Stav Odbora broj 2

ODBOR ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

PREDMET: Stav Odbora broj 2.

Na temelju članka 14. stavka 1. točka 3. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) i članka 19. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor je na izvanrednoj sjednici održanoj 17. studenog 2008. zauzeo stav vezano uz iskazivanje otkupa vlastitih dionica odnosno vlastitih udjela.

Stav ovog Odbora je da poduzetnici iz članka 13. stavka 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) kupljene vlastite dionice odnosno vlastite udjele sukladno članku 222. i 233. te 406.a, stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/03 do 107/07), u financijskim izvještajima iskazuju prema određenjima iz točke 33. Međunarodnog računovodstvenog standarda 32 – Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje (Narodne novine, broj 140/06). Za takvo iskazivanje propisana je pozicija u pasivi bilance pod A/III.2 – Rezerve za vlastite dionice u Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08).

Oblikovanje rezervi za vlastite dionice kao posrednog nadoknađivanja dijela isplaćenog temeljnog kapitala, uvjeti kada se dionice i udjeli mogu otkupiti, koliko udio i za koju namjenu, te vrijeme držanja vlastitih dionica i udjela određuje spomenuti Zakon o trgovačkim društvima.

S druge pak strane navedeni Standard kao računovodstveni propis nije reducirao prava i obveze poduzetnika glede stjecanja vlastitih dionica i udjela nego je samo za potrebe financijskog izvještavanja odredio da se u razmjeru od isplata za tu namjenu na aktivnoj strani bilance smanji kapital na pasivnoj strani bilance.

Poduzetnici iz članka 13. stavka 1. Zakona o računovodstvu, prikazuju u financijskim izvještajima otkupljene vlastite dionice ili udjele na aktivnoj strani bilance prema trošku stjecanja.

S obzirom na tu činjenicu i na propisanu poziciju u bilanci u okviru aktive pod B/III.6 – Vlastite dionice i udjeli, prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, a sukladno članku 13. Četvrte Direktive EU od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54 stavku 3. točki g) Ugovora o godišnjim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava (78/660/EEZ), prema kojoj se vlastite dionice mogu iskazati u okviru stavki propisanih bilančnom shemom u tu svrhu, te odredbama Zakona o trgovačkim društvima, smatramo da ova skupina poduzetnika otkupljene vlastite dionice ili udjele iskazuje u aktivi bilance. 

Predsjednik Odbora
Ivica Smiljan, v.r.

Napomena: Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 130/2010, a primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2010. ili kasnije, prestaje važiti Stav Odbora broj 2.