126/2008 kojom se usvajaju određeni međunarodni računovodstveni standardi u skladu s Uredbom (EZ) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja (MSFI) 7, Odbor je o prijevodu navedene Uredbe te o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI raspravljao na sjednici u siječnju 2012. godine.

Odluke Odbora daju se u Prilogu II. ovog Izvješća.

Izmjene i dopune Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Na sjednici održanoj 18. travnja 2011. Odbor je donio Odluku o izmjenama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine, broj 58/11) kojom se mijenja HSFI 9
– Financijska imovina (izmjene su bile potrebne zbog donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Pravilnik) donesenog u
studenome 2010. i objavljenog u Narodnim novinama, broj 130/10 kojim se vlastite dionice i udjeli iskazuju kao odbitna stavka unutar kapitala).

Vezano uz isto raspravljalo se i o ukidanju Stava Odbora broj 2 o iskazivanju otkupa vlastitih dionica odnosno vlastitih udjela, od 17. studenoga 2008. (objavljen na internetskoj stranici Odbora) te je zaključeno kako je donošenjem navedenog Pravilnika prestao važiti navedeni Stav.

Tijekom 2011. otvorila se rasprava i o potencijalnim izmjenama HSFI te su članovi Odbora dostavili prijedloge (vezano uz HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, HSFI 6 – Dugotrajna materijalna
imovina, HSFI 11 – Potraživanja, HSFI 12 – Kapital, HSFI 14 - Vremenska razgraničenja, HSFI 15 – Prihodi, HSFI 16 – Rashodi i HSFI 17 - Poljoprivreda).
Odbor je pokrenuo javnu raspravu o potencijalnim izmjenama HSFI (putem Internetske stranice) te zatražio očitovanje i prijedloge izmjena HSFI od sljedećih institucija: Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske revizorske komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge banaka. Odbor će nastaviti prikupljati prijedloge izmjena HSFI koje će kasnije objediniti (potrebno je praćenje procesa izmjena 4. i 7. Direktive).

Odbor je na sjednici održanoj u studenome 2011. donio Ispravak Odluke o objavljivanju HSFI vezano uz HSFI 8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (Narodne novine, 140/11).

Praćenje Registra godišnjih financijskih izvještaja

Sjednicama Odbora u 2011. prisustvovao je Dragutin Kovačić, predstavnik Financijske agencije koji je izvještavao Odbor o broju zaprimljenih godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave i
statističke i druge potrebe.

Na inicijativu Odbora Financijska agencija izradila je Analizu o financijskom izvještavanju u RH koja je u srpnju 2011. dostavljena Ministarstvu financija.

Rasprava o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

Tijekom veljače 2011. godine članovi Odbora raspravljali su o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja , te je na sjednici održanoj 14. veljače 2011. zaključeno kako se
navedeni Okvir zasada neće objaviti.
Naime navedeni Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja je opći okvir koji sadrži opća računovodstvena načela. Međutim Europska Unija nije službeno objavila navedena načela.
Odbor je u svojim raspravama bio u dilemi da li bi bilo potrebno ipak objaviti navedeni okvir iako to Europska Unija nije učinila ili u situaciji povećanog nadzora nad našim postupcima odgoditi donošenje. Prevladalo je stanovište da se neće objaviti navedeni Okvir do daljnjega kako se ne bi ugrozilo ni na koji način zatvoreno poglavlje Pravo Trgovačkih društava čiji je sastavni dio zakonodavni okvir računovodstvo i revizija.

Međunarodna suradnja

Predstavnici Ministarstva financija kontinuirano su izvještavali članove Odbora o najnovijim informacijama iz Europske unije, posebice vezano uz sastanke EU Odbora za računovodstvenu regulativu („Accounting Regulatory Committee“) koji se održavaju u Bruxellesu te procese izmjene Četvrte Direktive Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. (3) (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima određenih vrsta društava i Sedme Direktive Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. (3) (g) Ugovora o konsolidiranim izvještajima, te izmjena u procesu financijskog izvještavanja za mikro subjekte, male i srednje poduzetnike.

Predstavnici Ministarstva financija obavijestili su Odbor kako je 25. listopada 2011. Europska komisija predstavila Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o godišnjim financijskim izvještajima,
konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste trgovačkih društava („Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings“).

Prema navedenom prijedlogu nove Direktive koja objedinjuje Četvrtu i Sedmu direktivu određene su nove odredbe sastavljanja financijskih izvještaja za sva trgovačka društva koja ne primjenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja, a primjenjuju nacionalne standarde koji moraju biti usklađeni s navedenim prijedlogom nove direktive. To znači da će sve zemlje članice Europske unije morati svoje zakonodavstvo uskladiti s novim prijedlogom. U našem slučaju to znači da će se morati uskladiti Hrvatski standardi financijskog izvještavanja s navedenom novom direktivom. Odbor je u studenom i prosincu 2011. godine imao na dnevnom redu preliminarnu raspravu o navedenom i zaključio kako je potrebno formirati radnu skupinu koja će izraditi sve potrebne promjene. U sklopu promjena koje se očekuju nova Direktiva definira i mikro-subjekte koji mogu primjenjivati pojednostavljenu računovodstvenu regulativu i obveze objavljivanja.

Okrugli stol UNCTAD-a

Članovi Odbora sudjelovali su na Okruglom stolu Međuvladine radne skupine stručnjaka o međunarodnim standardima računovodstva i izvještavanja (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting - ISAR) Konferencije o trgovini i razvitku Ujedinjenih naroda (United Nation Conference on Trade and Development - UNCTAD). Predmet rasprave Okruglog stola bio je Nacrt upitnika za procjenu kapaciteta zemlje za izradu visoko kvalitetnih korporativnih izvještaja.

Obzirom je Republika Hrvatska relativno brzo uspjela uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na računovodstvene standarde i financijsko izvještavanje predsjednik Odbora bio je pozvan na 28. plenarnu sjednicu UNCTAD-ISAR (vezano uz navedeni Nacrt upitnika) i radionicu o računovodstvu i izvještavanju, a vezano uz financijske instrumente i primjenu zahtjeva za mjerenje fer vrijednosti („Technical Accounting Workshop on Accounting and reporting for financial instruments and application of fair value measurement
requirements“
). Navedena plenarna sjednica i radionica održane su 11. – 14. listopada 2011. u Ženevi.

Na navedenoj plenarnoj sjednici predsjednik Odbora održao je prezentaciju koje se odnosila na iskustva Republike Hrvatske u financijskom izvještavanju.

Damir Kaufman, član Odbora i ravnatelj Uprave za financijski sustav pri Ministarstvu financija imenovan je članom Savjetodavne skupine UNCTAD-ISAR, te je predsjedavao navedenom plenarnom sjednicom, što je bilo veliko priznanje našoj delegaciji.

Svjetska banka

Predsjednik Odbora sudjelovao je na MSFI konferenciji koju je organizirao Centar za reformu financijskog izvještavanja Svjetske banke 30. lipnja 2011. u Varšavi, Poljska.

Navedenim sudjelovanjem Odbor je nastavio vrlo uspješnu suradnju sa Svjetskom bankom koja je započela u vrijeme kada je Odbor osnovan i traje sve do danas.

Izvršenje financijskog plana za 2011. godinu

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.

U slijedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora za 2011. godinu.

 

PRIHODI

RASHODI

 Prihodi iz proračuna RH

 600.000,00

 Bruto naknade članovima Odbora za 2011. godinu

 327.660,24

 Prihodi od kamata

 373,74

 Članarina IFRS

 30.747,32

 

 

 Održavanje Internet stranice

 7.380,00

 

 

 Troškovi računovodstva i tajništva

 69.489,59

 

 

 Troškovi prijevoda direktiva i računovodstvenih standarda

 19.439,92

 

 

 Troškovi službenog puta

 34.439,03

 

 

 Ostali troškovi (troškovi platnog prometa - Hrvatska poštanska banka)

 1.775,58

 

 

 Nabava sefa

 5.825,28

 UKUPNO:

 600.373,74

 UKUPNO:

 496.756,96

 Višak prihoda 31.12.2011.

 103.616,78

 

 

Višak od 103.616,78 kn vraćen je u proračun 17. veljače 2012.

Sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (Narodne novine, broj 131/11) poticaji Odboru za standarde financijskog izvještavanja za prvo tromjesečje 2012. iznose 100.000 HRK (slovima: stotisućakuna).

Planirane aktivnosti u 2012. godini

Slijedom Prijedloga nove računovodstvene direktive (Prijedlog direktive o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća) kojom se mijenja direktiva 78/660/EEZ i direktiva 83/349/EEZ, te slijedom prijedloga izmjena i dopuna 4. direktive (Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se mijenja Direktiva Vijeća 78/660/EEZ-a o godišnjim financijskim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava u dijelu koji se odnosi na mikro-subjekte) planira se rad na izmjenama hrvatskih računovodstvenih propisa (Zakona o računovodstvu te podzakonskih akata) i hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. U vezi s navedenim usvojenim prijedlozima na razini Europske unije, Odbor će formirati različite radne grupe na čelu s izvjestiteljima kojima će se pokriti četiri ključna područja:
(1) vezano uz izmjene i dopune direktive 78/660/EEZ, a tiče se mikro-subjekata, (2) vezano uz prijedlog nove računovodstvene direktive, a obuhvaća izmjene direktive 78/660/EEZ, (3) vezano uz prijedlog nove računovodstvene direktive, a obuhvaća izmjene direktive 83/349/EEZ – konsolidacija,
(4) prijedlog izmjena i dopuna direktive o transparentnosti (2004/109/EZ).

Nadalje, Odbor u 2012. planira aktivnosti prevođenja, donošenja te izmjena i dopuna sljedećih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sukladno Izvješću Skupine tehničkih stručnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG): MSFI 9, MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12, MSFI 13, MRS 27, MRS 28, MSFI 7, MRS 12, MSFI 1, MRS 1, MRS 19, IFRIC 20. Nadalje, Odbor u 2012. planira sudjelovanje na sastancima EU Odbora za računovodstvenu regulativu te provođenje međunarodne suradnje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
Ivica Smiljan

PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2010. GODINI

Usvojeni dnevni red 4. izvanredne sjednice Odbora od 27. siječnja 2011.

1. Donošenje Odluke o objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja.

* * *

Usvojeni dnevni red 26. sjednice Odbora od 14. veljače 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Odbora, održane 9. prosinca 2010. i Zapisnika s izvanredne sjednice održane 27. siječnja 2011. godine,
3. Rasprava i donošenje Izvješća o radu Odbora za 2010. godinu,
4. Rasprava o prevođenju MSFI,
5. Rasprava o izmjeni Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
6. Rasprava o poboljšanju prezentiranja HSFI i MSFI na Internetskoj stranici Odbora,
7. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 27. sjednice Odbora od 7. ožujka 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 27. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Odbora, održane 14. veljače 2011. godine,
3. Rasprava i donošenje Izvješća o radu Odbora za 2010. godinu,
4. Rasprava o prevođenju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
5. Rasprava o usklađenosti Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u RH s Europskom unijom i Odborom za međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IASB),
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 28. sjednice Odbora od 18. travnja 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 28. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Odbora, održane 7. ožujka 2011. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
4. Rasprava o ukidanju Stava Odbora broj 2. vezano uz iskazivanje otkupa vlastitih dionica odnosno vlastitih udjela,
5. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 29. sjednice Odbora od 9. svibnja 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 29. sjednice Odbora, 
2. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Odbora, održane 18. travnja 2011. godine,
3. Izvješće o podnošenju godišnjih financijskih izvještaja u Registar FINE:
- izvjestitelj: Dragutin Kovačić
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 30. sjednice Odbora od 6. lipnja 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 30. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s dvadeset i devete sjednice Odbora, održane 9. svibnja 2011.,
3. Rasprava o Nacrtu Upitnika Međuvladine radne skupine stručnjaka o međunarodnim standardima računovodstva i izvještavanja (ISAR) dio Konferencije o trgovini i razvitku Ujedinjenih naroda (UNCTAD),
4. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 31. sjednice Odbora od 4. srpnja 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 31. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s tridesete sjednice Odbora, održane 6. lipnja 2011.,
3. Rasprava o izmjenama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
4. Rasprava o izvještaju Financijske agencije vezano uz financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj,
5. Izvještaj sa sastanka Odbora za računovodstvenu regulativu („Accounting Regulatory Committee“) održanog 23. lipnja 2011. u Bruxellesu,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 32. sjednice Odbora od 14. rujna 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 32. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Odbora, održane 4. srpnja 2011. godine,
3. Rasprava o potencijalnim izmjenama i dopunama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
4. Informacija o zaprimanju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave,
5. Novosti iz Europske unije:
a) Radni dokument Europske komisije o približavanju MSFI i GAAP-ova („Commission staff working paper: State of play on convergence between International Financial Reporting Standards and third country national Generally Accepted Accounting Principles“),
b) Obavijest Europske komisije o sastanku stručne skupine vezano uz objavljivanje nefinancijskih informacija trgovačkih društava,
6. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 33. sjednice Odbora od 18. listopada 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 33. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Odbora, održane 14. rujna 2011. godine,
3. Informacija o održanoj konferenciji Međuvladine radne skupine stručnjaka o međunarodnim standardima računovodstva i izvještavanja – UNCTAD, ISAR (10.-15. listopada 2011., Ženeva), 10
Izvjestitelji: Ivica Smiljan, predsjednik Odbora i Damir Kaufman, član Odbora
4. Informacija o održanom sastanku Odbora za računovodstvenu regulativu - ARC (4. listopad, 2011., Bruxelles),
Izvjestitelj: Branka Augustinović, tajnica Odbora
5. Izvješće o podnošenju godišnjih financijskih izvještaja u Registar FINE,
Izvjestitelj: Dragutin Kovačić, direktor grupe proizvoda, FINA
6. Rasprava o zaprimljenom upitu „Marine Studio d.o.o.“ vezano uz tumačenje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
7. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 34. sjednice Odbora od 8. studenoga 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 34. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Odbora, održane 18. listopada 2011. godine,
3. Rasprava i donošenje Odluke o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja,
4. Informacija o usvojenom prijedlogu Europske komisije od 25. listopada 2011. vezano uz izmjene i dopune 4. i 7. Direktive,
5. Razno.

* * *

Usvojeni dnevni red 35. sjednice Odbora od 13. prosinca 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 35. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Odbora, održane 8. studenoga 2011. godine,
3. Izvješće Financijske agencije o izrađenoj Analizi obveznika koji nisu predali godišnje financijske izvještaje za javnu objavu,
4. Informacije o novostima u Europskoj uniji: (i) informacija o usvojenoj Uredbi vezano uz izmjene i dopune MSFI 7 (od 22. studenog 2011.), (ii) informacija o Prijedlogu izmjena i dopuna 4. direktive vezano uz mikro-subjekte,
5. Rasprava o formiranju radne skupine vezano uz izmjene računovodstvenih direktiva,
6. Usvajanje privremenog financijskog plana Odbora za prvo tromjesečje 2012.,
7. Informacija o stanju financijskog računa Odbora,
8. Razno.

* * *

NAPOMENA:
Dvadeset šesta sjednica Odbora, sazvana za 17. siječnja 2011., nije održana budući da nije bio prisutan kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet članova Odbora, te su o tome sastavljene Bilješke.