Naslovnica

DOBRO DOŠLI !

Odbor za standarde financijskog izvještavanja osnovan je temeljem Zakona o računovodstvu.

Stručno je tijelo od jedanaest članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na mandat od pet godina.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja obavlja sljedeće poslove:

  • donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja
  • priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde financijskog izvještavanja
  • daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada ocijeni da je to bitno za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
  • dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
  • daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva
  • analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse
  • obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija

Odbor odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno

Adresa Odbora:

Katančićeva 5,
10000 Zagreb
tel: 01 45 91 437
fax: 01 45 91 101
e-mail kontakt: info@osfi.hr

 

NOVOSTI

OBJAVLJENA JE ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

U Narodnim novinama broj 84/24, objavljena je Odluka o dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, kojom se Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja dodaje Hrvatski standard financijskog izvještavanja 18 – Vremenska ograničenost poslovanja.

Narodne novine broj 84/24

OBJAVLJEN JE NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na internetskoj stranici e-Savjetovanja objavljen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 31. svibnja do 30. lipnja 2024. godine, a svi zainteresirani mogu aktivno sudjelovati putem sljedeće poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=27693

Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavio je minimum propisanih obveznih objava u bilješkama sukladno HSFI, kao instrukcijski materijal za mikro i male poduzetnike.

Isti materijal dostupan je u izborniku: Bilješke za mikro i male poduzetnike.

STANDARDIZACIJA BILJEŠKI - Rasterećenje mikro i malih poduzetnika u sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) je 2020. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 105/2020) prema kojoj je specificirao koje su općenite informacije mikro i mali poduzetnici dužni objaviti u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje. Navedenom odlukom određene su i informacije koje mikro i mali poduzetnici ne primjenjuju. Odbor je 2022. godine donio još jednu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 150/2022) prema kojoj su dodatno pojašnjene odredbe iz 2020. godine. Nakon donošenje navedenih odluka Odbor je pratio njihovu primjenu te je utvrdio da mikro i mali poduzetnici nejednako i nekonzistentno sastavljaju bilješke. Zbog te činjenice Odbor je izradio standardizaciju bilješki za mikro i male poduzetnike koje preporučuje da se koriste prilikom njihovog sastavljanja.

Standardizirani obrazac bilješki

Molimo da Vaše primjedbe/prijedloge dostavite Odboru putem ovog obrasca:

Dostava primjedbi i prijedloga

Primjedbe i prijedloge moguće je dostaviti do 30. travnja 2023. godine.

OBJAVLJENA JE ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

U Narodnim novinama broj 150/2022, objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_150_2328.html

OBJAVLJEN JE NACRT ODLUKE O OBJAVLJIVANJU IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na internetskoj stranici e-Savjetovanja objavljen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 6. srpnja do 8. kolovoza 2022. godine, a svi zainteresirani mogu aktivno sudjelovati putem sljedeće poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21105

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U Narodnim novinama broj 144/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2771.html

OBJAVLJEN JE NACRT ODLUKE O OBJAVLJIVANJU IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na internetskoj stranici e-Savjetovanja objavljen je Nacrt Odluke o objavljivanju izmjena i dopuna Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 1. srpnja do 1. kolovoza 2020. godine, a svi zainteresirani mogu aktivno sudjelovati putem sljedeće poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14416

ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU (NARODNE NOVINE, BR. 120/16) UKINUT JEDINSTVENI OKVIRNI KONTNI PLAN

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 120/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine ukinut je Jedinstveni okvirni kontni plan. Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana (Narodne novine, br. 75/16. i 87/16.) stavljena je izvan snage.

OBJAVLJENA ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA

U Narodnim novinama broj 87/2016 od 28. rujna 2016. godine objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenog okvirnoga kontnog plana. U razredu 7 - Rashodi i prihodi izmijenjene su sljedeće skupine: 75 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, 76 - Prihodi od prodaje trgovačke robe i 77 - Ostali poslovni prihodi i prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA

U Narodnim novinama broj 75/16 od 17. kolovoza 2016. godine objavljena je Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana.

Poduzetnici su dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani Jedinstveni okvirni kontni plan, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Jedinstveni okvirni kontni plan možete pronaći ovdje.

ODGODA PRIMJENE JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 34/15) kojom je odgođena primjena jedinstvenog okvirnog kontnog plana.

Uredbom je odgođena primjena članka 11. stavaka 1., 2. i 4. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15) na način da poduzetnici, umjesto od 1. siječnja 2016. godine, do 1. siječnja 2017. godine trebaju provesti potrebne pripreme kako bi jedinstveni okvirni kontni plan bio u punoj primjeni od 1. siječnja 2017. godine. Također, Uredbom je određeno kako Odbor za standarde financijskog izvještavanja je dužan donijeti jedinstveni okvirni kontni plan do 30. lipnja 2016. godine. Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca već su uključeni u Radnu skupinu za izradu kontnog plana koju je osnovao Odbor za standarde financijskog izvještavanja radi izrade jedinstvenog okvirnog kontnog plana te poboljšanja kvalitete financijskog izvještavanja. 

KONTNI PLAN

Sukladno članku 11. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 78/2015) jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja izradio je nacrt kontnog plana te otvara javnu raspravu o istome.

Tekst nacrta kontnog plana možete pronaći ovdje.

Molimo da primjedbe i prijedloge na nacrt kontnog plana dostavite najkasnije do 18. listopada 2015. godine na adresu elektroničke pošte: info@osfi.hr.

PREDSTAVNIK ODBORA SUDJELOVAO NA SASTANKU ODBORA ZA RAČUNOVODSTVO U BRUXELLESU

Predstavnik Odbora sudjelovao je na sastanku Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee-ARC) u Europskoj komisiji u Bruxellesu dana 23. ožujka 2015. godine.

Na sastanku se raspravljalo o sljedećim temama: reformi Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), ocjeni Uredbe Europske komisije br. 1606/2002, MSFI 9: Financial Instruments, MSFI 15: Revenue from Contracts with Customers Regulation, izmjenama MRS-a 27 i izmjenama MSFI 10.

Predstavnici EFRAG-a održali su prezentaciju o napretku usvajanja MSFI na razini EU. Prezentaciju možete pronaći ovdje.

PROČIŠĆENI TEKST UREDBE EUROPSKE KOMISIJE BR. 1126/2008
Na internetskoj stranici Službenog lista Europske unije objavljen je pročišćeni tekst Uredbe Europske komisije br. 1126/2008 na hrvatskom jeziku koja uključuje sve izmjene i dopune predmetne Uredbe zaključno s 17. lipnja 2014. godine. Pročišćeni tekst možete pronaći ovdje.

OBJAVLJENI HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Novi Hrvatski standardi financijskog izvještavanja objavljeni su u Narodnim novinama broj 86/2015. Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2016. godine i nadalje sastavljat će se i prezentirati u skladu s novim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Tekst Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja možete pronaći ovdje.

OBJAVLJEN NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

U Narodnim novinama broj 78/2015 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe novoga Zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine, osim odredbi koje se odnose na licenciranje računovođa koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2018. godine. Tekst Zakona možete pronaći ovdje.